Avalikud dokumendid

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Sloveenia ametlik keel on sloveeni keel. Neis omavalitsustes, kus elavad itaallaste ja ungarlaste vähemused, ja ainul seal on ametlikud keeled ka itaalia või ungari keel (Sloveenia põhiseaduse artikkel 11).

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu:

- sünnitõend
- elusolekutõend
- surmatõend
- abielutõend või registreeritud kooselu tõend
- tähtajalise elamisloa tõend või elukohatõend
- karistusregistrikande puudumise tõend

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid:

- sünd (I lisa)
- elusolek (II lisa)
- surm (III lisa)
- abielu (IV lisa)
- abieluvõime (V lisa)
- registreeritud kooselu (VII lisa)
- registreeritud kooselu staatus (IX lisa)
- elukoht ja/või elamisluba (X lisa)
- karistusregistrikande puudumine (XI lisa).

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Nende isikute nimekiri, kes on kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas:

Sloveenia õiguse kohaselt on avalike dokumentide kinnitatud tõlkeid kvalifitseeritud tegema kohtutõlgid. Kohtutõlkide ajakohastatud nimekirja link on avaldatud justiitsministeeriumi veebisaidil https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Näitlik loetelu sellist tüüpi ametiasutustest, kes on riigisisese õiguse alusel volitatud välja andma kinnitatud ärakirju:

Sloveenia õiguse alusel on kinnitatud ärakirju volitatud välja andma notarid, kelle loetelu haldab Sloveenia Notarite Koda (Notarska zbornica Slovenije), kes avaldab selle oma veebisaidil https://www.notar-z.si/poisci-notarja, aga ka muud asutused (haldusüksused (upravne enote)), kes võivad oma haldustoimingute käigus väljavõtet (prepis) või ärakirja kinnitada. Haldusüksuste kontaktandmed leiab järgmise lingi alt: http://www.upravneenote.gov.si/.

Kui ametnik kinnitab väljavõtet või ärakirja ega mõista keelt, milles see on kirja pandud, võib ta paluda kohtutõlgil väljavõtet või ärakirja originaaldokumendiga võrrelda. Kohtutõlkide nimekirjaga saab tutvuda justiitsministeeriumi veebisaidil https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda:

kinnitatud tõlkeid ja kinnitatud ärakirju on võimalik ära tunda visuaalselt, sest iga tõlge või ärakiri kannab kohtutõlgi või notari templit, mis näitab selgelt, et see on mõne dokumendi tõlge või ärakiri.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Vt punkt f.

Viimati uuendatud: 03/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.