Avalikud dokumendid

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Hispaania keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Määruse artikli 2 kohaselt määruse kohaldamisalasse kuuluvad tõendavat laadi avalikud dokumendid ja viisid nende hankimiseks on järgmised: a) Sünd: sünnitõend (standardvorm). b) Elusolek: elusoleku ja perekonnaseisu tõend on dokument, mis tõendab isiku elusolekut ja tema perekonnaseisu. Isiku elusolekut ja seda, kas ta on vallaline, lesk või lahutatud, tõendab perekonnaseisuametnik (asjaomasel isikul tuleb minna perekonnaseisuametniku juurde). Elusoleku tõendamiseks võib minna ka notari juurde, kes koostab üldjuhul notariaaldokumendi selle kohta, et isik viibis tema juures. Kui isik soovib tõendada, et ta on vallaline, lesk või lahutatud, saab ta selleks anda vande all või ausõnalise kinnituse perekonnaseisuametniku juures või taotleda notariaaldokumenti. Selleks tuleb isikul minna notari või elukohajärgse perekonnaseisuametniku või tema esindajal isiku või esindaja elukohajärgse kohtuniku juurde. c) Surm: rahvastikuregistri tõend (standardvorm). d) Nimi: rahvastikuregistri tõend (sünnitõend). e) Abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis: perekonnaseisu tõend puudub, selle asemel kasutatakse sünnitõendit. Abiellumiseks esitatakse rahvastikuregistri tõend. Abielu tõendamiseks piisab samuti perekonnaseisuameti välja antud abielutõendist. Abieluvõime tõendamiseks tuleb algatada abieluvõime tõendi taotlemise menetlus (mida teeb kuni 30. juunini 2020 pädev perekonnaseisuasutus või vajaduse korral perekonnaseisu keskasutus või konsulaat). Menetlus võib olla keerulisem, kui olukord on rahvusvaheline (abikaasa on välismaalane või abielu sõlmitakse väljaspool Hispaaniat). f) Abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine: rahvastikuregistri tõend koos märkustega. g) Registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus: registreeritud kooselu registreerimisega tegeleva haldusasutuse tõend või vajaduse korral notariaaldokument. h) Registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine: Hispaania menetlusõiguses ei ole sätestatud registreeritud lahuselu ega registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamist. Registreeritud kooselu ja selle kehtetuks tunnistamist tõendatakse kooseluregistri tõendiga, kuigi Hispaanias puudub ühtne kooseluregister, või notariaaldokumendiga. (30. oktoobri 2015. aasta kuningliku dekreetseadusega nr 8 heaks kiidetud ümbersõnastatud sotsiaalkindlustusseaduse (Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social) artikkel 221). i) Vanemlus: rahvastikuregistri tõend. j) Lapsendamine: rahvastikuregistri tõend. k) Alaline asukoht ja/või elukoht: alalist asukohta tõendatakse kohaliku omavalitsuse tõendiga ja elukohta kohaliku omavalitsuse tõendi või notariaaldokumendiga. l) Kodakondsus: rahvastikuregistri tõend. m) Karistusregistrikande puudumine, tingimusel et liidu kodaniku kodakondsusjärgse liikmesriigi asutused väljastavad sellesisulisi avalikke dokumente: justiitsministeeriumi tõend. Avalikud dokumendid, mille esitamist võidakse nõuda liidu kodanikelt, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, kui need kodanikud soovivad hääletada või kandideerida Euroopa Parlamendi või elukohajärgse liikmesriigi kohaliku omavalitsuse valimistel vastavalt direktiivis 93/109/EÜ ja nõukogu direktiivis 94/80/EÜ sätestatud tingimustele: kohaliku omavalitsuse tõend.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Hispaania väljaantavate avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid:

a) rahvastikuregistri tõendid järgmiste asjaolude kohta:

sünd;

elusolek;

surm;

abielu;

perekonnaseis;

abieluvõime;

b) karistusregistri väljavõtted.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Kohustuslik on kasutada vandetõlke, kelle nimekirja avaldab välisasjade, Euroopa Liidu asjade ja koostöö ministeerium (25. märtsi 2014. aasta seaduse nr 2 (riigi välistegevuse ja -teenistuse kohta (Ley de ka Acción y del Servicio Exterior del Estado)) kuueteistkümnes lisasäte ametlike suuliste ja kirjalike tõlgete kohta). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Avalike dokumentide autentsete ärakirjadega seoses on Hispaanias määruse kohaldamisega tegelevad pädevad asutused notarid ja perekonnaseisuametnikud oma pädevuse piires.

Kinnitatud ärakirjadena käsitatakse avalike dokumentide autentseid ärakirju, mille on teinud ametiasutus, kes dokumendi välja andis või selle ehtsust kinnitas. Notariaaldokumendid esitatakse üldiselt ärakirjana ja kohtudokumentide puhul tõendatakse nende ehtsust või esitatakse tõestatud ärakiri. Vajaduse korral lisatakse neile dokument, milles kinnitatakse nende autentsust. 7. jaanuari 2000. aasta seaduse nr 1 (tsiviilkohtuseadustiku (Ley de Enjuiciamiento Civil)) artiklid 134, 501, 502 ja 504.

Haldusdokumentide puhul väljastatakse tõend tehtud otsuse kohta. 1. oktoobri 2015. aasta seaduse nr 39 (riigiasutuste üldiste haldusmenetluste kohta (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)) artikkel 52.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Mõnel dokumendil on ettenähtud vorm (rahvastikuregistri tõenditel), kuid teiste puhul standardvorm puudub. Kui vorm puudub, tuleb kinnitatud tõlkele lisada ärakiri või tõestatud ärakiri.

Kinnitatud tõlkeid reguleeritakse 25. märtsi 2014. aasta seaduse 2/2014 (riigi välistegevuse ja -teenistuse kohta) 16. lisasättega (Hispaania ametlik väljaanne 74, 26. märts 2014).

Notari kinnitatud ärakiri esitatakse riiklikust rahapajast ja trükikojast (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – FNMT) isiklikult notarile saadetud paberil ja sellele kleebitakse notarite üldnõukogult (Consejo General del Notariado) saadud turvamark ning lisatakse pitser, notari märk, allkiri ja initsiaalid. Notari kasutatud paberil on FNMT hologramm.

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Notari kinnitatud ärakirju on lihtne ära tunda, sest need esitatakse notaripaberil, millele lisatakse nummerdatud mark ja notari allkiri. Notari värvipitserile lisatakse turvamark ja juhul, kui tegu on originaali kinnitatud ärakirjaga, ka ehtsust tõendav tempel (sello de legitimaciones). Notar lisab oma allkirja ja initsiaalid dokumentidele, mille ehtsust ta kinnitab. Määruses (EL) 2016/1191 ja seega ka käesoleval teabelehel nõutud teave on ilmselt seotud paberkandjal kohtu- ja haldusdokumentidega, millel on rahvastikuregistri standardvormide puhul trükitud päis (autonoomse piirkonna erijoontega). Samas ei tohi unustada, et Hispaanias rakendatakse ulatuslikult e-valitsust, mis võimaldab valideerida allkirja selle andnud isiku elektroonilise tunnuse järgi ja kohaldada Euroopa e-valitsuse põhimõtteid (1. oktoobri 2015. aasta seadus nr 39 riigiasutuste üldiste haldusmenetluste kohta ja 5. oktoobri 2015. aasta seadus nr 42, millega reformitakse 7. jaanuari 2000. aasta seadust nr 1 (tsiviilmenetlusseadustikku)).

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.