Yleiset asiakirjat

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Käännöstä ei vaadita, kun yleinen asiakirja laaditaan bulgarian kielellä.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

  1. Syntymä – syntymätodistus, heikon adoption yhteydessä annettu syntymätodistus, ote syntymätodistuksesta, täydellinen jäljennös syntymätodistuksesta, oikeaksi todistettu jäljennös syntymätodistuksesta;
  2. Kuolema – jäljennös kuolintodistuksesta, täydellinen jäljennös kuolintodistuksesta, oikeaksi todistettu jäljennös kuolintodistuksesta, tuomioistuimen päätös;
  3. Nimi – henkilöllisyystodistus henkilöstä, jolla on eri nimiä, tuomioistuimen päätös;
  4. Avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto, tai siviilisääty – todistus siviilivihkimisestä, jäljennös siviilivihkimistä koskevasta todistuksesta, täydellinen jäljennös siviilivihkimistä koskevasta todistuksesta, oikeaksi todistettu jäljennös siviilivihkimistä koskevasta todistuksesta, ulkomailla avioituneelle Bulgarian kansalaiselle annettu vihkitodistus, todistus siviilisäädystä, todistus siviilisäädystä puoliso ja lapset mukaan lukien;
  5. Avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen – tuomioistuimen päätös, ote siviilivihkimistä koskevasta todistuksesta, jonka ”Huomautuksia”-kentässä ilmoitetaan siviiliavioliiton purkamisen muoto ja purkamispäivä;
  6. Lapsen ja vanhemman välinen oikeudellinen side – tuomioistuimen päätös, todistus siviilisäädystä puoliso ja lapset mukaan lukien, todistus puolisosta ja perhesiteistä, todistus äidin biologisista lapsista;
  7. Adoptio – tuomioistuimen päätös, syntymätodistus (heikon adoption tapauksessa), jäljennös syntymätodistuksesta (heikon adoption tapauksessa), täydellinen jäljennös syntymätodistuksesta (heikon adoption tapauksessa), oikeaksi todistettu jäljennös syntymätodistuksesta (heikon adoption tapauksessa);
  8. Kotipaikka ja/tai asuinpaikka – todistus vakinaisesta osoitteesta, todistus nykyisestä osoitteesta, todistus vakinaisen osoitteen muutoksesta, todistus nykyisen osoitteen muutoksesta;
  9. Kansalaisuus – todistus Bulgarian kansalaisuudesta, todistus Bulgarian kansalaisuuden saamisesta;

10.  Rikosrekisterin puuttuminen – rikosrekisteriote, josta käy ilmi, ettei henkilöä ole tuomittu (rikosrekisteriviranomaisten toiminnasta ja organisaatiosta 26 päivänä helmikuuta 2008 annetun asetuksen nro 8 45 §:n 1 momentin liitteessä 2 oleva 1 malli).

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Liitettä I voidaan soveltaa syntymätodistukseen, heikon adoption yhteydessä annettuun syntymätodistukseen tai otteeseen syntymätodistuksesta.

Liitettä III voidaan soveltaa otteeseen kuolintodistuksesta.

Liitettä IV voidaan soveltaa siviilivihkimistä koskevaan todistukseen tai otteeseen siviilivihkimistä koskevasta todistuksesta.

Liitettä V voidaan soveltaa ulkomailla avioituneelle Bulgarian kansalaiselle annettuun vihkitodistukseen.

Liitettä VI voidaan soveltaa todistukseen siviilisäädystä tai todistukseen siviilisäädystä puoliso ja lapset mukaan lukien.

Liitettä X voidaan soveltaa todistukseen vakinaisesta osoitteesta ja todistukseen nykyisestä osoitteesta.

Liitettä XI voidaan soveltaa rikosrekisteriotteeseen, josta käy ilmi, ettei henkilöä ole tuomittu (rikosrekisteriviranomaisten toiminnasta ja organisaatiosta 26 päivänä helmikuuta 2008 annetun asetuksen nro 8 45 §:n 1 momenttiin liittyvässä liitteessä 2 oleva malli 1).

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Ulkoasiainministeriö pitää rekisteriä luonnollisista henkilöistä, jotka työskentelevät itsenäisinä kääntäjinä tai käännöstoimistossa ja jotka tekevät asiakirjojen käännöksiä.

Luettelo on saatavilla ainoastaan bulgarian kielellä seuraavalla verkkosivustolla:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Oikeaksi todistettuja jäljennöksiä voivat laatia alkuperäisen asiakirjan antaneet viranomaiset.

Notaari tai avustava notaari voi todistaa virallisten asiakirjojen jäljennösten oikeellisuuden.

Virallisten asiakirjojen jäljennöksiä voivat todistaa oikeiksi henkilöt, jotka eivät ole notaareja mutta joilla on oikeus hoitaa notaarin tehtäviä vain lainsäädännössä säädetyissä rajoissa.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

I. Oikeaksi todistettujen käännösten yksilöintitavat

1. Bulgarian tasavallassa laadittujen ja ulkomailla käytettäviksi tarkoitettujen bulgarialaisten asiakirjojen oikeaksi todistettujen käännösten ominaisuudet.

Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriöllä on valtuudet todistaa oikeaksi kääntäjän allekirjoitus käännöksessä, jossa on käännetty vieraalle kielelle bulgarialaisia asiakirjoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi jonkin toisen maan alueella.

Oikeaksi todistaminen tehdään kiinnittämällä suorakulmainen tarra, jossa on kääntäjän nimi, oikeaksi todistamisen paikka ja aika, maksetun maksun määrä, ainutkertainen tunnistenumero, allekirjoitus, leima ja muut asiaankuuluvat tiedot.

Asiakirjojen käännökset voivat olla ainoastaan alkuperäiskappaleita, jotka tulostetaan yksivärisinä A4-kokoiselle paperille. Kääntäjän on numeroitava ja varustettava nimikirjaimilla käännöksen kaikki sivut. Käännökset liittyvät erottamattomasti asianmukaisesti oikeaksi todistettuun ja varmennettuun käännettyyn asiakirjaan.

Käännöksen loppuun on kirjoitettava seuraava teksti bulgarian kielellä tai asiaankuuluvalla vieraalla kielellä: ”Minä, allekirjoittanut, ..., todistan liitteenä olevasta asiakirjasta ... (kuvaillaan asiakirjan tyyppi ja sen määritteet – numero, sarja, päivämäärä, oikeaksi todistettu ja varmennettu) tekemäni käännöksen (... kielestä ... kieleen) oikeellisuuden. Käännöksessä on ... sivua. Kääntäjä ... (allekirjoitus).”

Kääntäjän nimi ja allekirjoitus kirjoitetaan välittömästi tekstin jälkeen, ne eivät saa olla erillisellä sivulla, eikä niissä saa olla tyhjiä osia.

Korjauksia, poistoja ja lisäyksiä sisältävät käännökset eivät ole päteviä. Kansallista lippua tai vaakunaa ei sallita.

2. Bulgarian tasavallan ulkopuolella laadittujen asiakirjojen oikeaksi todistettujen käännösten ominaisuudet käännettäessä bulgarian kielestä vieraalle kielelle ja vieraasta kielestä bulgarian kielelle.

Bulgarian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustustojen on todistettava oikeaksi kääntäjän allekirjoitus käännöksessä Bulgarian ulkopuolella, kun kyse on asiakirjojen ja muiden tekstien käännöksistä bulgarian kielestä vieraalle kielelle ja vieraasta kielestä bulgarian kielelle. Käännös liitetään alkuperäiseen asiakirjaan, ja siinä on oltava diplomaatti-/konsuliedustuston leima kolmessa paikassa liitteenä olevan osan keskellä tai asiakirjan yläkulmassa, kun asiakirja on taitettu siten, että leima kattaa asiakirjan kaikki sivut.

Oikeaksi todistaminen tapahtuu varmentamalla kääntäjän allekirjoitus merkitsemällä asiakirjaan suorakulmainen leima, jossa on todistuksen antaneen valtuutetun henkilön nimi ja asema, oikeaksi todistamisen paikka ja aika, maksettu maksu, konsulitodistuksen viitenumero, allekirjoitus ja leima.

3. Bulgarian tasavallassa käytettäviksi tarkoitettujen ulkomailla laadittujen bulgarian kielelle käännettyjen asiakirjojen oikeaksi todistettujen käännösten ominaisuudet.

Asiakirjojen ja muiden tekstien laillistamista, oikeaksi todistamista ja kääntämistä koskevien sääntöjen 21a §:n nojalla Bulgarian tasavallan notaareilla on oikeus todistaa oikeaksi kääntäjän allekirjoitus bulgarian kielelle käännettyjen ja Bulgarian tasavallassa käytettäviksi tarkoitettujen ulkomaisten asiakirjojen käännöksessä.

Oikeaksi todistaminen tehdään kiinnittämällä suorakulmainen leima, jossa on kääntäjän nimi, oikeaksi todistamisen paikka ja aika, maksetun maksun määrä, ainutkertainen rekisterinumero, allekirjoitus, leima ja muut asiaankuuluvat tiedot.

II. Oikeaksi todistettujen jäljennösten yksilöintitavat

1. Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on mainittava jäljennöksen vahvistava viranomainen

– virkamiehen nimen ja allekirjoituksen sekä viranomaisen leiman avulla ja

– merkiten jäljennökseen notaarin / avustavan notaarin nimi ja allekirjoitus hyväksytyn leimamallin mukaisesti (ks. seuraavassa kohdassa oleva ilmoitus).

2. Todistuksen antava viranomainen tekee jokaisesta virallisen asiakirjan jäljennöksen oikeellisuuden todistamisesta vastaavan merkinnän kirjanpitoonsa.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Kun annetaan väestörekisteriasiakirjojen jäljennöksiä, jäljennökseen on merkittävä jäljennöksen tekemisen päivämäärä sekä asiakirjan laatineen väestörekisterin virkailijan etu- ja sukunimi. Väestörekisterin virkailija allekirjoittaa asiakirjan ja leimaa sen kunnan tavanomaisella leimalla.

Jotta virallisen asiakirjan jäljennös voidaan todistaa oikeaksi, asiakirjan alkuperäiskappale on esitettävä notaarille tai avustavalle notaarille. Oikeaksi todistaminen tehdään notaarien ja notaarinvirastojen virallisista arkistoista 29 päivänä tammikuuta 1997 annetun asetuksen nro 32 17 §:ään liittyvän liitteen 6 mukaisesti.

(Päivämäärä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., minä, seuraavan piirikunnan notaari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (notaarikamarin rekisterinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), todistan aidoksi tämän jäljennöksen, jonka on tehnyt . . . . . . . . . . . . . . virallisesta (yksityisestä) asiakirjasta, jonka minulle on toimittanut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., asuinpaikka seuraava kaupunki (kylä): . . . . . . . . . . . . . . . . , ja vakuutan, että alkuperäisessä asiakirjassa ei ole poistoja, lisäyksiä, korjauksia tai muita erityispiirteitä. Rekisterinumero . . . . . . . . . . . . . Maksettu maksu: BGN. . . . .

Notaari:

Päivitetty viimeksi: 06/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.