Avalikud dokumendid

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Saksa keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Asjaolu

Avalik dokument

Sünd

 • Geburtsurkunde (sünnitõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (kinnitatud väljavõte sünniregistrist)

Elusolek

 • einfache Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – lühiversioon)
 • erweiterte Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – pikk versioon)

Surm

 • Sterbeurkunde (surmatõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (kinnitatud väljavõte surmaregistrist)

Nimi

 • Geburtsurkunde (sünnitõend)
 • Eheurkunde (abielutõend)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreeritud kooselu tõend)

Abielu

Abieluvõime

Perekonnaseis

 • Eheurkunde (abielutõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (kinnitatud väljavõte abieluregistrist)
 • Ehefähigkeitszeugnis (abieluvõimetõend)
 • einfache Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – lühiversioon)
 • erweiterte Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – pikk versioon)

Lahutus

Abielu kehtetuks tunnistamine

 • Eheurkunde (abielutõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (kinnitatud väljavõte abieluregistrist)

Registreeritud kooselu

Registreeritud koosellu astumise võime

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreeritud kooselu tõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (kinnitatud väljavõte registreeritud kooselu registrist)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (registreeritud koosellu astumise võime tõend)

Registreeritud kooselu lõpetamine

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreeritud kooselu tõend)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (kinnitatud väljavõte registreeritud kooselu registrist)

Vanemlus

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (kinnitatud väljavõte sünniregistrist)

Alaline elukoht

Viibimiskoht

 • einfache Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – lühiversioon)

Kodakondsus

 • Einbürgerungsurkunde (naturalisatsioonitõend)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (tõend Saksa kodakondsuse omandamise kohta avalduse alusel)
 • Entlassungsurkunde (kodakondsusest vabastamise tõend)
 • Verzichtsurkunde (kodakondsusest loobumise tõend)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (Saksa kodakondsuse säilitamise luba)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (kodakondsustõend)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (tõend sakslasega samaväärse õigusliku staatuse kohta)

Lapsendamine

 • Gerichtlicher Beschluss (kohtumäärus)

Karistusregistrikande puudumine

 • Führungszeugnis (karistusregistri väljavõte)

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Avalik dokument

Tõlkeabivahend

Geburtsurkunde (sünnitõend)

I lisa – Sünd

einfache Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – lühiversioon)

II lisa – Elusolek

Sterbeurkunde (surmatõend)

III lisa – Surm

Eheurkunde (abielutõend)

IV lisa – Abielu

Ehefähigkeitszeugnis (abieluvõimetõend)

V lisa – Abieluvõime

erweiterte Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – pikk versioon)

VI lisa – Perekonnaseis

Lebenspartnerschaftsurkunde (registreeritud kooselu tõend)

VII lisa – Registreeritud kooselu

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (registreeritud koosellu astumise võime tõend)

VIII lisa – Registreeritud koosellu astumise võime

erweiterte Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – pikk versioon)

IX lisa – Registreeritud kooseluga seotud staatus

einfache Meldebescheinigung (elukoha registreerimistõend – lühiversioon)

X lisa – Alaline asukoht ja/või elukoht

Karistusregistrikande puudumine

XI lisa – Karistusregistrikande puudumine

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Hesseni liidumaa peab üleriigilist tõlkide ja tõlkijate andmebaasi. See on veebis kõigile kättesaadav aadressil http://www.justiz-dolmetscher.de ja seal saab kasutada täpset otsifunktsiooni (nt saab otsida liidumaa, kohtu või keele kaupa). Andmebaasis on üksnes ametlikult määratud tõlgid ja tõlkijad ning vandetõlgid ja -tõlkijad. Vastutavad asutused leiab samuti samalt veebiaadressilt.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Saksamaal on kinnitatud ärakirju õigus välja anda kõigil asutustel, kes annavad välja avalikke dokumente (nt rahvastikuregistri bürood, elukoha registreerimisega tegelevad asutused või kohtud), ja notaritel.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud ärakiri sisaldab märget, mis kinnitab originaaldokumendi (nt kohtudokumendi või notariaaldokumendi) ärakirja õigsust, välja andnud asutuse/büroo pitserit või templit ning ärakirja kinnitava isiku allkirja (dokumentide ametlikku registreerimist käsitleva seaduse (Beurkundungsgesetz) paragrahvi 42 lõige 1). Kinnitatud tõlge on pitseri/templi ja tõlkija allkirjaga.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud ärakiri sisaldab märget, mis kinnitab originaaldokumendi (nt kohtudokumendi või notariaaldokumendi) ärakirja õigsust, välja andnud asutuse/büroo pitserit või templit ning ärakirja kinnitava isiku allkirja (dokumentide ametlikku registreerimist käsitleva seaduse (Beurkundungsgesetz) paragrahvi 42 lõige 1). Kinnitatud tõlge on pitseri/templi ja tõlkija allkirjaga.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.