Avalikud dokumendid

Liikmesriikide teave seoses määrusega nr 2016/1191 ja asjaomased veebivormid

2016. aasta juulis võttis Euroopa Liit vastu määruse, millega lihtsustatakse teatavate avalike dokumentide ringlust ELi liikmesriikide vahel. Määruse eesmärk on vähendada kodanike jaoks bürokraatiat ja kulusid juhul, kui nad peavad esitama ühe liikmesriigi ametiasutustele avaliku dokumendi, mille on välja andnud teise liikmesriigi ametiasutus. Määruse kohaselt peavad liikmesriigi ametiasutused tunnustama teises liikmesriigis välja antud avalike dokumentide (näiteks sünni- või abielutunnistuse) ehtsust, ilma et neile tuleks lisada dokumendi ehtsuse tunnistus või ehtsust tõendav tempel (apostill). Määrusega hõlmatud avalikud dokumendid on eelkõige perekonnaseisu (näiteks sündi, surma, abielu, registreeritud kooselu, lapsendamist), aga ka elukohta ning karistusregistri kande puudumist tõendavad dokumendid.

Määrusega kaotatakse kohustus esitada kõikidel juhtudel teises liikmesriigis välja antud avalike dokumentide kinnitatud ärakirjad ja kinnitatud tõlked. Lisaks võetakse määrusega kasutusele mitmekeelsed standardvormid, mille võib avalikele dokumentidele nende tõlkimise vältimiseks lisada. Nende vormide kasutamine on vabatahtlik. Määrusega ei reguleerita ühes liikmesriigis välja antud avaliku dokumendi sisu või mõju tunnustamist teises liikmesriigis. Dokumendi sisu või mõju tunnustamine sõltub vastuvõtva riigi õigusest. Määrust kohaldatakse alates 16. veebruarist 2019.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.