Avalikud dokumendid

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Portugali keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sünd:

 • sünnitõend;

Elusolek:

 • elusolekutõend, mille annab välja notar (notariaadiseaduse artikkel 161) või kohalik omavalitsus;

Surm:

 • surmatõend;

Nimi:

 • sünnitõend;

Abielu:

 • sünnitõend asjakohase märkega;

Abieluvõime:

 • abieluvõimetõend;

Perekonnaseis:

 • sünnitõend;

Lahutus:

 • sünnitõend asjakohase märkega;
 • abielutunnistus asjakohase märkega;
 • tõend abielulahutuse kohta vastastikusel kokkuleppel, mille annab välja perekonnaseisuamet;
 • abielulahutuse tõend, mille annab välja kohus;

Lahuselu:

 • sünnitõend asjakohase märkega;
 • abielutunnistus asjakohase märkega;
 • tõend lahuselu kohta vastastikusel kokkuleppel, mille annab välja perekonnaseisuamet;
 • tõend, mille annab välja kohus;

Abielu kehtetuks tunnistamine:

 • sünnitõend asjakohase märkega;
 • abielutunnistus asjakohase märkega;

Vanemlus:

 • sünnitõend;

Lapsendamine:

 • sünnitõend;

Alaline asukoht ja/või elukoht:

 • elukohatõend, mille annab välja kohalik omavalitsus;

Kodakondsus:

 • kodakondsustõend;

Karistusregistrikande puudumine:

 • tõend karistusregistrikande puudumise kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

 • Sünnitõend,
 • surmatõend,
 • abielutunnistus,
 • abieluvõimetõend,
 • tõend karistusregistrikande puudumise kohta.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Ei kohaldata.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

 • Perekonnaseisuametid,
 • notarid,
 • linnaosa valitsused,
 • postiteenistuse töötajad (CTT),
 • tunnustatud kaubandus- ja tööstuskojad,
 • advokaadid,
 • õigusnõustajad.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

- Kinnitatud tõlked:

võõrkeelsetele dokumentidele peab olema lisatud tõlge, mille on teinud Portugali notar, Portugali konsulaat riigis, kus dokument on koostatud, selle riigi konsulaat Portugalis või pädev tõlkija, kes peab notari ees vande all või ausõnaliselt kinnitama, et tõlge vastab originaalile.

 • Dokumente võivad tõlkida ka kaubandus- ja tööstuskojad, keda tunnustatakse 29. oktoobri 1992. aasta dekreet-seaduse nr 244/92 kohaselt, ning advokaadid ja õigusnõustajad.

Tõlke juures peab olema märgitud, mis keeles on originaaldokument, ja sellele peab olema lisatud kinnitus, et tõlge vastab originaalile.

Kui tõlke on teinud vandetõlk, kes lisab originaaltõendi tõlkesse või eraldi lehena, peab ta lisaks eelnimetatud teabele märkima ka, kuidas tõlge on tehtud. Tõlkes tuleb nimetada ka kõik originaaldokumendis esinevad pitserid ja muud legaliseerimismärgid, margid ja makseandmed ning selgelt ära märkida vead või puudused tekstis, mis võivad akti või dokumendi kahtluse alla seada.

- Kinnitatud ärakirjad:

dokumendi koopiale tuleb lisada järgmine teave: märge originaalile vastavuse kohta, akti koostamise koht ja kuupäev, ärakirja kinnitava isiku nimi ja allkiri ning ärakirja kinnitava asutuse tempel või muu märk, näiteks väljaandva asutuse ametlik tempel.

MÄRKUS: Kui dokumendi on kinnitanud või tõlkinud kaubandus- või tööstuskoda, keda tunnustatakse 29. oktoobri 1992. aasta dekreet-seaduse nr 244/92 kohaselt, või advokaat või õigusnõustaja, tuleb see registreerida IT-süsteemis, et tõlge või kinnitatud dokument kehtiks. Seega peab selline dokument sisaldama lisaks eelnimetatud elementidele ka IT-süsteemi genereeritud identifitseerimisnumbrit. – Otsus (Portaria) nr 657-B/2006 (29. juuni 2006).

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud ärakirjal peab olema ärakirja kinnitanud isiku nimi ja ametinimetus ning ärakirja kinnitamise kuupäev, nende andmete peal peab olema väljaandva asutuse tempel.

Karistusregistrikande puudumise tõendil on tähtnumbriline autentimis- ja juurdepääsukood, millega saab kontrollida originaaldokumendi ehtsust.

Viimati uuendatud: 20/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.