Avalikud dokumendid

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Slovaki keel ja artikli 6 lõike 1 punkti a kohaldamisel aktsepteeritakse ka tšehhi keelt.

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Sünnitõend, abielutõend, surmatõend, ees- ja perekonnanime muutmise tõend, ees- ja perekonnanime muutmise otsus, isaduse omaksvõtt, nime kohta tehtud kohtuotsus, kohtuotsus abielulahutuse kohta, kohtuotsus abielu kehtetuks tunnistamise kohta, kohtuotsus, millega antakse alaealisele luba abielluda, kohtuotsus isaduse/emaduse kohta, kohtuotsus lapsendamise kohta, kohtuotsus, millega tunnistatakse isik surnuks, elukohatõend Slovakkia kodanikule, elukohatõend välisriigi kodanikule, Slovakkia kodakondsustõend (väljastatakse ainult paberil), karistusregistri väljavõte.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Sünnitõend, abielutõend, surmatõend, kohtuotsus, millega tunnistatakse isik surnuks, kohtuotsus, millega antakse alaealisele luba abielluda, kohtuotsus abielulahutuse kohta, kohtuotsus abielu kehtetuks tunnistamise kohta, elukohatõend Slovakkia kodanikule, karistusregistri väljavõte.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Tõlkijate nimekiri on kättesaadav Slovakkia justiitsministeeriumi veebisaidil.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Notarid ja notarikandidaadid

– notarid – Slovaki Vabariigi notarite koja (Notárska komora Slovenskej republiky) veebisaidil (otsingut on võimalik teha slovaki, inglise, saksa, prantsuse ja ungari keeles);

– eraldi nimekirja notarikandidaatidest ei ole, nad töötavad notarite alluvuses.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

A) Kinnitatud tõlked:

i) tõlkijate nimekirja kantud tõlkija tehtud kinnitatud tõlge sisaldab tõlkija märget (prekladateľská doložka). Seaduse nr 382/2004 paragrahvi 23 lõike 4 kohaselt peab tõlkija märge sisaldama tõlkija tuvastamisandmeid, valdkonda, milles tõlkijal on õigus tõlkida, tõlketöö registreerimise seerianumbrit ja tõlkija avaldust selle kohta, et ta on teadlik ebaõige tõlke esitamise tagajärgedest. Kinnitatud tõlke saab tuvastada 12kohalise numbri abil Slovakkia justiitsministeeriumi veebisaidil;

ii) kinnitatud tõlke teeb või kinnitab diplomaatiline või konsulaaresindus kooskõlas seaduse nr 151/2010 paragrahvi 14e lõike 1 punktiga d, kui tegemist on konsulaarülesannete eesmärgil välisriigis välja antud dokumendi tõlkega slovaki keelde. Diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja võib keelduda tõlke tegemisest või kinnitamisest, kui ta ei valda piisavalt keelt, milles dokument on koostatud.

B) Kinnitatud ärakiri:

i) notari või notarikandidaadi kinnitatud ärakiri peab sisaldama kinnitusmärget (osvedčovacia doložka), milles seaduse nr 323/1992 paragrahvi 57 lõike 2 kohaselt peab olema märgitud järgmine:

a) kas ärakiri vastab sõna-sõnalt dokumendile, millest see tehti, kas kõnealune dokument on originaal või kinnitatud ärakiri ja mitmest lehest see koosneb;

b) kinnitatud ärakirja lehtede arv;

c) kas tegemist on täieliku või osalise ärakirjaga;

d) kas dokumendis on muudatusi, lisatud teksti, vahelekirjutusi või läbikriipsutusi, mis võiksid selle usaldusväärsust vähendada;

e) kas ärakirjas on tehtud parandusi, mille tulemuseks on vastuolud esitatud dokumendiga;

f) väljaandmise koht ja kuupäev;

g) ärakirja kinnitanud notari või notari volitatud ametniku allkiri ja notari ametlik tempel;

ii) Slovaki Vabariigi diplomaatiliste esinduste kinnitatud ärakirjad peavad sisaldama kinnitusmärget (slovaki keeles), millel kooskõlas seaduse nr 151/2010 paragrahvi 14e lõikega 2 peab olema diplomaatilise või konsulaaresinduse ümmargune ametlik tempel, millel on riigi embleem ja mille diameeter on 36 mm, ning diplomaatilise või konsulaaresinduse volitatud töötaja allkirja. Kui kinnitatav dokument koosneb kahest või enamast lehest, tuleb need nööriga kokku köita ja selle lahtised otsad katta kleebisega ning varustada diplomaatilise või konsulaaresinduse ametliku templiga.

Seaduse nr 151/2010 paragrahvi 14e lõike 1 punkti a kohane kinnitusmärge, millega kinnitatakse dokumendi ärakirja vastavust esitatud originaaldokumendile, sisaldab järgmisi andmeid:

a) järjekorranumber, mille all kinnitus kantakse spetsiaalsesse registrisse;

b) avaldus, et dokumendi ärakiri vastab esitatud dokumendile;

c) dokumendi ärakirja lehtede ja lehekülgede arv ning kas

tegemist on dokumendi täieliku või osalise ärakirjaga;

d) kinnitamise koht ja kuupäev;

e) tasu vastavalt asjaomastes õigusnormides sätestatule;

f) kinnituse väljastanud töötaja ees- ja perekonnanimi, amet ja allkiri.

Kinnituse vorm:

Number .................. Tasu ...............

Kinnitan, et see täielik

(osaline) koopia/ärakiri, mis koosneb ....

leheküljest, vastab esitatud

originaalile, mis koosneb .....................................

leheküljest.

Eripärad, parandused ......................

Koht ......................... kuupäev .......................

Pitsatijäljend .....................................................

iii) kohaliku või linna ametiasutuse kinnitatud ärakiri peab kandma kinnitusmärget, mis sisaldab kooskõlas seaduse nr 599/2001 paragrahvi 7 lõikega 2 järgmisi andmeid:

a) avaldus, et dokumendi ärakiri vastab esitatud dokumendile;

b) dokumendi ärakirja lehtede ja lehekülgede arv;

c) järjekorranumber, mille all kinnitus on registreeritud;

d) kinnitamise kuupäev ja koht ning vajaduse korral dokumendi esitamise aeg.

Seaduse nr 599/2001 paragrahvi 5 kohaselt ei kinnita kohalikud või linna ametiasutused ärakirju, mis on mõeldud kasutamiseks välismaal.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Kinnitatud ärakirjadel (ja koopiatel) puuduvad peale notari või notarikandidaadi kinnituse iseloomulikud eritunnused.

Viimati uuendatud: 28/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.