Avalikud dokumendid

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Ungari keel.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

a. Sünd:

sünnitõend

b. Elusolek:

elusolekutõend

c. Surm:

surmatõend, kohtumäärus isiku surnuks tunnistamise kohta, kohtumäärus surma fakti tuvastamise kohta

d. Nimi: nimemuutmise tõend

e. Abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis:

abielutõend, perekonnaseisutõend

f. Abielulahutus, kooselu lõpetamine või abielu kehtetuks tunnistamine

kohtuotsus abielulahutuse kohta, kohtuotsus abielu kehtetuks tunnistamise kohta, kohtuotsus abielu kehtivuse kohta, kohtuotsus abielu olemasolu või puudumise tuvastamise kohta

g. Registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus:

registreeritud kooselu tõend, perekonnaseisutõend

h. Registreeritud kooselu lõpetamine, kooselu lõpetamine või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine:

määrus, millega tuvastatakse registreeritud kooselu lõpetamine notari poolt

i. Vanemlus:

sünnitõend, kohtuotsus isaduse tuvastamise kohta, kohtuotsus või - määrus isaduse eelduse ümberlükkamise kohta, kohtuotsus emaduse tuvastamise kohta

j. Lapsendamine:

eestkosteasutuse otsus lapsendamise kohta, kohtuotsus lapsendamise tühistamise kohta

k. Alaline asukoht ja/või elukoht:

ametlik elamisloakaart

l. Kodakondsus:

kodakondsustõend

m. Karistusregistrikande puudumine: karistusregistri väljavõte

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

1. Sünnitõend, surmatõend, abielutõend ja registreeritud kooselu tõend, mis on välja antud pärast 1. juulit 2014, tingimusel et tõendi sisu ei ole enne standardvormi väljaandmist muudetud

2. Elusolekutõend

3. Perekonnaseisutõend

4. Ametlik elamisloakaart

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Ungaris on kinnitatud tõlge tõlge, mille on teinud kinnitatud tõlkeid tegema volitatud organisatsioon.

Ungari õiguse kohaselt võib kinnitatud tõlkeid üldjuhul teha ainult Ungari Tõlke- ja Tõestamisamet (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ehk OFFI Zrt.).

Notarid, kellel on lubatud koostada dokumente võõrkeeles, võivad teha avalike dokumentide ja nende lisade kinnitatud tõlkeid sellesse keelde notari pädevusse kuuluvates küsimustes või kinnitada selliste dokumentide tõlgete õigsust. Notareid, kellel on õigus koostada dokumente muus keeles, saab otsida veebisaidilt https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Ungari konsulaarametnik, keda välisminister on volitanud täitma teatavaid notari ülesandeid, võib anda

tõlke õigsuse kinnitamiseks konsulaartõendi. Konsulaarametnik võib ka ise teha kinnitatud tõlkeid. Tõendeid välja andma volitatud konsulaarametnike ajakohastatud nimekiri: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Põhimõtteliselt on igal asutusel õigus teha oma vastutusalas oma kodukorra kohaselt kinnitatud ärakirju.

Notarid võivad väljastada tõendi, mis kinnitab, et ärakiri vastab neile esitatud dokumendile.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

OFFI Zrt. kinnitatud tõlked

A. Alates 2. juulist 2018 kasutatavad elemendid

1. OFFI koostab kinnitatud tõlked 210 x 297 mm suurusel turvapaberil, millel on giljoššmustriga ääris ja mis sisaldab elemente, mida on näha ainult mitmekordsel suurendamisel.

2. Teksti ümbritseb bordoopunane ääris, mille kohale on trükitud Ungari vapp ning äriühingu nimi ja logo. Esimesel real bordoopunase äärise sees ja kinnitusmärke kohal oleval real on esitatud dokumendi kordumatu tunnuskood.

3. Eraldi lehele prinditud kinnitatud tõlge klammerdatakse tõlgitud originaaldokumendi või selle kinnitatud ärakirja külge ja klamber pitseeritakse neljakandilise 30 × 25 mm suuruse turvamärgisega, millel on OFFI logo, holograafiline riba ja kordumatu järjekorranumber. See märgis on kinnituse oluline osa.

4. Võõrkeelest ungari keelde tõlkimisel lisatakse tõlkele ungari keeles järgmine kinnitusmärge:

„Ungari Tõlke- ja Tõestamisamet kinnitab, et käesolev kinnitatud tõlge vastab täielikult lisatud dokumendi tekstile.

Ungari Tõlke- ja Tõestamisamet ei vastuta tõlke aluseks olnud dokumendi ehtsuse ega sisu eest.“

Sellele järgneb väljaandmise koht ja kuupäev, sinise tindiga kirjutatud originaalallkiri, nimetempel ja tekst „tegevjuhi nimel“.

Võõrkeelde tõlkimisel lisatakse see kinnitusmärge tõlkele asjakohases keeles.

B. Enne 2. juulit 2018 kasutatud elemendid

Elemendid ja kinnitusmärked on samad mis punktis A järgmiste erinevustega.

1. Turvapaberi tagakülje paremas ülanurgas on näha trükitud vöötkood ja kordumatu tunnus.

2. Eraldi lehele prinditud kinnitatud tõlge köidetakse punase, valge ja rohelise nööriga tõlgitud originaaldokumendi või selle kinnitatud ärakirja külge ja nööri otsad kinnitatakse dokumendi külge sertifitseeritud OFFI märgisega, millele lüüakse OFFI ametlik tempel, et dokumente ei saaks märgist rikkumata üksteisest eraldada.

3. Võõrkeelest ungari keelde tõlkimisel järgnevad tõlkele lisatud ungarikeelsele kinnitusmärkele väljaandmise koht ja kuupäev, sinise tindiga kirjutatud originaalallkiri ja tekst „tegevjuhi nimel“.

3. OFFI poolt elektrooniliselt kinnitatud tõlgete elemendid

Tõlke välimus ja kinnitustempli tekst on samad mis paberversioonil.

Elektrooniliselt kinnitatud tõlge paikneb OFFI loodud kaustas (es3- või Dosszie-vormingus), mis sisaldab ka tõlkimiseks esitatud originaalfaili. Lisaks OFFI e-templit kandvale digitaalselt allkirjastatud kinnitatud tõlkele (PDF-vormingus) säilib ka kaustas sisalduva tõlkimiseks esitatud originaalfaili ehtsus.

Originaalfail ja tõlget sisaldav fail pannakse kausta selliselt, et failide eraldamine tühistab kinnituse, mistõttu kokku kuuluvad failid on üksteisega turvaliselt ühendatud.

Elektrooniline kinnitus tagab, et tõlke tegi OFFI Zrt., et failide sisu ei ole pärast kinnitamist muudetud ja et valminud tõlke sisu on sama mis tõlkimiseks esitatud tekstil.

Notariaalselt kinnitatud tõlked

Notariaalselt kinnitatud tõlked tunneb ära notariaaltoimingu numbri järgi. Tõlge peab olema kirjutatud originaaldokumendile või selle külge kinnitatud. Notarid lisavad originaaldokumendi tõlke kinnitamiseks selle lõppu kinnitusmärke.

Konsulaarametnike kinnitatud tõlked

Tõlge peab olema kirjutatud originaaldokumendile või selle külge kinnitatud ja tõlkele peab olema lisatud kinnitusmärge. Peale selle tuleb tõlke lõppu märkida, et tõlge vastab täielikult originaaldokumendile.

Konsulaarametnik kinnitab tõlke originaaldokumendi külge punase, valge ja rohelise nööriga, mis kinnitatakse valge ringja kleepmärgisega, mille mõlemale küljele lüüakse diplomaatilise esinduse numbritempel.

Kinnitusmärke tekst on järgmine:

Kinnitan, et mulle esitatud / minu tehtud tõlge vastab täielikult lisatud dokumendile, mis on ……………………………………………………………………………. keeles.-----------------------------------

Klient on maksnud konsulaartasu summas ....................................................
Asja number: …………………………………………………………………………..

Koostatud: ……………………….………………………………………………………….

tempel

allkiri

Kinnitusmärge võib olla ka muus vormis, tingimusel et seda ei saa originaaldokumendist või tõlkest eraldada ja et see sisaldab järgmisi kohustuslikke elemente:

a) märge võõrkeele kohta, millest dokument on tõlgitud;

b) sobiva variandi allakriipsutus tekstis „mulle esitatud / minu tehtud tõlge“ vastavalt sellele, kas konsulaarametnik kinnitab talle esitatud tõlke õigsust või on tõlke ise teinud;

c) makstud konsulaartasu suurus;

d) asja number;

e) kuupäev;

f) diplomaatilise esinduse numbritempel;

g) konsulaarametniku allkiri;

h) märge, et tegemist on konsulaarametnikuga.

Kuupäeva puhul tuleb aasta ja päev sulgudes ka sõnadega välja kirjutada.

Kinnitusmärge lüüakse tavaliselt templina dokumendile või eraldi lehele, mida ei saa originaaldokumendist või tõlkest eraldada.

Vajaduse korral võib konsulaarkinnituse eeltoodud tingimuste kohaselt koostada ka võõrkeeles, kui vastuvõtva riigi ametiasutused seda aktsepteerivad.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Notariaalselt kinnitatud ärakirjad

Notar võib dokumendi ärakirja kinnitada, kui dokument, millest ärakiri on tehtud, on selgesti loetav. Notar võrdleb ärakirja originaaldokumendiga ja kinnitab, et ärakiri vastab originaalile, lisades ärakirjale kinnitusmärke.

Kinnitusmärkes tuleb märkida:

a) et ärakiri tehti originaaldokumendist või selle ametlikust duplikaadist või ärakirjast;

b) kas esitatud dokumendil oli lõivumärk;

c) kas ärakiri puudutab ainult osa originaalist;

d) kas originaaldokumendis on näha muudatusi, kahjustusi või muid kahtlaseid elemente.

Neid reegleid tuleb kohaldada vajalike muudatustega, kui kinnitatakse dokumendist või elektroonilisest andmebaasist notari järelevalve all tehtud elektroonilist ärakirja või väljavõtet või elektroonilisest dokumendist tehtud paberärakirja või -väljavõtet. Notar allkirjastab elektroonilise ärakirja või väljavõtte kvalifitseeritud e-allkirjaga. Kinnitatud elektroonilisele duplikaadile või kinnitatud elektroonilisele ärakirjale ei ole vaja kinnitusmärget lisada, kui see on tehtud kahjustamata paberdokumendist või elektroonilisest notariaaldokumendist ja sisaldab kogu dokumenti, notari kvalifitseeritud e-allkirja ja ajatemplit.

Kohtu kinnitatud ärakirjad

Ärakiri, mille kohus teeb kohtule esitatud dokumendist, või ärakiri, mis tehakse mujal ja esitatakse kohtule kinnitamiseks, peab sisaldama järgmist:

a) fraasi „kinnitatud ärakiri“;

b) ärakirja koostanud isiku allkiri;

c) kohtu tempel;

d) ärakirja tegemise kellaaeg ja kuupäev.

Kui kohtuasja toimik on olemas e-dokumendina, tuleb e-dokumendi väljatrükil põhineva paberärakirja tegemisel järgida eeltoodud reegleid. Kui taotletakse e-dokumendina koostatud kohtuotsuse paberärakirja, peab ärakirjal olema e-dokumendi ajatempel ja e-allkiri ning märgitud isik, kelle e-allkirja e-dokument kannab.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.