Avalikud dokumendid

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Läti keel.

Teatavatel seaduses väga kitsalt kindlaksmääratud juhtudel saab teha erandeid: näiteks sisserändeseaduses (Imigrācijas likums) on sätestatud, et sponsorluse heakskiitmiseks või elamislubade pikendamiseks vajalikud dokumendid (nt karistusregistrikande puudumise tõend, sugulust või hõimlust tõendavate dokumentide ärakirjad või muud Läti õiguse kohaselt nõutavad dokumendid) võib esitada läti, inglise, prantsuse, saksa või vene keeles.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Sünd: sünnitõend (dzimšanas apliecība) või sünniregistri väljavõte (izziņa no dzimšanas reģistra), mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond (Dzimtsarakstu departaments); sünnitõend või sünniregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet (Dzimtsarakstu nodaļa); rahvastikuregistri väljavõte (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); sünnitõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Elusolek: notari tõend (zvērināts notārs); välisriigis asuva Läti diplomaatilise või konsulaaresinduse tõend.

Surm: surmatõend (miršanas apliecība) või surmaregistri väljavõte (izziņa no miršanas reģistra), mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; surmatõend või surmaregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; surmatõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Nimi: eesnime ja/või perekonnanime muutmise otsus (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakonna tõend; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Abielu, sealhulgas abieluvõime: abielutõend (laulības apliecība) või abieluregistri väljavõte (izziņa no laulības reģistra), mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; abielutõend või abieluregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet; abielutõend, mille on välja andnud ühe tsiviilseadustikus (Civillikums) loetletud usuühenduse vaimulik; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; abielutõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Läti ei anna välja abieluvõimet tõendavat dokumenti. Sellise tõendi asemel võib isik taotleda teavet oma perekonnaseisu kohta.

Abielulahutus või abielu kehtetuks tunnistamine: notariaalakt (notariāls akts), mis kinnitab abielulahutust (laulības šķiršanas apliecība); kohtuotsus (tiesas nolēmums); rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; välisriigis asuva Läti diplomaatilise või konsulaaresinduse tõend; abieluregistri väljavõte, mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond ja mis tõendab abielulahutust; abieluregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet ja mis tõendab abielulahutust.

Vanemlus: kohtuotsus; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Lapsendamine: kohtuotsus; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet.

Alaline asukoht ja/või elukoht: rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kohalik omavalitsus.

Kodakondsus: rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Karistusregistrikande puudumine: Karistusregistri väljavõte (izziņa no sodu reģistra), mille on välja andnud siseministeeriumi teabekeskus (Informācijas centrs); välisriigis asuva Läti diplomaatilise või konsulaaresinduse tõend.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Sünd: sünnitõend või sünniregistri väljavõte, mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; sünnitõend või sünniregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; sünnitõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Elusolek: notari tõend; välisriigis asuva Läti diplomaatilise või konsulaaresinduse tõend.

Surm: surmatõend või surmaregistri väljavõte, mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; surmatõend või surmaregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; surmatõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Abielu: abielutõend või abieluregistri väljavõte, mille on välja andnud justiitsministeeriumi perekonnaseisuosakond; abielutõend või abieluregistri väljavõte, mille on välja andnud kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuamet; abielutõend, mille on välja andnud ühe tsiviilseadustikus loetletud usuühenduse vaimulik; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; abielutõend (originaal või duplikaat) või rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Perekonnaseis: rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis.

Alaline asukoht ja/või elukoht: rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kodakondsus- ja migratsiooniamet; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud Läti diplomaatiline või konsulaaresindus välisriigis; rahvastikuregistri väljavõte, mille on välja andnud kohalik omavalitsus.

Karistusregistrikande puudumine: karistusregistri väljavõte, mille on välja andnud siseministeeriumi teabekeskus; välisriigis asuva Läti diplomaatilise või konsulaaresinduse tõend.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Sellist nimekirja ei ole, sest Lätis võib tõlke kinnitada iga füüsiline isik, kes võtab seaduses sätestatud korras vastutuse dokumendi tõlkes leiduvate vigadega tekitatava kahju eest.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Dokumentide ärakirju võib kinnitada notar. Kui seadus ei nõua, et ärakirja kinnitaks notar, võib selle õigsust kinnitada ka asjaomane organisatsioon (dokumentide õigusjõu seaduse (Dokumentu juridiskā spēka likuma) § 6).

Dokumendi ärakirja õigsust saab kinnitada ka füüsiline isik, kes on dokumendi autor. Füüsiline isik võib kinnitada ka teiselt füüsiliselt isikult või organisatsioonilt saadud dokumendi ärakirja õigsust, kui seadus ei nõua autori nõusolekut.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Tõlkija kinnitab tõlke õigsust tõlke viimasel leheküljel teksti all läti keeles. Tõlkija lisab trükitähtedes sõnad „TULKOJUMS PAREIZS“ („tõlge õige“), oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, oma allkirja, kinnitamise koha ja kuupäeva (vt valitsuse määrus nr 291 riigikeelde tehtud dokumenditõlgete kinnitamise korra kohta (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Sarnased nõuded kehtivad kinnitatud ärakirjade suhtes (vt järgmine punkt).

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Esimese lehekülje ülemisse paremasse nurka tuleb lisada trükitähtedes sõna „KOPIJA“ („ärakiri“). Kinnitusmärge sisaldab trükitähtedes sõnu „KOPIJA PAREIZA“ („ärakiri õige“); ärakirja õigsust kinnitava ametniku täielikku ametinimetust (sh organisatsiooni täisnimi ja vajaduse korral muu teave, mis võimaldab isiku üheselt tuvastada), ametniku allkirja ja ametniku nime loetaval kujul ning kinnitamise kuupäeva.

Viimati uuendatud: 10/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.