Avalikud dokumendid

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Leedu Vabariigi riigikeel on leedu keel.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Artikli 24 lõike 1 punkt b:

a) sünnitõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

sünnikande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

b) notariaalne kinnitus füüsilise isiku elusoleku ja teatud kohas viibimise kohta

isiku elusoleku ja teatud kohas viibimise tõend (mille on välja andnud riiklik sotsiaalkindlustusamet)

c) surmatõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

surmakande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

d) eesnime, perekonnanime või kodakondsuse muutmise tõend (väljastati 4. detsembrist 2005 kuni 1. jaanuarini 2017)

perekonnaseisuakti muutmis- või täiendamiskande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

e) abielu:

abielutõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

abielukande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

Abieluvõime:

abieluvõimetõend

konsulaartõend perekonnaseisu kohta

perekonnaseisutõend

f) abielulahutuse tõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

abielulahutuskande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

kohtuotsus abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise kohta

lahuselu kinnitavaid dokumente ei väljastata

g) –

h) –

i) sünnitõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

sünnikande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

lapse isa ja ema notariaalselt tõestatud ühisavaldus isaduse omaksvõtmise kohta

kohtuotsus emaduse või isaduse tuvastamise kohta

kohtuotsus isaduse või emaduse vaidlustamise kohta

j) sünnitõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

sünnikande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

kohtuotsus lapsendamise kohta

k) ametlikult teatatud elukoha tõend

isikuandmeid käsitlev rahvastikuregistri tõend

l) pass / isikutunnistus

sünnitõend (väljastati 1. jaanuarist 1992 kuni 1. jaanuarini 2017)

sünnikande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

kodakondsuse saamist, kaotamist või taastamist käsitlevad kohtumäärused ja -otsused

m) kahtlustatavate, süüdistatavate ja süüdimõistetud isikute registri tõend füüsilise isiku kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Artikli 24 lõike 1 punkt c:

a) sünnikande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

b) –

c) surmakande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

d) –

e) abielukande väljavõte (väljastatakse alates 1. jaanuarist 2017)

abieluvõimetõend

k) ametlikult teatatud elukoha tõend

isikuandmeid käsitlev rahvastikuregistri tõend

m) kahtlustatavate, süüdistatavate ja süüdimõistetud isikute registri tõend füüsilise isiku kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Kinnitatud tõlkeid tegevate tõlkijate nimekirja ei ole.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

– notarid

– riigi- ja omavalitsusasutused (enda väljastatud dokumentide puhul)

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlkeid ega konkreetseid nõudeid tõlgetele või nende kinnitatud ärakirjadele ei ole. Tõlgetel märgitakse tavaliselt dokumendi tõlkinud tõlkebüroo või tõlkija nimi. Teatud juhtudel kinnitab tõlkija allkirja või tõlke õigsust notar.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kui dokumendi kinnitab riigi- või omavalitsusasutus:

on tema väljastatud dokumendi ärakirja lõpus kinnitusmärge, mis sisaldab sõnu „ärakiri õige“ või „väljavõte õige“ koos kuupäeva ning ärakirja või väljavõtte õigsust kinnitava asutuse juhataja või muu volitatud isiku ametinimetuse, allkirja, eesnime või initsiaali ja perekonnanimega.

Kui elektroonilise dokumendi paberärakirja õigsust kinnitatakse IT-vahenditega, sisaldab seda kinnitama volitatud juriidilise isiku kinnitusmärge sõnu „ärakiri õige“, seda kinnitama volitatud juriidilise isiku nime ja kuupäeva. Kinnitusmärke võib lisada ka templiga.

Notariaalmärkesse tuleb lisada notariaaltoimingu kuupäev, notariaaltoimingut tegeva notaribüroo nimi, notari ees- ja perekonnanimi, notariaaltoimingu notariaalregistri number, notaritasu notariaaltoimingu eest (kui notar tasu ei võta, tuleks kirjutada sõnad „tasu ei võetud“), riiklikest registritest kontrollimise tasu, riiklike registrite tasu, muude kliendi soovil osutatud teenuste tasu ja notari allkiri.

Ärakirja/väljavõtte õigsust kinnitav märge:

„___ _____________ 20_____

Mina, _______________________________________________________________________, kinnitan esitatud dokumendi õigsust.

Notariaalregistri nr: ________________________

Notaritasu: __________________________

Muude kliendi soovil osutatud teenuste tasud: _________________

Notari allkiri“

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.