Avalikud dokumendid

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Aktsepteeritakse järgmisi keeli:

itaalia keel (ametlik riigikeel);

saksa keel eristaatusega Trentino Alto Adige regioonis (alus: Vabariigi Presidendi 31. augusti 1972. aasta dekreet nr 670 ja Vabariigi Presidendi 15. juuli 1988. aasta dekreet nr 574) ;

prantsuse keel eristaatusega Valle d’Aosta regioonis (alus: põhiseadust täiendava 26. veebruari 1948. aasta seaduse nr 4 artikkel 38);

sloveeni keel eristaatusega Friuli Venezia Giulia regioonis (alus: 23. veebruari 2001. aasta seaduse nr 38 artikkel 8).

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud dokumentide hulka kuuluvad järgmised rahvastikuandmetega seotud dokumendid.

Kohaldamisala

Avalikud dokumendid

Sünd

 • sünnitõend (certificato di nascita)
 • sünnitõendi väljavõte (estratto dell’atto di nascita)
 • sünnitõendi täielik ärakiri (copia integrale atto di nascita)

Elusolek

 • tõend elusoleku kohta (certificato di esistenza in vita)

Surm

 • surmatõend (certificato di morte);
 • surmaakti väljavõte (estratto atto di morte);
 • Surmatõendi täielik ärakiri (copia integrale atto di morte)

Nimi

 • sünnitõend
 • sünnitõendi väljavõte
 • sünnitõendi täielik ärakiri

Abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis

 • abielutõend (certificato di matrimonio)
 • abielutõendi väljavõte (estratto dell’atto di matrimonio)
 • abielutõendi täielik ärakiri (copia integrale atto di matrimonio)
 • tõend abieluvõime kohta (või tõend abiellumist takistavate asjaolude puudumise kohta (nulla osta))
 • perekonnaseisutõend (certificato di stato civile)
 • sünnitõendi väljavõte

Abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine

 • abielutõend
 • abielutõendi väljavõte
 • lahuselu/abielulahutuse kokkuleppe täielik ärakiri
 • sünnitõendi väljavõte

Registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus

 • registreeritud kooselu tõend
 • registreeritud koosellu astumise akti väljavõte
 • registreeritud kooselu astumise akti täielik ärakiri
 • registreeritud koosellu astumise võime
 • sünnitõendi väljavõte

Registreeritud kooselu lõpetamine

 • registreeritud koosellu astumise akti väljavõte
 • sünnitõendi väljavõte

Põlvnemine

 • sünnitõendi väljavõte, millele on märgitud isa ja ema

Asukoht ja/või elukoht

 • elukohatõend

Kodakondsus

 • kodakondsustunnistus
 • sünnitõendi väljavõte

Lapsendamine

 • sünnitõendi väljavõte

Karistusregistrikande puudumine

 • karistusregistri väljavõte

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Avalikud dokumendid

Mitmekeelne standardvorm

Sünnitõend

I lisa — Sünd

Tõend elusoleku kohta

II lisa — elusolek

Surmatõend

III lisa — surm

Abielutõend

IV lisa — abielu

Tõend abieluvõime kohta (või tõend abiellumist takistavate asjaolude puudumise kohta)

V lisa — abieluvõime

Perekonnaseisutõend

VI lisa — perekonnaseis

Registreeritud kooselu tõend;

VII lisa — registreeritud kooselu

Tõend registreeritud koosellu astumise võime kohta

VIII lisa — registreeritud koosellu astumise võime

Tõend registreeritud kooselu staatuse kohta

IX lisa — tõend registreeritud kooselu staatuse kohta

Elukohatõend

X lisa — asukoht ja/või elukoht

Karistusregistri väljavõte

XI lisa — karistusregistrikande puudumine

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Ametlikku loetelu tõlkijate ja tõlkide kohta ei ole olemas. Samas on kohtute juures registrid, kuhu tõlkija või tõlk võib end kirja panna konsultandina.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Vabariigi Presidenti 28. detsembri 2000. aasta dekreedi nr 445 artikli 18 lõike 2 esimese lause kohaselt võivad ärakirjade õigsust kinnitada järgmised isikud:

ametnik, kes ärakirja väljastas, kes on originaaldokumendi hoiule võtnud või kellele dokument tuleb esitada;

notar;

kohtusekretär;

omavalitsusüksuse peasekretär (segretario comunale) või muu omavalitsusüksuse juhi volitatud ametnik.

Rahvastikuregistri ja perekonnaseisuameti ülesandeid – mis kuuluvad riigi pädevusse – täidavad rahvastikuandmete valdkonnas omavalitsusüksuste juhid kui riigiametnikud, samuti nende poolt volitatud töötajad.

NB: rahvastikuandmete valdkonnas väljastavad rahvastikuregistritõendeid (certificati anagrafici) (Vabariigi Presidendi dekreedi nr 223/1989 artikkel 33) ja vastavatesse registritesse kantud perekonnaseisuaktide väljavõtteid (estratti degli atti di stato civile) (Vabariigi Presidendi dekreedi nr 396/2000 artiklid 106–108) riigiametnikud.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlgete puhul tuleb dokumentidele lisada tõlge itaalia keelde, mille vastavust võõrkeelsele tekstile peab olema kinnitanud diplomaatiline või konsulaaresindus, ametlik tõlkija või tõlk, kes kinnitab vandega vastavust võõrkeelsele tekstile. Diplomaatiline või konsulaaresindus, tõlkija või tõlk peavad tõlkele lisama oma isikuandmed ja allkirja või lisaks allkirjale nende esindatava asutuse templi, samuti märke vastutuse võtmise kohta tehtud tõlke eest.

Kinnitatud ärakirjade lõpus peab olema vastavat volitust omava ametiisiku kinnitus originaalile vastavuse kohta; ametnik peab lisaks sellel märkima väljastamise kuupäeva ja koha, dokumendi lehtede arvu, oma ees- ja perenime ja ametinimetuse ning oma allkirja ja asutuse templi. Juhul kui akti või dokumendi ärakiri koosneb mitmest lehest, lisab ametiisik iga lehe servale oma allkirja.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Seoses punktis e esitatud teabega tuleb meeles pidada, et dokumentide ärakirjade kinnitamine kujutab enesest vastavat volitust omava ametiisiku kinnitust ärakirja täpse vastavuse kohta originaalile.

Toimingut, millega kinnitatakse ärakirja vastavust originaalile, nimetatakse õigsuse kinnitamiseks (autentica), kui toimingul on juriidilised tagajärjed, mis muudavad ärakirja võrdväärseks originaaliga. Selliseid kinnitatud ärakirju nimetatakse itaalia keeles „copia autentica“.

Viimati uuendatud: 22/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.