Yleiset asiakirjat

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Viro hyväksyy vironkieliset asiakirjat.

Sen lisäksi Viron väestörekisteriviranomaiset (paikallisviranomaiset, Viron ulkomaan edustustot) hyväksyvät englannin- ja venäjänkielisiä asiakirjoja ja asiakirjojen käännöksiä.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity syntymätodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity kuolintodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity vihkitodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity avioerotodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity nimenmuutostodistus

Avioliiton esteettömyystodistus

Ote Viron väestörekisteristä

Rikosrekisteriote, jonka mukaan rikosrekisterissä ei ole merkintöjä

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity syntymätodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity kuolintodistus

Viron väestörekisterivirastossa rekisteröity vihkitodistus

Avioliiton esteettömyystodistus

Ote Viron väestörekisteristä eli elossaolotodistus

Ote Viron väestörekisteristä eli todistus siviilisäädystä

Ote Viron väestörekisteristä eli todistus asuinpaikasta

Rikosrekisteriote, jonka mukaan rikosrekisterissä ei ole merkintöjä

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Virossa virallisia käännöksiä tekevät valantehneet kääntäjät.

Luettelo valantehneistä kääntäjistä

Vuoden 2020 alusta lähtien virallisia käännöksiä on voinut tehdä ainoastaan valantehnyt kääntäjä. Viron viranomaisten on hyväksyttävä virolaisen valantehneen kääntäjän käännöksen lisäksi myös asiakirjakäännöstä koskeva vahvistus, jonka on antanut ulkomaalainen valantehnyt kääntäjä, notaari tai muu viranomainen, jolla on vastaava pätevyys.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Hallintoelin, jolla on oikeus antaa virallisia asiakirjoja tai joka arkistoi asiakirjoja, voi antaa asiakirjasta jäljennöksen tai otteen tai vahvistaa virallisesti sen aitouden.

Notaarit voivat antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Virkatodistuksista ei anneta oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, ja käännökset perustuvat ainoastaan alkuperäisiin asiakirjoihin.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Viralliset käännökset

Virallisissa käännöksissä on valantehneen kääntäjän allekirjoitus ja leima. Valantehneen kääntäjän käännös voi olla myös digitaalisessa muodossa. Tällöin valantehneen kääntäjän allekirjoituksen ja leiman korvaa digitaalinen allekirjoitus.

Oikeaksi todistetut jäljennökset

Kun jäljennös todistetaan oikeaksi, sen loppuun on lisättävä varmennusmerkintä, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) asiakirjan antaja, antamispäivä ja viittaus asiakirjan sijaintiin rekisterissä

2) vahvistus siitä, että jäljennös vastaa alkuperäistä asiakirjaa

3) jos alkuperäistä asiakirjaa ei ole antanut sen oikeaksi todistava hallintoelin, maininta siitä, että jäljennös on annettu esitettäväksi ainoastaan maininnassa tarkoitetuille hallintoelimille

4) tiedot asiakirjassa esiintyvistä puutteista, yliviivauksista, lisäyksistä, lukukelvottomasta tekstistä, poistoista tai muista seikoista, jotka osoittavat alkuperäisen sisällön muuttuneen, tai siitä, että useasta sivusta koostuvasta asiakirjasta on irrotettu sivuja

5) oikeaksi todistamisen paikka ja aika, oikeaksi todistavan henkilön nimi ja allekirjoitus sekä viranomaisen leima.

Rikosrekisteristä annetaan paperinen allekirjoitettu rikosrekisteriote.

Notaarin oikeaksi todistamat jäljennökset

Tosiasialle voi saada vahvistuksen notaarin antamalla todistuksella. Todistukseen on sisällyttävä notaarin lausunto tämän vahvistamasta tosiseikasta sekä notaarin allekirjoitus ja musteleima. Todistuksesta on käytävä ilmi sen antamispäivä ja -paikka. Notaarin todistus voi olla myös digitaalinen. Tällöin notaarin allekirjoituksen ja musteleiman korvaa digitaalinen allekirjoitus. Digitaalisen todistuksen voi antaa vain digitaalisesta asiakirjasta.

Kun notaari todistaa jäljennöksen oikeaksi, hän tekee asiakirjan etusivun yläosaan merkinnän ”Jäljennös”. Tätä ei sovelleta digitaaliseen notaarin todistukseen.

Päivitetty viimeksi: 10/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.