Avalikud dokumendid

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Malta aktsepteerib malta ja inglise keeles esitatud dokumente.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu on järgmine: sünnitõend, perekonnaseisutõend, abielutõend, registreeritud kooselu tõend, surmatõend ja karistusregistrikande puudumise tõend.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Avalikud dokumendid, millele võib tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid, on sünnitõend, perekonnaseisutõend, abielutõend, registreeritud kooselu tõend, surmatõend ja karistusregistrikande puudumise tõend. Perekonnaseisutõendiga tõendatakse nii abieluvõimet kui ka võimet sõlmida registreeritud kooselu.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Kuna Maltas ei ole volitatud tõlkijaid, puudub ka nimekiri isikutest, kes on kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid. Kuna tõlkijate õigusraamistik puudub, kasutab välis- ja Euroopa asjade ministeerium (MFEU) süsteemi, kus registreeritakse tõlkeid tegevate isikute allkirjad. Allkirjade andmebaas ei ole mõeldud avalikuks kasutuseks, seda kasutab ainult MFEU tõlkeid tegevate isikute allkirjade kinnitamiseks ja võrdlemiseks. Lisateavet leiab aadressilt: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ka justiits-, võrdõiguslikkuse ja valitsemisküsimuste ministeeriumil on tõlkide ja tõlkijate nimekiri (avaldatud aadressil https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx), millest võib abi olla.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Tavaliselt teevad avalike dokumentide originaalist kinnitatud ärakirju advokaadid ja notarid. See ametiasutus, kellele tuleb dokument esitada, otsustab, kas ta aktsepteerib dokumendi ärakirja või mitte. Muude avalike dokumentide kinnitatud ärakirju saavad välja anda ka kohtud.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Muu dokumendi kinnitatud ärakirjal on tavaliselt märge selle kohta, et tegemist on kinnitatud ärakirjaga, ning selle isiku tempel ja allkiri, kellel on õigus kinnitatud ärakirja välja anda. Kinnitatud tõlkel on kuupäev ning tõlkija allkiri ja tempel.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Muu dokumendi kinnitatud ärakirjal on tavaliselt märge selle kohta, et tegemist on kinnitatud ärakirjaga, ning selle isiku tempel ja allkiri, kellel on õigus kinnitatud ärakirja välja anda.

Viimati uuendatud: 27/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.