Avalikud dokumendid

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

tšehhi ja slovaki keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

 • sünnitõend;
 • abielutõend;
 • surmatõend;
 • registreeritud kooselu tõend;
 • abieluvõimetõend;
 • registreeritud koosellu astumise võime tõend;
 • perekonnaseisuregistri väljavõte;
 • perekonnaseisuregistrisse kantud andmete kinnitus;
 • dokumendiregistris või kuni 31. detsembrini 1958 peetud dubleerivas perekonnaseisuregistris sisalduvate andmete kinnitus;
 • ees- või perekonnanime muutmist lubav otsus;
 • abielukinnitus;
 • füüsilise isiku karistusregistri väljavõte;
 • notari tõend isiku elusoleku kohta;
 • rahvastikuregistri andmete esitamine füüsilisele isikule;
 • tõend, mis sisaldab vanemate kinnitust (sündinud või sündimata) lapse isaduse kohta;
 • abielukinnitus (mille on välja andnud Tšehhi saatkond või konsulaat);
 • määruse artikli 2 lõikes 1 sätestatud asjaoludega seotud kohtuotsused, näiteks:

kohtuotsus alaealise sünniaja kindlaksmääramise kohta;

kohtuotsus isiku surnuks tunnistamise kohta;

kohtuotsus isiku surmaaja kindlaksmääramise kohta;

kohtuotsus alaealisele abiellumisloa andmise kohta;

kohtuotsus alaealise teovõime tunnustamise kohta;

kohtuotsus abielulahutuse kohta;

kohtuotsus isaduse tuvastamise kohta;

kohtuotsus emaduse tuvastamise kohta;

kohtuotsus alaealise lapsendamise kohta või kohtuotsus täiskasvanu lapsendamise kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

 • sünnitõend (sünd)
 • surmatõend (surm)
 • abielutõend (abielu)
 • abieluvõimetõend (abieluvõime)
 • registreeritud kooselu tõend (registreeritud kooselu)
 • registreeritud koosellu astumise võime tõend (registreeritud koosellu astumise võime)
 • füüsilise isiku karistusregistri väljavõte (karistusregistrikande puudumine asjaomase isiku kodakondsusliikmesriigis)
 • rahvastikuregistri andmete esitamine füüsilisele isikule (alaline asukoht ja/või elukoht)

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.
 • Eksperte ja tõlke käsitleva seaduse nr 36/1967 kohased tõlgid – tõlkide nimekiri on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tšehhi saatkonnad ja konsulaadid – tõlgete õigsuse kontroll välisteenistuse seaduse nr 150/2017 § 18 lõike 3 punkti e alusel

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Ärakirja vastavust originaaldokumendile (õigsust) kinnitavad:

 • piirkondlikud ametiasutused;
 • laiendatud pädevusega omavalitsusüksuste asutused;
 • kohalikud omavalitsusasutused, eristaatusega linnade linnaosavalitsused või valitsused ja Praha linnaosavalitsused; nende loetelu on sätestatud rakendusaktides (kinnitamise ja legaliseerimisega tegelevate kohalike omavalitsusasutuste loetelu on sätestatud ärakirja originaaldokumendile vastavuse ja allkirja õigsuse kinnitamist käsitleva rakendusmääruse nr 36/2006 (muudetud redaktsioonis) 1. lisas);
 • sõjaväeringkondade asutused;
 • postiteenuse osutaja tegevusloa omanik (Česká pošta);
 • Tšehhi Kaubanduskoda;
 • notarid;
 • Tšehhi saatkonnad (konsulaadid).

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kinnitatud tõlked

1. Tõlgi kinnitatud tõlge

Tõlgid märgivad kirjaliku tõlke esimesele leheküljele, mis keelest tõlge on tehtud, ja lisavad viimasele leheküljele oma tõlkimispädevuse kinnituse ja templi. Tõlgitud dokument või selle kinnitatud ärakiri tuleb klammerdada kirjaliku tõlke külge. Tõlkimispädevuse kinnitus võib olla omakäeline, trükitud või templiga löödud.

Tõlkimispädevuse kinnitus sisaldab järgmist:

 • teave isiku tõlgiks määramise kohta (tõlgi määramist käsitleva kohtuotsuse andmed – tegemise koht ja aeg, viitenumber, tõlgi keelesuund);
 • kinnitus, et tõlge annab lisatud dokumendi teksti õigesti edasi;
 • teave tõlke paranduste kohta;
 • tõlke järjekorranumber tõlgi kutsetegevuse raamatus;
 • tõlkimispädevuse kinnituse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõlgi ees- ja perekonnanimi, allkiri, tempel.

Nimetatud kohustuslikule teabele võib lisada tõlgi aadressi ja muu kontaktteabe, nagu telefoninumber, e-posti aadress, elektroonilise postkasti tunnuskood, registreerimisnumber Tšehhi Vabariigi Kohtutõlkide ja -tõlkijate Koja juures. Soovitatav on märkida ka tõlke tegelik lehekülgede arv.

Tõlkimispädevuse kinnitus koostatakse alati sihtkeeles.

2. Avaliku dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine Tšehhi saatkonna või konsulaadi poolt

Tõlke õigsuse kinnitusmärge sisaldab järgmist:

 • saatkonna või konsulaadi nimi;
 • kinnituse järjekorranumber kinnitamistoimingute raamatus;
 • tõlgitud dokumendi keel;
 • keel, millesse dokument on tõlgitud;
 • teave selle kohta, kas tõlke tellis saatkond või esitas selle taotleja;
 • teave selle kohta, kas tõlge on täielik või osaline;
 • dokumendi õigsust kinnitava isiku eesnimi (-nimed), perekonnanimi ja allkiri;
 • ametlik tempel ning
 • tõlke õigsuse kinnitamise koht ja kuupäev.

Kinnitatud ärakirjad

Ärakirja originaaldokumendile vastavuse (õigsuse) kinnitamisel lisatakse originaaldokumendile või originaaldokumendi külge kinnitatud eraldi lehele kinnitusmärge ja ametlik tempel. Kinnitusmärge sisaldab järgmist:

 • ametiasutuse nimi;
 • kinnituse järjekorranumber kinnitamistoimingute raamatus;
 • teave selle kohta, et kinnitatav dokument vastab selle aluseks olnud dokumendile, ja täpsustus selle kohta, kas tegemist on originaali, juba tõestatud ja kinnitatud dokumendi, dokumendi lubatud teisendamise tulemusel valminud dokumendi, failist tehtud koopia või erinormi alusel tehtud kirjaliku otsuse või otsuse resolutsiooni ärakirjaga;
 • dokumendi lehekülgede arv;
 • teave selle kohta, kas kinnitatav dokument on täielik või osaline duplikaat või täielik või osaline ärakiri;
 • teave selle kohta, kas kinnitatava dokumendi aluseks olnud dokument sisaldab nähtavat turvaelementi (nt hologramm), mis on selle dokumendi õiguslikult olulise sisu osa;
 • õigsuse kinnitamise kuupäev;
 • õigsuse kinnitaja (nt ametnik, linnapea või abilinnapea, sõjaväeringkonna töötaja, postiteenuse osutaja tegevusloa omaniku või Tšehhi Kaubanduskoja töötaja) eesnimi (-nimed), perekonnanimi ja allkiri.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kinnitatava dokumendi igale lehele lisatakse kinnitusmärge või klammerdatakse kinnitatava dokumendi lehed kokku ja pitseeritakse. Pitseri mõlemale küljele lüüakse ametlik tempel, nii et see katab osaliselt kinnitatavat dokumenti.

Kui kinnitataval dokumendil ei ole kinnitusmärke jaoks piisavalt ruumi, lisatakse see eraldi pealdisena, mis kinnitatakse kinnitatava dokumendi külge, ja kinnituskoht pitseeritakse (vt eespool).

Kui kinnitatav dokument koosneb ühest või mitmest ühepoolsest lehest, kriipsutatakse tühjad pooled ülemisest vasakust nurgast alumise parema nurgani läbi ja kinnitusmärge lisatakse ainult kinnitatavale poolele.

Kui kinnitatava dokumendi tekstis või kinnitusmärke ja kinnitatava dokumendi teksti vahel on tühi ruum, kriipsutab kinnitaja tühja ruumi ülemisest vasakust nurgast kuni alumise parema nurgani läbi.

Kinnitusmärke vorm on sätestatud ärakirja originaaldokumendile vastavuse ja allkirja õigsuse kinnitamist käsitleva rakendusmääruse nr 36/2006 (muudetud redaktsioonis) 2. lisas.

Kinnitusmärge lisatakse kinnitatavale dokumendile järgmisel viisil:

 • tempel ja eespool kirjeldatud teave omakäeliselt või
 • infotehnoloogiat kasutades tehtud väljatrükk, mis sisaldab eeltoodud andmeid, kusjuures väljatrükk tehakse kleebisele, dokumendile või eraldi paberilehele. Kleebis paigaldatakse kinnitatavale dokumendile ja sellele lüüakse ametlik tempel, nii et see katab kleebist osaliselt. Eraldi paberilehele prinditud kinnitusmärge kinnitatakse kinnitatava dokumendi külge.
Viimati uuendatud: 15/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.