Avalikud dokumendid

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Artikli 24 lõike 1 punkt a - keeled, mida liikmesriik aktsepteerib artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide puhul

Rootsi keel

Artikli 24 lõike 1 punkt b - käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate avalike dokumentide näitlik loetelu

Näitlik loetelu riiklikest dokumentidest

 1. Sünd
  Registri väljavõte, sünd
 2. Elusolek
  Rahvastikuregistri tõend (personbevis), mis puudutab elukohta (rahvastikuregistri väljavõte)
 3. Surm
  Registri väljavõte, surm
  Rootsi maksuamet (Skatteverket) annab välja ka kremeerimiseks või matmiseks vajalikku tõendit. Lisaks on olemas rahvusvaheline vorm, mis on vajalik surnukeha transportimiseks Põhjamaadesse või Põhjamaadest muudesse riikidesse. Maksuamet väljastab ka surmatõendit ja sugulasi puudutavat tõendit, kus esitatakse andmed lahkunu ja tema lähisugulaste kohta.
 4. Nimi
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab nime (rahvastikuregistri väljavõte)
 5. Abielu
  Registri väljavõte, abielu sõlmimine
  Teade abielu sõlmimise kohta
 6. Abieluvõime
  Abieluvõimetõend
  Abielutõend
 7. Abielu (perekonnaseis)
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab perekonnaseisu (rahvastikuregistri väljavõte)
 8. Registreeritud kooselu
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kooselu staatust (rahvastikuregistri väljavõte)
 9. Kooselu (kooselu staatus)
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kooselu staatust (rahvastikuregistri väljavõte)
 10. Vanemlus
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab vanemlust (rahvastikuregistri väljavõte)
 11. Lapsendamine
 12. Alaline elukoht
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab elukohta (rahvastikuregistri väljavõte)
 13. Kodakondsus
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kodakondsust (rahvastikuregistri väljavõte)
 14. Karistusregistrikande puudumine
  Karistusregistriseaduse (1998:620) § 9 teise lõigu alusel välja antud karistusregistri väljavõte, mis on mõeldud esitamiseks välismaisele ametiasutusele seoses elamis-, töö- või elama asumise loa taotlusega või mida taotlejal on vaja välisriigis seoses muude taotlustega.

Artikli 24 lõike 1 punkt c - avalike dokumentide loetelu, millele võib asjakohase tõlkimisabivahendina lisada mitmekeelsed standardvormid

Näitlik loetelu riiklikest dokumentidest

 1. Sünd
  Registri väljavõte, sünd
 2. Elusolek
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab elukohta (rahvastikuregistri väljavõte)
 3. Surm
  Registri väljavõte, surm
  Rootsi maksuamet (Skatteverket) annab välja ka kremeerimiseks või matmiseks vajalikku tõendit. Lisaks on olemas rahvusvaheline vorm, mis on vajalik surnukeha transportimiseks Põhjamaadesse või Põhjamaadest muudesse riikidesse. Maksuamet väljastab ka surmatõendit ja sugulasi puudutavat tõendit, kus esitatakse andmed lahkunu ja tema lähisugulaste kohta.
 4. Nimi
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab nime (rahvastikuregistri väljavõte)
 5. Abielu
  Registri väljavõte, abielu sõlmimine
  Teade abielu sõlmimise kohta
 6. Abieluvõime
  Abieluvõimetõend
  Abielutõend
 7. Abielu (perekonnaseis)
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab perekonnaseisu (rahvastikuregistri väljavõte)
 8. Registreeritud kooselu
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kooselu staatust (rahvastikuregistri väljavõte)
 9. Kooselu (kooselu staatus)
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kooselu staatust (rahvastikuregistri väljavõte)
 10. Vanemlus
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab vanemlust (rahvastikuregistri väljavõte)
 11. Lapsendamine
 12. Alaline elukoht
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab elukohta (rahvastikuregistri väljavõte)
 13. Kodakondsus
  Rahvastikuregistri tõend, mis puudutab kodakondsust (rahvastikuregistri väljavõte)
 14. Karistusregistrikande puudumine
  Karistusregistriseaduse (1998:620) § 9 teise lõigu alusel välja antud karistusregistri väljavõte, mis on mõeldud esitamiseks välismaisele ametiasutusele seoses elamis-, töö- või elama asumise loa taotlusega või mida taotlejal on vaja välisriigis seoses muude taotlustega.

Artikli 24 lõike 1 punkt d - nende isikute nimekiri, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt kvalifitseeritud tegema kinnitatud tõlkeid, kui selline nimekiri on olemas

Vandetõlgid – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikli 24 lõike 1 punkt e - mis tüüpi ametiasutused on volitatud riigisisese õiguse alusel väljastama kinnitatud ärakirju (näitlik loetelu)

Erinormid ametiasutuste õiguse kohta ärakirju kinnitada puuduvad, seepärast ei esitata ka näitlikku loetelu. Ärakirjade õigsuse kinnitamise õigus on notaritel, kuid ametiasutused ei ole notarid.

Artikli 24 lõike 1 punkt f - teave selle kohta, mil viisil saab kinnitatud tõlked ja kinnitatud ärakirjad ära tunda

Kinnitatud tõlgetel peab olema tempel. Ärakirjade õigsust on õigus kinnitada notaritel. Üldjuhul on notari kinnitatud dokumendil kinnitava notari nimi ja kinnitamiskoht ja -kuupäev ning võib olla ka tempel. Kinnitamiskoha järgi saab kontrollida, kas isik on notariks määratud nõuetekohaselt. Seda teavet võib taotleda selle lääni läänivalitsuselt, kus notar tegutseb (kus on notari registreeritud tegevuskoht).

Artikli 24 lõike 1 punkt g - teave kinnitatud ärakirjade erijoonte kohta

Üldjuhul on notari kinnitatud dokumendil kinnitava notari nimi ja kinnitamiskoht ja -kuupäev ning võib olla ka tempel.

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.