Avalikud dokumendid

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Horvaatia Vabariik aktsepteerib avalikke dokumente ainult horvaadi keeles, st ta ei aktsepteeri avalikke dokumente muudes ELi liikmesriikide ametlikes keeltes.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide loetelu:

– sünnitõend (rodni list) (I lisa)

– surmatõend (smrtni list) (III lisa)

– abielutõend (vjenčani list) (IV lisa)

– vallalisuse tõend (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI lisa)

– registreeritud kooselu tõend (potvrda o životnom partnerstvu) (VII lisa)

– alalise asukoha ja/või elukoha tõend (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X lisa)

– karistusregistrikande puudumise tõend (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI lisa)

Märkus: I–VII lisas osutatud avalikke dokumente annab välja avaliku halduse ministeerium (Ministarstvo uprave), XI lisas osutatud avalikke dokumente siseministeerium (Ministarstvo unutarnjih poslova) ja XI lisas osutatud avalikke dokumente justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa).

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Nende avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid:

– sünnitõend (I lisa)

– surmatõend (III lisa)

– abielutõend (IV lisa)

– vallalisuse tõend (VI lisa)

– registreeritud kooselu tõend (VII lisa)

– alalise asukoha ja/või elukoha tõend (X lisa)

– karistusregistrikande puudumise tõend (XI lisa)

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Horvaatia õiguse kohaselt on kinnitatud tõlkeid kvalifitseeritud tegema kohtutõlgid.

Ajakohane kohtutõlkide nimekiri on avaldatud kohtuvõrgustiku (Sudačka mreža) veebisaidil:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Horvaatia õiguse kohaselt võivad avalike dokumentide kinnitatud ärakirju väljastada notarid (javni bilježnici). Kvalifitseeritud notarite loetelu (Imenik javnih bilježnika) haldab Horvaatia Notarite Koja (Hrvatska javnobilježnička komora) eestseisus (Upravni odbor) ja sellega saab tutvuda koja veebisaidil http://www.hjk.hr/Uredi

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad saab ära tunda tavalise visuaalse kontrolli teel, sest iga tõlge või ärakiri kannab kohtutõlgi või notari templit ja allkirja, mis näitavad selgelt, et asjaomane dokument on tõlge või ärakiri.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud ärakirja erijoon on selle koostanud notari tempel ja allkiri.

Viimati uuendatud: 15/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.