Avalikud dokumendid

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Prantsuse keel.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Avalike dokumentide näitlik loetelu:

a) sünd:

– sünnitõend (acte de naissance);

– ajutine sünnitõend (acte provisoire de naissance), kui tegu on vastsündinud leidlapsega või riigi eestkoste all oleva alaealisega (pupille de l’Etat), kellel puudub teadaolevalt sünnitõend või kelle puhul on taotletud ema isiku saladuses hoidmist;

– kohtuotsus sünni registreerimise kohta (jugement déclaratif de naissance);

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta (jugement supplétif d’acte de naissance);

– ametlik tõend (acte de notoriété), mille väljastab notar või diplomaatiline või konsulaaresindus abielluda soovivale isikule, kellel ei ole võimalik hankida sünnitõendi täielikku ärakirja;ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– varjupaigaõiguse ameti (Office français de protection des réfugiés et apatrides, allpool „OFPRA“) väljastatud sünnitõend;

– prefekti antav päritolutunnistus (certificat d’origine du préfet), mis asendab sünnitunnistust juhul, kui ei ole koostatud ajutist sünnitõendit ja kui on taotletud ema isiku saladuses hoidmist;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus (jugement de rectification) sünnitõendi kohta;

b) elusolek:

– elusolekutõend (certificat de vie);

c) surm:

– surmatõend (acte de décès);

– surmatõendi kanne (transcription de l’acte de décès) surnu elukoha registris;

– surnultsünni tõend (acte d’enfant sans vie);

– sünnitõend;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse (jugement d’adoption plénière) resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– kohtuotsus surnuks tunnistamise kohta (jugement déclaratif de décès);

– kohtuotsus teadmata kadunuks tunnistamise kohta (jugement de déclaration d’absence);

– kohtuotsus sünni- või surmatõendi väljastamise kohta (jugement supplétif d’acte de naissance ou de décès);

ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus surmatõendi kohta;

– märge „Mort en déportation“ (isik, kes on surnud küüditatuna või vangilaagris);

– märge „Victime du terrorisme“ (terrorismiohver);

– märge „Mort pour la France“ (surnud Prantsusmaa eest);

– märge „Mort pour le service de la Nation“ (surnud rahvast teenides);

– OFPRA väljastatud surmatõend;

d) nimi:

– sünnitõend;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– lapsendamist käsitlev kohtuotsus, mis puudutab lapse perekonnanime (jugement d’adoption statuant sur le nom);

– mittetäielikku lapsendamist käsitleva kohtuotsuse (jugement d’adoption simple) resolutsiooni ärakiri;

– kohtuotsus mittetäieliku lapsendamise tühistamise kohta (jugement de révocation de l’adoption simple);

perekonnaseisuametniku kinnitatud ühisavaldus (acte de déclaration conjointe) perekonnanime valiku kohta;

– vastuseis perekonnaseisuametnikule teatatud perekonnanimele;

– perekonnaseisuametniku kinnitatud avaldus (acte de déclaration) perekonnanime muutmise kohta;

– määrus perekonnanime muutmise kohta (décret de changement de nom);

– perekonnaseisuametniku otsus, mis puudutab perekonnanime muutmist selle ühtlustamiseks välisriigi perekonnaseisuametniku registreeritud nimega;

– kohtuotsus perekonnanime kohta (jugement statuant sur le nom) tulenevalt muudatusest põlvnemises;

e) abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis

– abielutõend (acte de mariage);

– sünnitõend;

– ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– kohtuotsus sünni- või abielutõendi väljastamise kohta (jugement supplétif d’acte de naissance ou de mariage);

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– tõend ilmaliku abielu kohta (certificat de célébration civile du mariage);

– diplomaatilise või konsulaaresinduse väljastatav abieluvõimetõend (certificat de capacité à mariage);

punktis f nimetatud otsused, välja arvatud kehtetuks tunnistamise otsus;

– abieluvaralepingu (contrat de mariage) olemasolu notariaalne kinnitus (certificat du notaire);

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus abielutõendi kohta;

– OFPRA väljastatud abielutõend;

f) abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine

– tõend abielu vastastikkusel kokkuleppel lahutamise nõusoleku (convention de divorce par consentement mutuel) kandmise kohta notari ametlike dokumentide registrisse;

– kinnitus abielu vastastikkusel kokkuleppel lahutamise nõusoleku esitamise kohta;

– kohtuotsus abielu lahutamise kohta (jugement de divorce);

– kohtuotsus lahuselu kohta (jugement de séparation de corps);

– kohtuotsus abielu kehtetuks tunnistamise kohta (jugement d’annulation du mariage);

– kohtuotsus sünni- või abielutõendi väljastamise kohta;

g) registreeritud kooselu (sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus)

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta;

vabaabieluleping (convention de PACS), mille on kinnitanud perekonnaseisuametnik, diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik (varem esimese astme kohtu (tribunal d’instance) kohtusekretär);

– notariaalselt tõestatud vabaabieluleping;

– kinnitus vabaabielulepingu sõlmimise/muutmise/lõpetamise registreerimise kohta, mille on väljastanud notar, perekonnaseisuametnik või (kuni 31. oktoobrini 2017) esimese astme kohtu (tribunal d’instance) kohtusekretär;

– perekonnaseisu keskbüroo (Service central d'état civil, allpool „SCEC“) tõend vabaabielulepingu puudumise kohta;

– sünnitõend;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– surmatõend;

h) registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine

– sünnitõend, millel on märge vabaabielulepingu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise kohta;

– kinnitus vabaabielulepingu lõpetamise registreerimise kohta, mille on väljastanud notar, perekonnaseisuametnik või (kuni 31. oktoobrini 2017) esimese astme kohtu (tribunal d’instance) kohtusekretär;

– kohtuotsus lahuselu kohta;

– kohtuotsus vabaabielulepingu kehtetuks tunnistamise kohta;

– SCECi tõend vabaabielulepingu puudumise kohta (certificat de non-PACS);

i) põlvnemine

– perekonnaseisuametniku juures kinnitatud akt lapse omaksvõtu kohta (acte de reconnaissance);

– notariaalselt tõestatud akt lapse omaksvõtu kohta;

– sünni- või elukoha esimese astme kohtu (tribunal d’instance) väljastatud ametlik tõend, millega tõendatakse lapse/vanema staatust (possession d’état);

– kohtuotsuse alusel koostatud perekonnaseisutõend (jugement supplétif d’acte de l’état civil);

– esimese astme kohtu otsus (jugement du tribunal de grande instance), millega põlvnemine tuvastatakse või tunnistatakse kehtetuks;

j) lapsendamine:

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta;

– kohtuotsus lapsendamise kohta;

– mittetäielikku lapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri;

– kohtuotsus mittetäieliku lapsendamise tühistamise kohta;

– kohtuotsus riigipoolse lapsendamise kohta (adoption par la Nation);

k) asukoht ja/või elukoht:

– elukohatõend (attestation de résidence) (välismaal elavad prantslased);

– tõendid elukoha vahetamise kohta (attestations de changement de résidence) (välismaal elavad prantslased);

l) kodakondsus ja/või rahvus:

– tunnistus Prantsuse kodakondsuse kohta (certificat de nationalité française);

– ärakiri haldusasutuse tehtud otsusest, mis puudutab naturaliseerimist (décret de naturalisation) või Prantsuse kodakondsuse tagasiandmist (décret de réintégration dans la nationalité française);

– deklaratsioon Prantsuse kodakondsuse kohta (déclaration de nationalité française), millele on lisanud märke registreerimise kohta kas esimese astme kohtu (tribunal d’instance) peakohtusekretär (kui deklaratsioon on esitatud Prantsusmaal), haldusasutus või siis Prantsusmaa konsul (kui deklaratsioon on esitatud välisriigis) ja mille on registreerinud esimese astme kohtu peakohtusekretär (kui deklaratsioon on esitatud Prantsusmaal), justiitsministeerium (kui deklaratsioon on esitatud välisriigis) või naturalisatsiooniga tegelev ministeerium (kui tegu on deklaratsiooniga tulenevalt prantslasest abikaasaga sõlmitud abielust);

– tõestatud ärakiri kohtuotsuse kohta (expédition d’une décision de justice) ja sellega koos kinnitus, et otsust ei ole vaidlustatud (certificat de non recours);

– sünnitõend, millel on märge ühe kohta eeltoodud elementidest;

m) karistusregistri väljavõte, mille kohaselt karistusregistrikanne puudub tingimusel, et liidu kodanikule on vastavad dokumendid väljastanud selle liikmesriigi ametiasutus, mille kodakondsust asjaomane kodanik omab

– karistusregistri väljavõte „bulletin n°3“: kanne puudub.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Sündi puudutav vorm (1)

– sünnitõend;

– ajutine sünnitõend, kui tegu on vastsündinud leidlapsega või riigi eestkoste all oleva alaealisega, kellel puudub teadaolevalt sünnitõend või kelle puhul on taotletud ema isiku saladuses hoidmist;

– kohtuotsus sünni registreerimise kohta;

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta;

– ametlik tõend, mille väljastab notar või diplomaatiline või konsulaaresindus abielluda soovivale isikule, kellel ei ole võimalik hankida sünnitõendi täielikku ärakirja;

ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– sünnitõendit asendav OFPRA tõend;

– prefekti antav päritolutunnistus, mis asendab sünnitunnistust juhul, kui ei ole koostatud ajutist sünnitõendit ja kui on taotletud ema isiku saladuses hoidmist;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus sünnitõendi kohta;

elusolekut puudutav vorm (2)

– elusolekutõend (prantsuse kodanik välisriigis);

surma puudutav vorm (3)

– surmatõend;

– surmatõendi kanne surnu elukoha registris;

– surnultsünni tõend;

– sünnitõend;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– kohtuotsus surnuks tunnistamise kohta;

– kohtuotsus teadmata kadunuks tunnistamise kohta;

– kohtuotsus sünni- või surmatõendi väljastamise kohta;

ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus surmatõendi kohta;

– märge „Mort en déportation“ (isik, kes on surnud küüditatuna või vangilaagris);

– märge „Victime du terrorisme“ (terrorismiohver);

– märge „Mort pour la France“ (surnud Prantsusmaa eest);

– märge „Mort pour le service de la Nation“ (surnud rahvast teenides);

– surmatõendit asendav OFPRA tõend;

abielu puudutav vorm (4)

– sünnitõend;

– abielutõend;

– kohtuotsus sünni- või abielutõendi väljastamise kohta;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– tõend ilmaliku abielu kohta;

otsus abielulahutuse või lahuselu kohta;

– abieluvaralepingu olemasolu notariaalne kinnitus;

ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus abielutõendi kohta;

– abielutõendit asendav OFPRA tõend;

abieluvõimet puudutav vorm (5)

– diplomaatilise või konsulaaresinduse väljastatav abieluvõimetõend;

perekonnaseisu puudutav vorm (6)

– abielutõend;

– sünnitõend;

– ajutine sünnitõend, kui tegu on vastsündinud leidlapsega või riigi eestkoste all oleva alaealisega, kellel puudub teadaolevalt sünnitõend või kelle puhul on taotletud ema isiku saladuses hoidmist;

– kohtuotsus sünni registreerimise kohta;

– kohtuotsus sünni- või abielutõendi väljastamise kohta;

– ametlik tõend, mille väljastab notar või diplomaatiline või konsulaaresindus abielluda soovivale isikule, kellel ei ole võimalik hankida sünnitõendi täielikku ärakirja;

ametlik tõend, mis väljastatakse isikule, kellel ei ole võimalik hankida selliste perekonnaseisuaktide ärakirju, mille originaalid on hävinud või kadunud õnnetusjuhtumi või sõjategevuse tõttu;

– sünnitõendit asendav OFPRA tõend;

– esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) esimehe parandusotsus sünnitõendi kohta;

– diplomaatilise või konsulaaresinduse väljastatav tõend vallalisuse kohta (certificat de célibat);

registreeritud kooselu puudutav vorm (7)

– sünnitõend;

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga;

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta;

– surmatõend;

– surmatõendi kanne surnu elukoha registris;

vabaabieluleping (convention de PACS), mille on kinnitanud perekonnaseisuametnik, diplomaatiline esindaja või konsulaarametnik (varem esimese astme kohtu (tribunal d’instance) kohtusekretär);

– notariaalselt tõestatud vabaabieluleping;

– kinnitus vabaabielulepingu sõlmimise/muutmise/lõpetamise registreerimise kohta, mille on väljastanud perekonnaseisuametnik (varem esimese astme kohtu (tribunal d’instance) kohtusekretär) või notar;

– SCECi tõend vabaabielulepingu puudumise kohta;

registreeritud kooselu lepingu sõlmimise võimet puudutav vorm (8)

– sünnitõend (millel puudub märge vabaabielulepingu kohta; vt vormi punkt 5.2);

registreeritud kooselu olekut puudutav vorm (9)

– sünnitõend (välja arvatud välismaal sündinud välisriigi kodanike puhul);

– täislapsendamist käsitleva kohtuotsuse resolutsiooni ärakiri, mis on võrdsustatud sünnitõendiga (välja arvatud välismaal sündinud välisriigi kodanike puhul);

– kohtuotsus sünnitõendi väljastamise kohta (välja arvatud välismaal sündinud välisriigi kodanike puhul);

– surmatõend;

– surmatõendi kanne surnu elukoha registris;

– SCECi tõend vabaabielulepingu puudumise kohta (välja arvatud välismaal sündinud välisriigi kodanike puhul);

ASUKOHTA ja/või ELUKOHTA puudutav vorm (10)

– elukohatõend (välismaal elavad prantslased);

– tõendid elukoha vahetamise kohta (välismaal elavad prantslased);

karistusregistri väljavõtet puudutav vorm (11)

– karistusregistri väljavõte „bulletin n°3“.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelon juba tõlgitud.

Vandetõlgid peavad olema kohtu heakskiidetud eksperdid; ekspertide loetelud (neis kõigis on ametlike tõlkijate (vandetõlkide) jaotis) on esitatud kassatsioonikohtu veebisaidil aadressil

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Pädevate tõlkijate loetelusid uuendatakse igal aastal ja need pannakse üles järgmisele veebisaidile:

  • kassatsioonikohtu tunnustatud eksperdid;
  • heakskiidetud ekspertide loetelud, mille on koostanud 36 apellatsioonikohut ja kuhu kuuluvad jaotisesse „Kirjalik ja suuline tõlge“ kantud spetsialistid. Apellatsioonikohtud uuendavad enda koostatud loetelusid ise ja edastavad need erineva sagedusega kassatsioonikohtule. Mõnikord on võimalik leida värskem kohtu poolt heakskiidetud ekspertide loetelu otse teatavate apellatsioonikohtute veebisaite külastades.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Enekõike tuleb märkida, et teatavaid koopiaid ja ärakirju saavad väljastada ainult haldus- või kohtuasutused või õiguspraktikud. Selliste dokumentide hulka kuuluvad kohtudokumentide või notariaalsete aktide ärakirjad, mida saavad väljastada ainult kohtukantselei või ministeeriumi ametnikud (näiteks notarid, kohtutäiturid või perekonnaseisuametnikud nende perekonnaseisuaktide puhul, mille nad on hoiule võtnud).

Muude dokumentide suhtes kaotati üldsuse ja ametiasutuste suhete seadustiku (Code des relations entre le public et l'administration ) artikliga R113-10 nõue esitada haldusmenetlustes selliste dokumentide kinnitatud fotokoopiad, mille on väljastanud haldusasutus ja millest tavalise fotokoopia esitamine ei ole mõne õigusaktiga juba lubatud. Teisalt on selle sama tekstiga ette nähtud, et avalikkuse soovil jätkavad haldusasutused välisriikide nõutavate ärakirjade kinnitamist. Selliseid ärakirju väljastavate asutuste kohta puudub loetelu kui selline. Samas on kohalike omavalitsuste üldseadustiku (Code général des collectivités territoriales) artikliga R. 2122-8 ette nähtud, et sel eesmärgil esitatud dokumentide õigsust võivad kinnitada kohaliku omavalitsuse juht ja tema poolt selleks volitatud kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Formaalselt ei ole kinnitatud tõlked reguleeritud ühegi õigusnormiga.

Samas on kinnitatud tõlge võimalik ära tunda järgmiste elementide järgi.

Esiteks peab tõlke olema teinud tõlkija, kes on kantud apellatsioonikohtu või kassatsioonikohtu ekspertide loetellu.

Teiseks on vandetõlkel harilikult järgmised elemendid:

–          sellel on märge „tõlke vastavus originaalile on kinnitatud“ (certifiée conforme à l’original);

–          leheküljed on nummerdatud ja igal leheküljel on tõlkija käsikirjalised initsiaalid;

–          viimasel leheküljel on vannutatud eksperdi allkiri, pitsati jäljend ja nimi;

–          tõlkel on teksti kordumatu registrikood (numbri määrab ekspert ning see on sama nii originaali kui ka selle tõlke puhul).

Samas ei ole ükski neist neljast elemendist kohustuslik.

Ärakirjad, mille vastavust originaalile on kinnitatud, on varustatud nende vastavust tõendava pitsati jäljendiga ning kinnitav asutus on need dateerinud ja allkirjastanud.

Seevastu kinnitatud koopiaid või kohtudokumentide või notariaalsete aktide ärakirju võivad väljastada ainult selle akti hoiule võtnud ametiasutused, mille koopia või ärakiri väljastatakse. Koopiad ja ärakirjad dateeritakse ja allkirjastatakse ja neile lüüakse vajaduse korral dokumendi koostanud asutuse tempel.

Perekonnaseisuaktide ärakirjadel ja väljavõtetel on omavalitsusüksuse, diplomaatilise või konsulaaresinduse või välisministeeriumi perekonnaseisu keskbüroo tempel ning need on dateerinud ja allkirjastanud akti hoiule võtnud perekonnaseisuametnik.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Ärakirjad, mille vastavust originaalile on kinnitatud, on varustatud nende vastavust tõendava pitsati jäljendiga ning kinnitav asutus on need dateerinud ja allkirjastanud.

Seevastu kinnitatud koopiaid või kohtudokumentide või notariaalsete aktide ärakirju võivad väljastada ainult selle akti hoiule võtnud ametiasutused, mille koopia või ärakiri väljastatakse. Koopiad ja ärakirjad dateeritakse ja allkirjastatakse ja neile lüüakse vajaduse korral dokumendi koostanud asutuse tempel.

Perekonnaseisuaktide ärakirjadel ja väljavõtetel on omavalitsusüksuse, diplomaatilise või konsulaaresinduse või välisministeeriumi perekonnaseisu keskbüroo tempel ning need on dateerinud ja allkirjastanud akti hoiule võtnud perekonnaseisuametnik.

Viimati uuendatud: 23/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.