Avalikud dokumendid

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Artikli 6 lõike 1 punkti a kohased aktsepteeritavad keeled on kreeka ja inglise keel.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse (EL) 2016/1191 kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid on järgmised:

justiitsministeeriumi vastutusalas:

 • karistusregistrikande puudumist käsitlevad dokumendid.

Siseministeeriumi vastutusalas:

 • sünni registreerimise tõend seoses sünniga ja täiskasvanu lapsendamisega (alaealise lapsendamine on salajane ja seda ei kajastata haldusdokumendis);
 • sünnitõend seoses sünniga, isiku elusolekuga või seoses füüsilise isiku nimega;
 • surmatõend seoses surmaga;
 • abielutõend seoses abielu ja abielulahutuse, lahuselu ja abielu kehtetuks tunnistamisega;
 • perekonnaseisutõend seoses perekonnaseisuga, abielulahutusega, lahuseluga, abielu kehtetuks tunnistamisega, vanemlusega, kodakondsusega, registreeritud kooseluga ja registreeritud kooselu lõpetamisega;
 • abiellumisluba seoses abieluvõimega;
 • registreeritud kooselu tõend seoses registreeritud kooseluga ja registreeritud kooselu lõpetamisega;
 • kodakondsuse tõend seoses kodakondsusega.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Sünni registreerimise tõend, surmatõend, abielutõend, abiellumisluba (abieluvõime), perekonnaseisutõend (abielu puhul tuleb esitada abieluteave ja registreeritud kooselu puhul registreeritud kooselu teave), registreeritud kooselu tõend, kodakondsuse tõend.

Karistusregistrikande puudumise tõendi puhul pole riigipõhiste kannete pealkirju peale nende, mis kuuluvad mitmekeelsete vormide standardosasse, mis on kõigile liikmesriikidele ühine.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kodakondsust ja abiellumislubade väljastamist puudutavatel juhtudel aktsepteerivad omavalitsuste asjakohased asutused välisriikide dokumentide ametlikke tõlkeid, mille on koostanud:

 1. välisministeeriumi tõlketeenistus või
 2. dokumendi väljaandmisriigis asuva Kreeka konsulaadi volitatud alaline ametnik või
 3. Joonia Ülikooli võõrkeelte, kirjaliku ja suulise tõlke teaduskonna lõpetanud tõlkija või
 4. Kreeka advokaat, kes vastab advokatuuriseaduse (seadus nr 4194/2013, ametlik teataja, I seeria, nr 208) artiklis 36 sätestatud tingimustele.

Muudel juhtudel puudub selliste isikute nimekiri, kes on Kreeka õiguse kohaselt volitatud tegema kinnitatud tõlkeid.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Ametiasutused, kes on volitatud väljastama registrite aktide kinnitatud ärakirju, on akti väljastanud registripidajad. Kreeka rahvastikuregistrite väljastatud tõendite ärakirjade väljastamise kohta sätteid pole, sest kodanikud taotlevad iga kord nii palju tõendeid, kui neil on vaja eri ametiasutustele esitada.

Karistusregistrikande puudumise tõend väljastatakse järgmiselt: i) Kreekas sündinud isikutele väljastab tõendi nende sünnikoha esimese astme kohtu prokuratuur, täpsemalt karistusregistri osakond, samas kui ii) välismaal sündinud isikutele või sellistele isikutele, kelle sünnikohta pole võimalik kontrollida, väljastab tõendi justiitsministeeriumi keskasutus, täpsemalt karistusregistri ja armuandmise osakond.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

i. Et võõrkeelse dokumendi tõlget saaks pidada kehtivaks, peab sellele olema lisatud originaaldokument või võõrkeelse dokumendi kinnitatud ärakiri. Peale selle:

A. Välisministeeriumi tõlketeenistuse tõlgete korral peab tõlkija kinnitama, et asjaomane (tõlgitud) dokument vastab lisatud dokumendile; eelmainitud tõlketeenistus peab kinnitama tõlkija allkirja õigsust ja dokumendi lehtede kinnituskohas peab olema välisministeeriumi pitser. Samuti peab tõlgitud dokument sisaldama tõlketeenistuse andmeid ja eelkõige peavad iga lehekülje päises olema kreeka, inglise ja prantsuse keeles sõnad „AMETLIK TÕLGE“; päis peab sisaldama ka tõlketeenistuses hoitava toimiku numbrit ning jalus peab sisaldama teavet teenistuse kohta, nimelt sõnu „KREEKA VABARIIK, VÄLISMINISTEERIUM, TÕLKETEENISTUS“, samuti kreeka, inglise ja prantsuse keeles;

B. Advokaadi tehtud tõlke korral peab olema tõendatud, et asjaomane (tõlgitud) dokument vastab lisatud dokumendile ning et advokaat oskab piisavalt hästi keeli, millest ja millesse ta tõlkis, ning dokumendi lehtede kinnituskohas peab olema advokaadi pitser;

C. Konsulaadi või saatkonna tõlgete korral piisab sellest, et tõlge on saadud neilt asutustelt ja nende kinnitatud, olenemata sellest, kes on tõlkijad ja milline on nende suhe konsulaadi või saatkonnaga.

ii. Et karistusregistrikande puudumise tõendi ärakirja saaks pidada kehtivaks, piisab sellest, kui selle on printinud riigi karistusregistri teabesüsteemi volitatud kasutaja. Iga karistusregistrikande puudumise tõendi ärakirja õigsust saab kontrollida, võrreldes selle „kontrollkoodi“ (kordumatu tunnus), selle viitenumbrit ja väljaandmise kuupäeva teabega, mis on esitatud riigi karistusregistri portaalis aadressil http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm ja täpsemalt karistusregistrikannete kontrollimise jaotises.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Üksnes registripidaja võib teha kinnitatud ärakirju registri aktidest, mis lisatakse mitmekeelsetele standardvormidele. Neil kinnitatud ärakirjadel peab olema registripidaja allkiri ja asjaomase dokumendi väljastanud omavalitsuse pitser.

Karistusregistrikande puudumise tõendite ärakirjade erijooned on kontrollkood, viitenumber, kuupäev ja vesimärk vormil.

Viimati uuendatud: 02/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.