Avalikud dokumendid

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Aktsepteeritakse ainult hollandikeelseid dokumente.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Kõik määruse artikli 2 lõikes 1 loetletud avalikud dokumendid, välja arvatud dokumendid, mis käsitlevad registreeritud koosellu astumise võimet ja registreeritud kooselu staatust (punkti g teine osa), ja dokumendid karistusregistri kannete puudumise kohta (punkt m), sest neid dokumente Madalmaades välja ei anta. Määruse kohaldamisalasse kuuluvad näiteks avalikud dokumendid, mis käsitlevad järgmist:

a) sünd;

b) elusolek;

c) surm;

d) nimi;

e) abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis;

f) abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine;

g) registreeritud kooselu;

h) registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine;

i) põlvnemine;

j) lapsendamine;

k) alaline asukoht ja/või elukoht;

l) kodakondsus.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Dokumendid, mis käsitlevad sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu, registreeritud kooselu ning alalist asukohta ja/või elukohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Vandetõlkide täieliku nimekirja leiate vandetõlkide registri veebilehel.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

– Vallad nende avalike dokumentide korral, mida nad võivad välja anda;

– konsulaaresindused nende avalike dokumentide korral, mida nad võivad välja anda.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlkel ja kinnitatud ärakirjal on märge, et esitatud andmed on pärit originaaldokumendist või andmebaasist. Tõlkel või ärakirjal on selle ametniku allkiri, kellel on õigus dokument välja anda, ning dokumendi väljaandmise koht ja kuupäev. Enamasti on tõlkel või ärakirjal ka ametiasutuse tempel.

Kinnitatud tõlkel või ärakirjal on märge selle kohta, et dokument vastab originaalile. Tõlkel või ärakirjal on selle ametniku allkiri, kellel on õigus dokument välja anda, ning dokumendi väljaandmise koht ja kuupäev.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud tõlkel või ärakirjal on märge selle kohta, et dokument vastab originaalile. Tõlkel või ärakirjal on selle ametniku allkiri, kellel on õigus dokument välja anda, ning dokumendi väljaandmise koht ja kuupäev.

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.