Avalikud dokumendid

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Luksemburg aktsepteerib tema ametiasutustele artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt esitatavaid avalikke dokumente prantsuse või saksa keeles.

Järgmiste dokumentide puhul aktsepteeritakse ka inglise keelt:

- sünnitõend

- abielutõend

- lapse omaksvõtu tõend

- surmatõend

- perekonnanime muutmise tõend

- eesnime muutmise tõend

- ametlik dokument sooandmete ja eesnime(de) muutmise kohta

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

-           sünnitõend

-           lapse omaksvõtu tõend

-           abielutõend

-           abieluvõimetõend

-           surmatõend

-           tõend lapse surnult sündimise kohta

-           suurhertsogi määrus perenime muutmise kohta

-           suurhertsogi määrus eesnime(de) muutmise kohta

-           kooselu registreerimise tõend

-           kooselu tühistamise tõend

-           tõend registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitleva kokkuleppe kohta

-           elusolekutõendid

-           elukohatõend

-           laiendatud elukohatõend (hõlmab samal aadressil elavaid sama leibkonna liikmeid)

-           konkreetsel aadressil registreerimise tõendid

-           ministri määrus sooandmete ja eesnime(de) muutmise kohta

-           kohtuotsus soovahetuse kohta

-           ministri määrus kodakondsuse kohta

-           kodakondsustunnistus

-           notari juures koostatud lapse omaksvõtu tõend

-           karistusregistri väljavõte (bülletään nr 3, nr 4 ja nr 5, kui registrikandes on märge „puudub“).

-           valijanimekirja kandmise tõend

-           mitmekeelne väljavõte (rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni konventsiooni nr 16 alusel)

-           sünni tuvastamist puudutav kohtuotsus

-           mittetäielikku lapsendamist puudutav kohtuotsus

-           täislapsendamist puudutav kohtuotsus

-           lapsendamise lõpetamist puudutav kohtuotsus

-           põlvnemise tuvastamist puudutav kohtuotsus (emaduse tuvastamine, isaduse tuvastamine)

-           põlvnemise vaidlustamist puudutav kohtuotsus (emaduse vaidlustamine, isaduse vaidlustamine)

-           abielulahutust puudutav kohtuotsus

-           abielu kehtetuks tunnistamist puudutav kohtuotsus

-           lahuselu puudutav kohtuotsus

-           kohtuotsus, millega tunnistatakse isik teadmata kadunuks

-           lapsendamise lõpetamist puudutav kohtuotsus

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

-           sünnitõend (ainult registri väljavõte)

-           elusolekutõend

-           surmatõend (ainult registri väljavõte)

-           abielutõend (ainult registri väljavõte)

-           kooselu registreerimise tõend

-           registreeritud kooselu tühistamise tõend

-           elukohatõend

-           karistusregistri väljavõte (bülletään nr 3, nr 4 ja nr 5, kui registrikandes on märge „puudub“).

Tegemist on ammendava loeteluga selles mõttes, et mitmekeelset standardvormi saab lisada üksnes eespool nimetatud ametlikele dokumentidele.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Nimekirjad isikutest, kes on Luksemburgi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, leiab Luksemburgi Suurhertsogiriigi justiitsministeeriumi veebisaidilt aadressil

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Kinnitatud ärakirja on volitatud väljastama kohalik omavalitsus. Ärakirja väljastamisel tuleb kohalikule omavalitsusele tasuda lõiv (taxe de chancellerie).

Taotleja võib saada kinnitatud ärakirja elukohajärgsest rahvastikubüroost või kohaliku omavalitsuse sekretariaadist.

Ametnik teeb kinnitatud ärakirja kohapeal taotleja poolt esitatud originaaldokumendi alusel.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlkel on vandetõlkija allkiri.

Ametlikult kinnitatud ärakirjal on kohaliku omavalitsuse pitsati jäljend, ärakirja teinud ametniku allkiri ja maksumärk.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Ametlikult kinnitatud ärakirjal on kohaliku omavalitsuse pitsati jäljend, ärakirja teinud ametniku allkiri ja maksumärk.

Viimati uuendatud: 29/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.