Yleiset asiakirjat

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Saksa

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Tuomioistuinten ja syyttäjäviranomaisten tuomiot, päätökset, todistukset ja ratkaisut

Lisäksi 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut seuraavat julkiset asiakirjat:

a) syntymätodistus (Geburtsurkunde), ote syntymärekisteristä (Teilauszug Geburt);

c) kuolintodistus (Sterbeurkunde), ote kuolinrekisteristä (Teilauszug Tod)

d) päätös nimenmuutoksesta (Namensänderungsbescheid)

e) avioliittotodistus (Heiratsurkunde), esteettömyystodistus (Ehefähigkeitszeugnis), rekisteriote, joka todistaa avioliiton olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) tai rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

f) avioeropäätös (Scheidungsbeschluss), avioliiton mitätöintipäätös (Aufhebungsbeschluss der Ehe), avioliiton pätemättömäksi julistaminen tuomioistuimessa (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Partnerschaftsurkunde), esteettömyystodistus parisuhteen rekisteröintiä varten (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), rekisteriote, joka todistaa avioliiton olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) tai rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

h) päätös rekisteröidyn parisuhteen mitätöimisestä (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen tuomioistuimessa (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) asuinpaikkatodistus (Meldebestätigung)

l) todistus kansalaisuudesta (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) rikosrekisteriote (Strafregisterbescheinigung)

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Julkisen hallinnon alalla seuraaviin julkisiin asiakirjoihin voidaan liittää käännöslomakkeet (7 artiklan 1 kohdan mukaisesti):

a) syntymätodistus (Geburtsurkunde), ote syntymärekisteristä (Teilauszug Geburt)

c) kuolintodistus (Sterbeurkunde), ote kuolinrekisteristä (Teilauszug Tod)

e) avioliittotodistus (Heiratsurkunde), esteettömyystodistus (Ehefähigkeitszeugnis), rekisteriote, joka todistaa avioliiton olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) tai rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

g) todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Partnerschaftsurkunde), esteettömyystodistus parisuhteen rekisteröintiä varten (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), rekisteriote, joka todistaa avioliiton olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) tai rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

Oikeusalalla ei käytetä monikielisiä lomakkeita.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Oikeaksi todistettuja käännöksiä voivat Itävallassa tehdä henkilöt, jotka on kirjattu virallisten ja valantehneiden kääntäjien ja tulkkien luetteloon. Tämä (jatkuvasti päivitettävä) tuomioistuinkääntäjien ja -tulkkien luettelo on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Oikeaksi todistettu jäljennös (kopio) on

henkilön, jolla on viralliset valtuudet laatia asiakirjoja (esim. notaarin),

piirituomioistuimen (Bezirksgericht) tai

myöntävän viranomaisen (ei kaikissa tapauksissa eikä kaikkien viranomaisten tapauksessa)

antama vahvistus siitä, että asiakirjan kopio vastaa alkuperäistä.

Oikeaksi todistettuja kopioita voivat antaa Itävallassa oikeusalalla

a) tuomioistuimet (luettelo tuomioistuimista saatavilla liittovaltion oikeusministeriön verkkosivustolla, https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

sekä

b) notaarit (luettelo notaareista saatavilla Itävallan notaariliiton verkkosivustolla https://www.notar.at/de/)

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

- Virallisten käännösten tekeminen:

Riidattomia menettelyjä koskevan lain (Außerstreitgesetz) 190 §:n 1 momentin mukaan virallisen ja valantehneen kääntäjän on vahvistettava käännöksen vastaavuus alkuperäisen kanssa. Käännökseen on lisättävä sen päivämäärä sekä kääntäjän allekirjoitus ja leima (asiantuntijoita sekä kääntäjiä ja tulkkeja koskevan lain (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz) 14 § ja 8 §:n 5 momentti).

Lisätietoja tällaisen vahvistuksen muodosta on saatavilla Itävallan virallisten ja valantehneiden kääntäjien ja tulkkien liiton (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) verkkosivustolla osoitteessa https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Tuomioistuinten oikeaksi todistamat kopiot:

Tuomioistuimen on vahvistettava, että

1. toimitetut paperiasiakirjat vastaavat niiden sähköisiä tai muita jäljennöksiä (kopioita) tai
2. toimitetut sähköiset asiakirjat vastaavat niiden paperitulostetta;

toimitettujen asiakirjojen on oltava luettavissa tuomioistuimen käytössä olevien teknisten laitteiden avulla.

Oikeaksi todistaminen on merkittävä hakemuksesta riippuen joko tuomioistuimen tuottamaan tai huolellisesti tarkastamaan paperiasiakirjan paperijäljennökseen taikka tuomioistuimen sähköisestä asiakirjasta tuottamaan paperitulosteeseen (oikeaksi todistettu paperijäljennös) tai – jos se on teknisten ja inhimillisten voimavarojen puitteissa mahdollista – paperiasiakirjan sähköiseen jäljennökseen (oikeaksi todistettu sähköinen jäljennös).

Oikeaksi todistamiseen liittyvässä merkinnässä on aina ilmoitettava seuraavat seikat:

1. oikeaksi todistamisen paikka ja aika;

2. onko esitetty asiakirja paperinen vai sähköinen asiakirja, alkuperäinen asiakirja, asiakirjan kappale, jäljennös, muu kopio tai tuloste;

3. onko kopio, jäljennös tai tuloste tuotettu koko asiakirjasta vai ainoastaan osasta asiakirjaa.

Lisäksi on ilmoitettava seuraavat seikat, jos ne eivät ilmene selvästi kopiosta, jäljennöksestä tai tulosteesta:

1. onko asiakirjassa allekirjoituksia, turvaominaisuuksia tai leimoja ja millaisia ne ovat;

2. tarvittaessa tieto siitä, että asiakirja on repeytynyt tai muuten ulkonäöltään epäilyttävä;

3. tarvittaessa tieto siitä, että asiakirjan osia on selvästi muutettu, vedetty yli, lisätty tai sen marginaaliin on kirjoitettu.

- Notaarien oikeaksi todistamat kopiot:

Notaari voi vahvistaa, että asiakirjan paperijäljennös, sähköinen jäljennös tai paperituloste vastaa alkuperäistä asiakirjaa, jos hän voi lukea asiakirjan selvästi. Notaari voi vahvistaa asiakirjasta, piirustuksesta, kuvasta tai vastaavasta sähköisesti, valomekaanisesti tai samankaltaisella tavalla tuotetun kopion vastaavan alkuperäistä, jos kopio on tuotettu notaarin valvonnassa. Jos kopiossa ei jäljennetä koko sivua, puuttuvat kohdat on mainittava kopiossa. Sama koskee sähköisten asiakirjojen paperitulosteita.

Notaarin on vertailtava huolellisesti jäljennöstä (kopiota) alkuperäiseen asiakirjaan ja merkittävä paperijäljennökseen (-kopioon) tai paperitulosteeseen vahvistus siitä, että se vastaa alkuperäistä, tai liitettävä sähköiseen jäljennökseen merkintä sen aitoudesta.

Oikeaksi todistamista koskevassa lausekkeessa on ilmoitettava myös seuraavat tiedot:

1. onko esitetty asiakirja paperinen vai sähköinen asiakirja, alkuperäinen asiakirja, asiakirjan kappale, jäljennös (kopio) tai tuloste;

2. onko asiakirjassa allekirjoituksia, turvaominaisuuksia tai leimoja ja millaisia ne ovat;

3. onko jäljennös (kopio) tai tuloste tuotettu koko asiakirjasta vai ainoastaan osasta asiakirjaa ja mistä osasta;

4. tarvittaessa tieto siitä, että esitetty asiakirja on repeytynyt tai muuten ulkonäöltään epäilyttävä;

5. tarvittaessa tieto siitä, että asiakirjan osia on muutettu, vedetty yli, lisätty tai sen marginaaliin on kirjoitettu. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita, jos kopio on tuotettu valomekaanisella tai vastaavalla tavalla ja mainitut seikat ilmenevät kopiosta.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Ks. kohta f.

Päivitetty viimeksi: 17/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.