Avalikud dokumendid

Poola

Sisu koostaja:
Poola

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Poola keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

1) sünnitõend – lühiversioon;

2) sünnitõend – pikk versioon;

3) kohtuotsus, millega tuvastatakse registriameti kande sisu;

4) notariaalselt kinnitatud elusoleku tõend;

5) surmatõend – lühiversioon;

6) surmatõend – pikk versioon;

7) kohtuotsus isiku surnuks tunnistamise kohta;

8) kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks kohtuotsus isiku surnuks tunnistamise kohta;

9) kohtuotsus surma tuvastamise kohta;

10) kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus surma tuvastamise kohta;

11) registriameti juhataja otsus nime ja perekonnanime muutmise kohta;

12) abielutõend – lühiversioon;

13) abielutõend – pikk versioon;

14) tsiviilõigusliku seisundi tõend;

15) Poola õiguse alusel abielu sõlmimist takistava asjaolu puudumise tõend;

16) kohtuotsus, millega lubatakse alla 18aastasel naisel abielluda;

17) kohtuotsus, millega lubatakse vaimselt haigel isikul või intellektipuudega isikul või otseliinis hõimlasel abielluda;

18) kohtuotsus, millega tuvastatakse abielu olemasolu;

19) kohtuotsus, millega tuvastatakse abielu puudumine;

20) kohtuotsus abielulahutuse kohta;

21) kohtuotsus lahuselu kohta;

22) kohtuotsus lahuselu lõppemise kohta;

23) kohtuotsus abielu kehtetuks tunnistamise kohta;

24) kohtuotsus lapsendamise kohta;

25) kohtuotsus lapsendamise lõpetamise kohta;

26) kohtuotsus isaduse tuvastamise kohta;

27) kohtuotsus emaduse tuvastamise kohta

28) kohtuotsus isaduse ümberlükkamise kohta;

29) kohtuotsus emaduse ümberlükkamise kohta;

30) kohtuotsus lapse kehtetu omaksvõtu kohta;

31) kohtuotsus lapse omaksvõtu kehtetuks tunnistamise kohta;

32) alalise elukoha registreerimise tõend;

33) ajutise elukoha registreerimise tõend;

34) residentsuse tõend;

35) Poola kodakondsuse andmise otsus;

36) Poola kodakondsuse taastamise otsus;

37) Poola kodakondsust kinnitav otsus;

38) repatrieerituna tunnustamise otsus;

39) huvitatud isiku taotlusel väljastatud tõend riiklikus karistusregistris registrikande puudumise kohta;

40) tõend, mille on välja andnud kohalik omavalitsus Poola kodanikule, kes elab teises liikmesriigis ja kes avaldab soovi hääletada või kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel või kohalikel valimistel elukohajärgses liikmesriigis vastavalt nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34)) ja nõukogu 19. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/80/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel) asjakohastele sätetele (EÜT L 368, 31.12.1994, lk 38).

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

1) sünnitõend – lühiversioon;

2) abielutõend – lühiversioon;

3) surmatõend – lühiversioon;

4) tsiviilõigusliku seisundi tõend;

5) Poola õiguse alusel abielu sõlmimist takistava asjaolu puudumise tõend;

6) alalise elukoha registreerimise tõend;

7) ajutise elukoha registreerimise tõend;

8) residentsuse tõend;

9) notariaalselt kinnitatud elusoleku tõend;

10) huvitatud poole taotlusel väljastatud tõend riiklikus kriminaalregistris registrikande puudumise kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Poolas on kinnitatud tõlkeid kvalifitseeritud tegema vandetõlgid, kes on kantud justiitsministeeriumi vandetõlkide nimekirja. Nimekirja leiab avaliku teabe bülletäänist (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

See tuleneb 25. novembri 2004. aasta seadusest, mis käsitleb vandetõlgi kutset (Poola ametlik väljaanne (Dziennik Ustaw) 2017, kanne 1505).

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Poolas on notaritel õigus kinnitada ametlike koopiate, väljavõtete ja mitteametlike ärakirjade vastavust neile esitatud dokumentidele. See tuleneb 14. veebruari 1991. aasta notariaadiseadusest (Poola ametlik väljaanne 2017, kanne 2291; 2018, punktid 398, 723 ja 1496).

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

a) Kinnitatud tõlgete tunnused – tõlget sisaldaval dokumendil on vandetõlkija pitser, mille äärel on tõlkija ees- ja perenimi ning keskel keelesuund, milles tõlkijal on õigus tõlkida, ning tõlkija vandetõlkijate nimekirja number. Igal kinnitatud tõlkel on number, mille all tõlge on kantud vandetõlkide registrisse (repertoorium). Lisaks täpsustab vandetõlkija, kas konkreetne kinnitatud tõlge on tehtud originaaldokumendist, tõlkest või ärakirjast ning kas selline tõlge või ärakiri on kinnitatud ja kes seda on teinud.

b) Kinnitatud ärakirjade tunnused – notar kinnitab seda, et ärakiri vastab talle esitatud dokumendile, klausliga, mis kantakse dokumendile või eraldi lehele kas templi või trükitud märgisena. Kui kinnitamisklausel on lisatud eraldi lehel, peab selline leht olema dokumendile kinnitatud püsivalt: see peab olema kinnitatud dokumendi taha (mitte peale) ning ühendamiskohale tuleb kanda notari ametlik pitser. Klausli võib lisada ka kinnitamisel oleva dokumendi ärakirjaga samale lehele, tingimusel et see on dokumendi tekstist selgelt eraldatud. Kui kinnitataval dokumendil on eritunnused (nt märkused, parandused, kahjustused), teeb notar kinnitamisklauslisse sellekohase märke. Igas kinnitamisklauslis märgitakse kinnitamise kuupäev ja koht, notari büroo, see peab kandma notari pitserit ja allkirja ning taotluse korral täpsustust notariaalakti koostamise kellaaja kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud ärakirjade tunnused – notar kinnitab seda, et ärakiri vastab talle esitatud dokumendile, klausliga, mis kantakse dokumendile või eraldi lehele kas templi või trükitud märgisena. Kui kinnitamisklausel on lisatud eraldi lehel, peab selline leht olema dokumendile kinnitatud püsivalt: see peab olema kinnitatud dokumendi taha (mitte peale) ning ühendamiskohale tuleb kanda notari ametlik pitser. Klausli võib lisada ka kinnitamisel oleva dokumendi ärakirjaga samale lehele, tingimusel et see on dokumendi tekstist selgelt eraldatud. Kui kinnitataval dokumendil on eritunnused (nt märkused, parandused, kahjustused), teeb notar kinnitamisklauslisse sellekohase märke. Igas kinnitamisklauslis märgitakse kinnitamise kuupäev ja koht ning notari büroo; see peab kandma notari pitserit ja allkirja ning taotluse korral täpsustust notariaalakti koostamise kellaaja kohta.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.