Yleiset asiakirjat

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

tšekki, slovakki

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

 • syntymätodistus,
 • vihkitodistus,
 • kuolintodistus,
 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta,
 • todistus oikeudesta solmia avioliitto,
 • todistus oikeudesta solmia rekisteröity parisuhde,
 • sanatarkka ote perherekisteristä (matriční kniha)
 • vahvistus perherekisteriin kirjatuista tiedoista
 • vahvistus asiakirjarekisterissä olevista tiedoista tai 31. joulukuuta 1958 asti pidetyssä perherekisterin kaksoisrekisterissä olevista tiedoista,
 • päätös oikeudesta muuttaa etu- tai sukunimeä,
 • vahvistus avioliiton solmimisesta,
 • luonnollisen henkilön rikosrekisteriote,
 • notaarin todistus siitä, että henkilö on elossa,
 • tietojen antaminen väestörekisteristä luonnolliselle henkilölle,
 • todistus vanhempien myöntävästä ilmoituksesta (syntyneen tai syntymättömän) lapsen isyydestä,
 • (Tšekin tasavallan edustuston antama) vahvistus avioliiton solmimisesta,
 • asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevat oikeuden päätökset – esimerkiksi:

päätös alaikäisen syntymäajan määrittämisestä,

päätös kuolleeksi julistamisesta,

päätös henkilön virallisen kuolinpäivän määrittämisestä,

päätös alaikäisen oikeudesta solmia avioliitto,

päätös alaikäisen oikeustoimikelpoisuudesta,

päätös avioerosta,

päätös isyyden toteamisesta,

päätös äitiyden toteamisesta,

päätös alaikäisen adoptiosta tai päätös täysi-ikäisen adoptiosta.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

 • syntymätodistus (syntymä),
 • kuolintodistus (kuolema),
 • vihkitodistus (avioliitto),
 • todistus oikeudesta solmia avioliitto (avioliittokelpoisuus),
 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta (rekisteröity parisuhde),
 • todistus oikeudesta solmia rekisteröity parisuhde (kelpoisuus rekisteröidyn parisuhteen solmimiseen),
 • luonnollisen henkilön rikosrekisteriote (ei rikosrekisterimerkintöjä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen asianomainen on),
 • tietojen antaminen väestörekisteristä luonnolliselle henkilölle (asuin- tai oleskelupaikka).

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tšekin lainsäädännössä ei aseteta rajoituksia yleisille asiakirjoille, joita auktorisoidut kääntäjät saavat kääntää.

 • Tšekin tasavallan edustustot todentavat ulkomaanedustuksesta annetun lain 150/2017 18 §:n 3 momentin e alamomentin mukaisesti yleisten asiakirjojen käännösten oikeellisuuden.

Käännettäessä tšekiksi yleisiä asiakirjoja, etenkin toisen valtion myöntämiä väestörekisteriasiakirjoja, hakija voi toimittaa oman käännöksensä edustustolle, joka todentaa sen oikeellisuuden. Edustusto voi myös käännättää asiakirjan itse ja lopuksi todentaa sen.

Kun edustusto on arvioinut kummalla tahansa tavalla toimitetun yleisen asiakirjan käännöksen oikeellisuuden, käännökseen kiinnitetään leima, joka todistaa sen oikeaksi. Käännöksen oikeellisuus todennetaan vain, jos hakijan esittämä käännös on paikkansapitävä ja jos siihen on liitetty joko alkuperäinen asiakirja, jonka perusteella käännös tarkastetaan, tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tästä asiakirjasta.

Edustusto voi kieltäytyä todentamasta yleisen asiakirjan käännöksen oikeellisuutta, mikäli konsulivirkamiehellä ei ole riittäviä tietoja asiakirjan laatimiskielestä tai jos sen valtion viranomaiset, jossa edustusto on toimivaltainen, eivät tunnusta edustustossa tehtyjä tai oikeaksi todistettuja käännöksiä.

Tšekin tasavallan edustustot eivät toimi kääntäjinä.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Asiakirjan jäljennöksen todistavat oikeaksi

 • aluehallintoviranomaiset (krajský úřad),
 • ns. laajennetun toimivallan kuntien (obec s rozšířenou působností) kunnanviranomaiset,
 • kunnanviranomaiset, alueellisesti jakautuneiden piirikuntien (statutární město) hallintoyksiköiden tai -piirien viranomaiset sekä Prahan kaupunginosien viranomaiset – luettelo näistä viranomaisista vahvistetaan täytäntöönpanevassa lainsäädännössä (luettelo oikeaksi todistavista ja laillistavista kunnallisista viranomaisista vahvistetaan asiakirjojen ja nimikirjoitusten oikeaksi todistamisesta annetun asetuksen 36/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä 1),
 • sotilaspiirien viranomaiset,
 • postitoimiluvan haltija (Tšekin posti),
 • Tšekin kauppakamari,
 • notaarit,
 • Tšekin tasavallan konsuliedustustot ulkomailla.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetut käännökset

1. Oikeaksi todistettu asiakirja ja merkintä kääntämisestä

Tuomioistuimen kääntäjä ilmoittaa kirjallisen käännöksen ensimmäisellä sivulla, mistä kielestä käännös on tehty. Käännöksen viimeisellä sivulla on kääntäjän allekirjoittama vakuutus ja kääntäjän leima, josta käy ilmi tämän koko nimi. Käännetyn asiakirjan alkuperäiskappale tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on liitettävä pitävästi kiinni käännöksen viimeiseen sivuun.

Vakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • tuomioistuimen kääntäjän nimi
 • hankintaviranomaisen nimi, jos tämä on julkinen viranomainen
 • hankintaviranomaisen viitenumero, jos tämä viranomainen on julkinen viranomainen ja ilmoittanut viitenumeronsa kääntäjälle
 • tieto siitä, onko kääntäjä pyytänyt asiantuntijaa tarkastelemaan tiettyjä alakysymyksiä
 • järjestysnumero, jolla käännös kirjataan käännösasiakirjarekisteriin.

Mikäli kyseessä on osittainen käännös, vakuutuksen yhteydessä on ilmoitettava myös, mikä osa asiakirjasta on käännetty.

Jos tuomioistuimen kääntäjä on pyytänyt asiantuntijan näkemystä tietyissä alakysymyksissä, vakuutukseen on sisällytettävä myös asiantuntijan nimi ja syy, jonka vuoksi tuomioistuimen kääntäjä on ottanut tähän yhteyttä, sekä maininta siitä, mitä alakysymyksiä asiantuntija on tarkastellut.

Jos kääntäjän vakuutuksessa esitettyjä tietoja kirjataan myös käännösasiakirjarekisteriin, tuomioistuimen kääntäjän on annettava tiedot muodossa, joka käännösasiakirjarekisteriin kirjattavilta tiedoilta vaaditaan (ks. tulkkaus- ja käännöstoiminnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 506/2020 39 § tai liite 3).

Edellä mainittuja pakollisia tietoja voidaan täydentää seuraavilla: kääntäjän osoite ja muut yhteystiedot, kuten puhelin, sähköposti ja asiointitilin tunnus, sekä tuomioistuimen tulkkien ja kääntäjien liiton (Komora soudních tlumočníků) jäsennumero. Lisäksi on ilmoitettava käännetyn tekstin sivujen ja arkkien määrä.

Kääntäjän vakuutus laaditaan aina vähintään kohdekielisenä.

2. Yleisen asiakirjan käännöksen oikeaksi todistaminen Tšekin tasavallan edustuston toimesta

Käännettäessä tšekiksi yleisiä asiakirjoja, etenkin toisen valtion myöntämiä väestörekisteriasiakirjoja, hakija voi toimittaa oman käännöksensä edustustolle, joka todentaa sen oikeellisuuden. Edustusto voi myös käännättää asiakirjan itse ja lopuksi todentaa sen.

Kun edustusto on arvioinut kummalla tahansa tavalla toimitetun yleisen asiakirjan käännöksen oikeellisuuden, käännös varustetaan leimalla, joka todistaa sen oikeaksi. Käännöksen oikeellisuus todennetaan vain, jos hakijan esittämä käännös on paikkansapitävä ja jos siihen on liitetty joko alkuperäinen asiakirja, jonka perusteella käännös tarkastetaan, tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tästä asiakirjasta.

Edustusto voi kieltäytyä todentamasta yleisen asiakirjan käännöksen oikeellisuutta, mikäli konsulivirkamiehellä ei ole riittäviä tietoja asiakirjan laatimiskielestä tai jos sen valtion viranomaiset, jossa edustusto on toimivaltainen, eivät tunnusta edustustossa tehtyjä tai oikeaksi todistettuja käännöksiä.

Tšekin tasavallan edustustot eivät toimi kääntäjinä.

Käännöksen oikeaksi todistavassa lausekkeessa on oltava seuraavat tiedot:

 • edustuston nimi
 • järjestysnumero, jolla todistus on merkitty todistusrekisteriin
 • alkuperäisen asiakirjan kieli
 • kieli, jolle asiakirja on käännetty
 • tieto siitä, onko käännös edustuston teettämä vai hakijan toimittama
 • tieto siitä, onko käännös tehty koko asiakirjasta vai osasta siitä
 • käännöksen oikeaksi todistavan henkilön etu- ja sukunimi ja allekirjoitus
 • virallinen leima
 • paikka ja päiväys.

Oikeaksi todistetut jäljennökset

Asiakirjan jäljennös todistetaan oikeaksi virallisesti leimatulla todistuslausekkeella, joka merkitään asiakirjaan tai liitetään siihen erillisellä arkilla. Todistuslausekkeessa on mainittava

 • viranomaisen nimi
 • järjestysnumero, jolla oikeaksi todistaminen on rekisteröity
 • tieto siitä, että oikeaksi todistettu asiakirja vastaa asiakirjaa, josta se on jäljennös, sekä siitä, onko kyseinen asiakirja alkuperäiskappale, oikeaksi todistettu jäljennös, hyväksytyllä asiakirjan konvertoinnilla luotu asiakirja, tiedostosta luotu kopio vai jäljennös erikseen säädetyllä tavalla annetusta kirjallisesta päätöksestä tai sen päätösosasta
 • asiakirjan muodostavien sivujen lukumäärä
 • maininta siitä, onko oikeaksi todistettu asiakirja kokonainen vai osittainen jäljennös
 • tieto siitä, sisältääkö alkuperäinen asiakirja näkyvän turvatekijän (esim. hologrammin) osana sen oikeudellisesti merkittävää sisältöä
 • päiväys
 • jäljennöksen oikeaksi todistavan henkilön etu- ja sukunimi ja allekirjoitus (esim. virkamies, (apulais)kaupunginjohtaja, sotilaspiirin työntekijä, postitoimiluvan haltijan palveluksessa oleva työntekijä tai Tšekin kauppakamarin työntekijä).

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Jäljennös todistetaan oikeaksi jäljennöksen jokaisella sivulla tai nitomalla asiakirjan oikeaksi todistetut sivut yhteen ja sinetöimällä ne. Sinettitarra leimataan virallisesti kummaltakin puolelta siten, että osa leimasta jää oikeaksi todistettuun asiakirjaan.

Jos oikeaksi todistetussa asiakirjassa ei ole riittävästi tilaa todistuslausekkeelle, se voidaan lisätä erillisellä arkilla, joka liitetään oikeaksi todistettuun asiakirjaan ja sinetöidään liitoksen yltä edellä kuvatulla tavalla.

Jos oikeaksi todistettu asiakirja koostuu yhdestä tai useammasta arkista, joista kullakin on tekstiä vain yhdellä puolella, tyhjät sivut viivataan yli vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan ja lauseke lisätään vain oikeaksi todistettavalle sivulle.

Jos oikeaksi todistetun asiakirjan tekstin väliin tai lausekkeen ja asiakirjassa olevan tekstin väliin jää tyhjä alue, oikeaksi todistava henkilö viivaa yli tällaisen tyhjän alueen sen vasemmasta yläkulmasta sen oikeaan alakulmaan.

Todistuslausekkeen malli vahvistetaan asiakirjojen ja nimikirjoitusten oikeaksi todistamisesta annetun asetuksen 36/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä 2.

Todistuslauseke esitetään oikeaksi todistetussa asiakirjassa jossakin seuraavista muodoista:

 • leima ja edellä mainitut tiedot käsin merkittyinä
 • tuloste, joka sisältää edellä mainitut tiedot. Tuloste painetaan asiakirjaan, itseliimautuvaan tarraan tai erilliselle arkille. Tarra liimataan oikeaksi todistettuun asiakirjaan ja se leimataan virallisesti siten, että osa leimasta jää tarraan. Erilliselle arkille tulostettu todistuslauseke liitetään oikeaksi todistettuun asiakirjaan.
 • tuloste, joka sisältää edellä mainitut tiedot.
Päivitetty viimeksi: 18/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.