Avalikud dokumendid

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Rumeenia keel.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu on järgmine: sünnitõendid, abielutõendid, surmatõendid, riiklikus isikuandmete registris (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP) registreeritud elukohatõendid, karistusregistri väljavõtted (või karistusregistri väljavõttega samasuguse õigusjõuga tõendid, mis on saadud diplomaatilistelt esindustelt või konsulaaresindustelt), elusolekutõendid, kodakondsustõendid, tsiviilõiguslikku seisundit (lahutus, lapsendamine jne) käsitlevad kohtuotsused.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Avalikud dokumendid, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid: sünnitõendid, millele lisatakse I lisa kohane mitmekeelne standardvorm; elusolekutõendid, millele lisatakse II lisa kohane mitmekeelne standardvorm; surmatõendid, millele lisatakse III lisa kohane mitmekeelne standardvorm; abielutõendid, millele lisatakse IV lisa kohane mitmekeelne standardvorm; RNEPis registreeritud elukohatõendid, millele lisatakse X lisa kohane mitmekeelne standardvorm, ning karistusregistri väljavõtted, millele lisatakse XI lisa kohane mitmekeelne standardvorm.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Ajakohane volitatud tõlkide ja tõlkijate nimekiri on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil siin.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Järgmised ametiasutused on volitatud siseriikliku õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju: notarid, notarite kojad (kojad võivad väljastada nende notariaalaktide ärakirju, mille on koostanud notarid, kes töötavad/töötasid nende tööpiirkonnas ning kelle arhiivid on vastavate kodade poolt kooskõlas õigusaktidega üle võetud), Rumeenia konsulaaresindused ja diplomaatilised esindused välisriikides, linna- või vallavolikogude sekretärid valdades ja linnades, kus pole notaribüroosid.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

I. Kinnitatud ärakirjad (Rumeenia õiguses copii legalizate) tunneb ära ärakirja kinnituse järgmiste elementide järgi:

 • number ja koostamise kuupäev;
 • ärakirja koostanud notari ees- ja perekonnanimi / notaribüroo nimi.

II. Kinnitatud tõlked tunneb ära alltoodud elementide järgi.

II.A. Kui tõlke tegi volitatud tõlk ja tõlkija, kelle allkirja õigsust on kinnitanud notar:

 • volitatud tõlk ja tõlkija lisab tõlke lõppu järgmise tõlget kinnitava klausli: „Mina, allakirjutanu, ................ (loale kantud ees- ja perekonnanimi), tõlk ja tõlkija, kellele on antud volitused Rumeenia justiitsministri väljastatud ............. loaga nr ....., kinnitan ............ keelest ............ keelde tehtud tõlke õigsust, seda, et esitatud tekst on tõlgitud täielikult ja väljajättudeta ning et tõlge ei moonuta dokumendi sisu ega tähendust. Selle dokumendi maht, mille tõlget tervikuna/väljavõttena taotleti, on .... lehekülge, dokumendi nimetus/pealkiri on .........., selle väljastas ............. ning see esitati mulle tervikuna / väljavõttena. Dokumendi tõlge koosneb kokku .... leheküljest, see tehti numbri ...../PP.KK.AAAA all esitatud kirjaliku taotluse alusel ning see säilitatakse minu arhiivis. Sain tasu ..... Rumeenia leud vastavalt kviitungile / maksukviitungile / maksekorraldusele nr .... /PP.KK.AAAA. VOLITATULT TÕLK JA TÕLKIJA .......................... (allkiri ja tempel)“.

Tõlkele lisatakse tõlgitud dokumendi ärakiri. Volitatud tõlgi ja tõlkija tempel ja allkiri lisatakse lehtede ühenduskohtades lehekülgede veeristele nii, et tempel on dokumendi kõigil lehekülgedel, mis on nummerdatud ning kokku klammerdatud, õmmeldud või köidetud.

 • Järgneb volitatud tõlgi/tõlkija allkirja õigsuse kinnitus, mille on koostanud notar, diplomaatiline esindus või konsulaaresindus ning mis tõendab, et põhitingimused on täidetud, sealhulgas esitatakse kuupäev (aasta, kuu, päev), volitatud tõlgi ja tõlkija ees- ja perekonnanimi, teave volitatud tõlgi ja tõlkija isikliku kohaleilmumise / allkirjanäidise esitamise kohta notaribüroos, tõlkimiseks esitatud dokumendi liigitus kooskõlas õigusaktidega ning tõlkele lisatud tõlkija allkirja õigsuse kinnitus; sellele järgnevad notari allkiri ja tempel. Notari tempel lisatakse lehtede ühenduskohtades lehekülgede veeristele nii, et see on dokumendi kõigil lehekülgedel.

Märkus: kui dokument tõlgitakse rumeenia keelest võõrkeelde või ühest võõrkeelest teise võõrkeelde, koostatakse nii tõlke kinnitus kui ka notari esitatav tõlkija allkirja õigsuse kinnitus ka selles võõrkeeles, millesse dokument tõlgiti.

II.B. Kui tõlke tegi notar (juhul kui asjaomane võõrkeel on tema emakeel või kui justiitsministeerium on andnud talle tõlgi või tõlkija loa):

 • tõlke kinnituse number ja kuupäev, tõlke teinud notari ees- ja perekonnanimi, tema emakeel või asjakohasel juhul justiitsministeeriumi väljastatud volitatud tõlgi ja tõlkija loa number.

Muud notarite tehtud tõlgete erielemendid:

 • tõlkele lisatakse tõlgitud dokumendi ärakiri. Notari tempel lisatakse lehtede ühenduskohtades lehekülgede veeristele nii, et tempel on dokumendi kõigil lehekülgedel, mis on nummerdatud ning kokku klammerdatud, õmmeldud või köidetud;
 • tõlke lõppu lisatakse tõlke kinnitus (mis on õigusaktides sõnaselgelt reguleeritud kooskõlas alltoodud lisaga). See kinnitab tõlke õigsust ning seda, et tekst on tõlgitud täielikult, ilma väljajättudeta, ja et tõlge ei moonuta teksti sisu ega tähendust; selles kinnituses märgitakse ka järgmine: emakeel või asjakohasel juhul tõlgi ja tõlkija loa number ja väljastamise kuupäev, kinnituse keel, tõlkimiseks esitatud dokumendi liigutus vastavalt õigusaktidele jne;
 • sellele järgnevad notari allkiri ja tempel.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

 • Kinnitatud ärakirju võib teha originaaldokumendist või vajaduse korral selle duplikaadist (kui õigusaktides on sätestatud, et notariaaltoimingus osalejatele väljastatakse dokumentide duplikaadid, mitte originaalid);
 • kinnitatud ärakirja võib teha tervest dokumendist või vajaduse korral selle konkreetsetest osadest. Viimasel juhul märgitakse ärakirjale dokumendi taasesitatud sisu kohale sõna „VÄLJAVÕTE“ ja ärakirja kinnituses esitatakse vastav viide;
 • ärakirja kinnituse sisu on õigusaktidega reguleeritud ja sisaldab järgmist: a) kinnitus, et ärakiri vastab esitatud dokumendile; b) dokumendi staatus; c) võrdluse teinud sekretäri allkiri; d) dokumendis esitatud dokumendi nimetus või kui seda pole, siis nimetus, mis vastab dokumendiga loodud õigussuhtele;
 • dokumendi ärakirjale lisatakse vahetult teksti alla tempel koos järgneva tekstiga: „vt kinnitus lehe pöördel“ või kui see on asjakohane, siis „vt kinnitus allpool“;
 • olenevalt asjaoludest lisatakse kinnitus kinnitatava dokumendi pöördele (kui see on üheleheküljeline dokument) või dokumendi lõppu (kui dokumendi tekst jätkub lehe pöördel või mitmel leheküljel);
 • mitmeleheküljelised dokumendid õmmeldakse või köidetakse kokku. Sellisel juhul, nagu ka siis, kui kinnitus lisatakse eraldi, lisatakse dokumendi lehekülgede vahele (või osaliselt dokumendi lehele ja osaliselt lisale) notari tempel;
 • notariaalarhiivist väljastatud kinnitatud ärakirjad kehtivad kuus kuud (kinnituses osutatakse dokumendi päritolule: notariaalarhiiv või asjakohasel juhul poolte esitatud); poolte esitatud dokumentide kinnitatud ärakirjad kehtivad tähtajatult;
 • kinnitusel on notari või ärakirja ja originaali võrrelnud notaribüroo sekretäri või asjakohasel juhul konsuli allkiri;
 • kinnitatud ärakirjal on notari või asjakohasel juhul konsuli tempel ja reljeefpitser.
Viimati uuendatud: 03/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.