Avalikud dokumendid

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Kreeka ja inglise keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Küprose ametiasutused nimetavad näiteks allpool loetletud avalikke dokumente.

Sünd: sünnitõend

Surm: surmatõend

Abielu: abielutõend

Abieluvõime: abieluvõime tõend

Registreeritud kooselu: registreeritud kooselu tõend

Elukoht: alalise elukoha tõend

Registreeritud kooselu lõpetamine: tõend registreeritud kooselu lõpetamist käsitleva ühisavalduse registreerimise kohta

Karistusregistrikande puudumine: tõend karistusregistrikande puudumise kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

sünnitõend

surmatõend

abielutõend

abieluvõime tõend

registreeritud kooselu tõend

alalise elukoha tõend

tõend karistusregistrikande puudumise kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Vandetõlkide registri leiab siseministeeriumi pressi- ja teabebüroo veebisaidilt.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Rahvastikuregistri ja rände osakond

sünnitõend

surmatõend

abieluvõime tõend

registreeritud kooselu tõend

tõend registreeritud kooselu lõpetamist käsitleva ühisavalduse registreerimise kohta

Piirkondlikud omavalitsused (Επαρχιακές Διοικήσεις)

sünnitõend

surmatõend

alalise elukoha tõend

Omavalitsusüksused

abielutõend

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Küprose Vabariigis vastutab ametlike tõlgete eest vandetõlkide nõukogu ja tema juhiste järgi peavad kõik vandetõlkidele tõlkimiseks antavad dokumendid olema ehtsad ja nõuetekohaselt kinnitatud. Vandetõlgi tõlgitud teksti külge kinnitatakse tõlkimiseks antud dokumendi koopia, mille lõpus on tõlgi allkiri ja tempel.

Vandetõlk ei kinnita tõlkimiseks antud dokumendi ehtsust spetsiaalse templiga, vaid kontrollib dokumendi ehtsust enne tõlkima asumist. Kui ta leiab, et dokument ei ole ehtne, siis ta seda ei tõlgi.

Vandetõlk kinnitab oma tõlgitud teksti õigsust üksnes juhul, kui tal palutakse esitada oma tõlkest tõestatud ärakiri.

Tõlge

Ristkülikukujuline e-tempel kirjaga „lisatud dokumendi tõlge on õige ja täpne“

Ümmargune originaaltempel, mille on vandetõlgile andnud vandetõlkide nõukogu

Vandetõlgi omakäeline allkiri

Vandetõlgi nimi

Maksumärk (2-eurone maksumärk, mis kinnitatakse dokumendile templist pisut allapoole ja millele lüüakse ümmargune tempel)

Tõlke ärakiri

Ristkülikukujuline originaal-e-tempel kirjaga „tõlgitud dokumendi tõestatud ärakiri“

Ümmargune originaaltempel, mille on vandetõlgile andnud vandetõlkide nõukogu

Vandetõlgi nimi ja omakäeline allkiri

Maksumärk (2-eurone maksumärk, mis kinnitatakse dokumendile templist pisut allapoole ja millele lüüakse ümmargune tempel)

Kinnitatud dokument

Vandetõlgi (ümmargune) tempel on sinist ja ristkülikukujuline e-tempel musta värvi.

2-eurone maksumärk kinnitatakse templist pisut allapoole ja sellele lüüakse ümmargune tempel.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Vandetõlgi (ümmargune) tempel on sinist ja ristkülikukujuline e-tempel musta värvi.

2-eurone maksumärk kinnitatakse templist pisut allapoole ja sellele lüüakse ümmargune tempel.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.