Yleiset asiakirjat

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Ranska.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Ohjeellinen luettelo yleisistä asiakirjoista:

a) syntymä

– syntymätodistus (acte de naissance)

– väliaikainen syntymätodistus (acte provisoire de naissance), kun kyseessä on vastasyntynyt löytölapsi tai valtion holhouksessa ja huollettavana oleva lapsi (pupille d’État), jolla ei ole tiedossa olevaa syntymätodistusta tai jonka äiti on pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista

– syntymän rekisteröintiä koskeva tuomioistuimen päätös (jugement déclaratif de naissance)

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus (jugement supplétif d’acte de naissance)

– notaarin tai diplomaatti- tai konsuliviranomaisen laatima virallinen asiakirja (acte de notoriété), joka toimii syntymätodistuksen täydellisenä jäljennöksenä (copie intégrale de l’acte de naissance) avioliiton esteiden tutkimisen yhteydessä, kun alkuperäistä syntymätodistusta ei ole saatavilla – virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös (expédition d’acte de l’état civil), kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA) antama syntymätodistus

– prefektin laatima todistus henkilön syntymästä (certificat d’origine), jolla korvataan syntymätodistus, kun väliaikainen syntymätodistus (acte de naissance provisoire) puuttuu ja kun äiti on pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista

– alioikeuden puheenjohtajan (président du tribunal de grande instance) antama syntymätodistusta koskeva oikaisupäätös (jugement de rectification de l’acte de naissance)

b) henkilön elossaolo

– elossaolotodistus (certificat de vie)

c) kuolema

– kuolintodistus (acte de décès)

– kuolintodistuksen kirjaaminen vainajan kotipaikan rekisteriin (transcription de l’acte de décès)

– todistus kuolleena syntyneestä lapsesta (acte d’enfant sans vie)

– syntymätodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös (transcription du dispositif du jugement d’adoption plénière), vastaa syntymätodistusta

– päätös kuolleeksi julistamisesta (jugement déclaratif de décès)

– päätös poissaolevaksi julistamisesta (jugement de déclaration d’absence)

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai kuolintodistus

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– alioikeuden puheenjohtajan antama kuolintodistusta koskeva oikaisupäätös

– maininta Mort en déportation (kun henkilö kuollut sodassa, vankilassa tai leirillä tai sellaiselle siirtämisen yhteydessä)

– maininta Victime du terrorisme (”terrorismin uhri”)

– maininta Mort pour la France (”kuollut Ranskan puolesta”)

– maininta Mort pour le service de la Nation (”kuollut palvellessaan kansaansa”)

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama kuolintodistus

d) sukunimi

– syntymätodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– lapseksiottamista koskeva tuomioistuimen päätös, joka koskee lapsen sukunimeä (jugement d’adoption statuant sur le nom)

– jäljennös heikkoa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosasta (transcription du dispositif du jugement d’adoption simple)

– heikon adoption purkamista koskeva tuomioistuimen päätös (jugement de révocation de l’adoption simple)

– väestörekisteriviranomaisen vahvistama vanhempien yhteinen ilmoitus, joka koskee lapsen sukunimeä (acte de déclaration conjointe de choix de nom)

– ilmoitus väestörekisteriviranomaiselle ilmoitettua nimeä koskevasta erimielisyydestä (déclaration de désaccord sur le nom

– väestörekisteriviranomaiselle tehtävä ilmoitus sukunimenmuutoksesta (acte de déclaration de changement de nom)

– sukunimenmuutosta koskeva ministerin määräys (décret de changement de nom)

– sukunimenmuutosta koskeva väestörekisteriviranomaisen päätös, jolla nimi saatetaan yhdenmukaiseksi ulkomaisen väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkitsemän nimen kanssa

– sukunimeä koskeva tuomioistuimen päätös vanhemmuussuhteessa tapahtuneen muutoksen (changement de filiation) vuoksi

e) avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto, ja siviilisääty

– avioliittotodistus (acte de mariage)

– syntymätodistus

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai avioliittotodistus

– jäljennös vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosasta, vastaa syntymätodistusta

– todistus siviilivihkimisestä (certificat de célébration civile du mariage)

– diplomaatti- tai konsuliviranomaisen antama todistus kelpoisuudesta solmia avioliitto (certificat de capacité à mariage délivré par l’autorité diplomatique ou consulaire)

– kohdassa f luetellut päätökset, lukuun ottamatta avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevaa päätöstä

– notaarin antama todistus avioehtosopimuksen olemassaolosta (certificat du notaire de l’existence d’un contrat de mariage)

– alioikeuden puheenjohtajan antama avioliittotodistusta koskeva oikaisupäätös

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama avioliittotodistus

f) avioero, asumusero ja avioliiton pätemättömäksi julistaminen

– asiakirja, joka koskee sopimuseroa koskevan sopimuksen kirjaamista notaarin rekisteriin (acte de dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel)

– todistus sopimuseroa koskevan sopimuksen kirjaamisesta notaarin rekisteriin (attestation de dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel)

– avioeropäätös (jugement de divorce)

– asumuseropäätös (jugement de séparation de corps)

– päätös avioliiton pätemättömäksi julistamisesta (jugement d’annulation du mariage)

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai avioliittotodistus

g) rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus

– väestörekisteriviranomaisen tai diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen (aiemmin vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen tribunal d’instance kirjaajan) vahvistama yhteiselämää koskeva sopimus (convention de Pacte civil de solidarité (Pacs)), ”Pacs-sopimus”

– notaarin vahvistama Pacs-sopimus (convention de Pacs par acte authentique)

– todistus notaarin tai väestörekisteriviranomaisen vahvistamasta Pacs-sopimuksen tekemistä/muuttamista/purkamista koskevasta rekisteröinnistä (récépissé d’enregistrement de la conclusion/modification/dissolution de Pacs) (vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen kirjaajalta 31. lokakuuta 2017 saakka)

– Ranskan väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston (Service central d'état civil, SCEC) antama todistus, että henkilöä ei jo sido Pacs-sopimus (certificat de non-pacs)

– syntymätodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– kuolintodistus

h) rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai pätemättömäksi julistaminen

– syntymätodistus, jossa mainitaan Pacs-sopimuksen purkaminen tai pätemättömäksi julistaminen (acte de naissance mentionnant la dissolution ou l’annulation d’un Pacs)

– todistus notaarin tai väestörekisteriviranomaisen (tai 31. lokakuuta 2017 saakka vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen kirjaajan) vahvistamasta Pacs-sopimuksen purkamisen rekisteröinnistä

– asumuseropäätös

– päätös Pacs-sopimuksen pätemättömäksi julistamisesta (jugement d’annulation d’un Pacs)

– Ranskan väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston antama todistus siitä, että henkilöä ei jo sido Pacs-sopimus

i) vanhemmuus

– väestörekisteriviranomaiselle tehtävä ilmoitus isyyden tunnustamisesta (acte de reconnaissance)

– notaarin antama virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan isyyden tunnustaminen (acte authentique de reconnaissance)

– synnyin- tai kotipaikan alioikeuden tuomarin antama virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan henkilön vanhemmuussuhde (acte de notoriété constatant la possession d’état)

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu virkatodistus

– alioikeuden päätös vanhemmuussuhteen vahvistamisesta (jugement établissant la filiation) tai pätemättömäksi julistamisesta (jugement annulant la filiation)

j) adoptio

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus

– tuomioistuimen päätös lapseksiottamisesta

– heikkoa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös

– heikon adoption purkamista koskeva tuomioistuimen päätös

– tuomioistuimen päätös valtion holhouksesta (jugement d’adoption par la Nation)

k) koti- ja/tai asuinpaikka

– asuinpaikkatodistus (Ranskan kansalaisille ulkomailla) (attestation de résidence)

– todistukset asuinpaikan muuttumisesta (Ranskan kansalaisille ulkomailla) (attestations de changement de résidence)

l) kansalaisuusasema ja/tai kansallisuus

– todistus Ranskan kansalaisuudesta (certificat de nationalité française, CNF)

– virallinen jäljennös hallintoviranomaisen tekemästä Ranskan kansalaisuuden myöntämistä (ampliation du décret de naturalisation) tai palauttamista koskevasta päätöksestä (ampliation du décret de réintégration dans la nationalité française)

– ilmoitus Ranskan kansalaisuudesta (déclaration de nationalité française), jossa on maininta ilmoituksen rekisteröinnistä (enregistrement): Ranskassa ilmoitus tehdään alioikeuden pääkirjaajalle tai hallintoviranomaiselle ja ulkomailla Ranskan konsulille. Ranskassa tehdyn ilmoituksen rekisteröi alioikeuden pääkirjaaja ja ulkomailla tehdyn ilmoituksen oikeusministeriö. Kun ilmoitus tehdään Ranskan kansalaisen kanssa solmitun avioliiton perusteella, sen rekisteröi kansalaisuusasioista vastaava ministeriö

– tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantaminen (expédition d’une décision de justice) sekä liitteenä todistus siitä, että päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta (certificat de non-recours)

– syntymätodistus, jonka marginaaliin on lisätty jokin edellä mainituista tiedoista (acte de naissance avec mention marginale)

m) merkinnätön rikosrekisteri, edellyttäen, että kyseisen unionin kansalaisen kansalaisuusjäsenvaltion viranomaiset myöntävät tällaisia seikkoja koskevia yleisiä asiakirjoja

– Ranskassa myönnettävä rikosrekisteriote bulletin n°3: merkinnätön

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Syntymään liittyvät lomakkeet (1)

– syntymätodistus

– väliaikainen syntymätodistus, kun kyseessä on vastasyntynyt löytölapsi tai valtion holhouksessa ja huollettavana oleva lapsi, jolla ei ole tiedossa olevaa syntymätodistusta tai jonka äiti on pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista

– syntymän rekisteröintiä koskeva tuomioistuimen päätös

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus

– notaarin tai diplomaatti- tai konsuliviranomaisen laatima virallinen asiakirja, joka toimii syntymätodistuksen täydellisenä jäljennöksenä avioliittoon kuuluttamisen yhteydessä, kun alkuperäistä syntymätodistusta ei ole saatavilla

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama syntymätodistus

– prefektin laatima todistus henkilön syntymästä, jolla korvataan syntymätodistus, kun väliaikainen syntymätodistus puuttuu ja kun äiti on pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista

– alioikeuden puheenjohtajan antama syntymätodistusta koskeva oikaisupäätös

Elossaoloon liittyvät lomakkeet (2)

– elossaolotodistukset (Ranskan kansalaisille ulkomaille)

Kuolemaan liittyvät lomakkeet (3)

– kuolintodistus

– kuolintodistuksen kirjaaminen vainajan kotipaikan rekisteriin

– todistus kuolleena syntyneestä lapsesta

– syntymätodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– päätös kuolleeksi julistamisesta

– päätös poissaolevaksi julistamisesta

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai kuolintodistus

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– alioikeuden puheenjohtajan antama kuolintodistusta koskeva oikaisupäätös

– maininta Mort en déportation (kun henkilö kuollut sodassa vankilassa tai leirillä tai sellaiselle siirtämisen yhteydessä)

– maininta Victime du terrorisme (”terrorismin uhri”)

– maininta Mort pour la France (”kuollut Ranskan puolesta”)

– maininta Mort pour le service de la Nation (”kuollut palvellessaan kansaansa”)

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama kuolintodistus

Avioliittoon liittyvät lomakkeet (4)

– syntymätodistus

– avioliittotodistus

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai avioliittotodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– todistus siviilivihkimisestä

– avioeropäätös (décision de divorce) tai asumuseropäätös (décision de séparation de corps)

– notaarin antama todistus avioehtosopimuksen olemassaolosta

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– alioikeuden puheenjohtajan antama avioliittotodistusta koskeva oikaisupäätös

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama avioliittotodistus

Lomakkeet, jotka liittyvät kelpoisuuteen solmia avioliitto (5)

– diplomaatti- tai konsuliviranomaisen antama todistus kelpoisuudesta solmia avioliitto

Siviilisäätyyn liittyvät lomakkeet (6)

– avioliittotodistus

– syntymätodistus

– väliaikainen syntymätodistus, kun kyseessä on vastasyntynyt löytölapsi tai valtion holhouksessa ja huollettavana oleva lapsi, jolla ei ole tiedossa olevaa syntymätodistusta tai jonka äiti on pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista

– syntymän rekisteröintiä koskeva tuomioistuimen päätös

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus tai avioliittotodistus

– notaarin tai diplomaatti- tai konsuliviranomaisen laatima virallinen asiakirja, joka toimii syntymätodistuksen täydellisenä jäljennöksenä avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, kun alkuperäistä syntymätodistusta ei ole saatavilla

– virallinen asiakirja, jolla korvataan virkatodistuksen täydellinen jäljennös, kun alkuperäiskappale on tuhoutunut tai kadonnut onnettomuudessa tai sodassa

– Ranskan turvapaikka-asioiden viraston OFPRAn antama syntymätodistus

– alioikeuden puheenjohtajan antama syntymätodistusta koskeva oikaisupäätös

– diplomaatti- tai konsuliviranomaisen antama esteettömyystodistus (certificat de célibat)

Rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvät lomakkeet (7)

– syntymätodistus

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus

– kuolintodistus

– kuolintodistuksen kirjaaminen vainajan kotipaikan rekisteriin

– väestörekisteriviranomaisen tai diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen (aiemmin vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen kirjaajan) vahvistama yhteiselämää koskeva sopimus, ”Pacs-sopimus”

– notaarin vahvistama Pacs-sopimus

– todistus notaarin tai väestörekisteriviranomaisen (aiemmin vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen kirjaajan) vahvistamasta Pacs-sopimuksen tekemistä/muuttamista/purkamista koskevasta rekisteröinnistä

– Ranskan väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston antama todistus siitä, että henkilöä ei jo sido Pacs-sopimus

Lomakkeet, jotka liittyvät kelpoisuuteen solmia rekisteröity parisuhde (8)

– syntymätodistus (jossa ei ole mainintaa Pacs-sopimuksen olemassaolosta; ks. lomakkeen kohta 5.2)

Rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvää siviilisäätyä koskevat lomakkeet (9)

– syntymätodistus (ei koske ulkomailla syntyneitä ulkomaan kansalaisia)

– vahvaa adoptiota koskevan tuomioistuimen päätöksen päätösosan jäljennös, vastaa syntymätodistusta (ei koske ulkomailla syntyneitä ulkomaan kansalaisia)

– tuomioistuimen päätöksen perusteella laadittu syntymätodistus (ei koske ulkomailla syntyneitä ulkomaan kansalaisia)

– kuolintodistus

– kuolintodistuksen kirjaaminen vainajan kotipaikan rekisteriin

– Ranskan väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston antama todistus siitä, että henkilöä ei jo sido Pacs-sopimus (ulkomailla syntyneet ulkomaan kansalaiset)

KOTI- tai ASUINPAIKKAA koskevat lomakkeet (10)

– asuinpaikkatodistus (Ranskan kansalaisille ulkomailla)

– todistukset asuinpaikan muuttumisesta (Ranskan kansalaisille ulkomailla)

Rikosrekisteriin liittyvät lomakkeet (11)

Ranskassa myönnettävä rikosrekisteriote bulletin n°3: merkinnätön

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Valantehneiden kääntäjien on oltava oikeusalan asiantuntijoita. Luettelot asiantuntijoista ja tiedot virallisista (valantehneistä) kääntäjistä ovat saatavilla kassaatiotuomioistuimen (Cour de cassation) verkkosivustolla osoitteessa

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Vuosittain päivitettävät luettelot asiantuntijakääntäjistä ovat saatavilla seuraavilla sivustoilla:

  • kassaatiotuomioistuimen hyväksymät asiantuntijat
  • Ranskan 36 muutoksenhakutuomioistuimen (cours d’appel) vahvistamat luettelot oikeusalan asiantuntijoista; näihin kuuluu erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen alan asiantuntijoita. Kukin muutoksenhakutuomioistuin päivittää ja julkaisee luettelot itse päättäminään ajankohtina. Ajantasaisimmat luettelot voivat toisinaan olla saatavilla suoraan asianomaisen muutoksenhakutuomioistuimen verkkosivustolla.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

On huomattava, että tiettyjä jäljennöksiä voivat antaa vain hallinto- tai oikeusviranomaiset tai oikeusalan ammattilaiset. Tällaisia jäljennöksiä ovat oikeudellisten tai virallisten asiakirjojen jäljennökset, joita voivat antaa vain tuomioistuinten kirjaamot tai oikeushallinnon virkamiehet (esim. notaarit, haaste- ja ulosottomiehet, väestörekisteriviranomaiset niiden väestörekisteriasiakirjojen osalta, joiden tallettajia ne ovat).

Muihin asiakirjoihin sovelletaan yleisön ja hallinnon välisistä suhteista annetun lain (Code des relations entre le public et l'administration) R113–10 §:ää, jossa poistetaan vaatimus asiakirjojen virallisista jäljennöksistä hallinnollisissa menettelyissä, kun asiakirjat ovat hallintoviranomaisten antamia eikä niiden osalta ole jo säädetty tavanomaisten jäljennösten hyväksymisestä. Samassa laissa säädetään kuitenkin myös, että hallintoviranomaiset antavat jatkossakin asiakkaiden niin pyytäessä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ulkomaisten viranomaisten pyytämistä asiakirjoista. Saatavilla ei ole luetteloa viranomaisista, jotka voivat antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ranskan alueellisista yhteisöistä annetun lain (Code général des collectivités territoriales) R. 2122-8 §:ssä kuitenkin säädetään, että kunnanjohtaja ja hänen valtuuttamansa kunnan virkamiehet voivat todistaa asiakirjoja oikeiksi.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetuille käännöksille ei ole säädetty vaatimuksia.

Ne voidaan kuitenkin tunnistaa seuraavien seikkojen perusteella:

Käännöksen on tehnyt on muutoksenhakutuomioistuimen tai kassaatiotuomioistuimen asiantuntijaluettelossa kirjoilla oleva kääntäjä.

Lisäksi valantehneen kääntäjän käännöksessä on yleensä

– maininta certifiée conforme à l’original (”vastaa alkuperäistä”)

– kukin sivu numeroitu ja kullakin sivulla kääntäjän nimikirjaimet

– viimeisellä sivulla kääntäjän allekirjoitus, leima ja nimi

– asiakirjan yksilöllinen tunnistenumero. Numeron antaa kääntäjä, ja se on lähtötekstillä ja käännöksellä sama.

Mikään näistä neljästä muotoseikasta ei kuitenkaan ole pakollinen.

Oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä on leima merkkinä siitä, että jäljennös vastaa alkuperäistä, sekä todistavan viranomaisen päiväys ja allekirjoitus.

Oikeudellisten tai virallisten asiakirjojen oikeaksi todistettuja tai virallisia jäljennöksiä voivat sen sijaan antaa vain ne viranomaiset, jotka tallettavat asianomaisten asiakirjojen alkuperäiskappaleita. Näissä jäljennöksissä on asianomaisen viranomaisen päiväys ja allekirjoitus ja tarvittaessa leima.

Virkatodistusten otteissa ja jäljennöksissä on kunnanviraston, diplomaatti- tai konsuliviranomaisen tai ulkoministeriön alaisen väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston leima sekä asiakirjaa tallettavan väestörekisteriviranomaisen päiväys ja allekirjoitus.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä on leima merkkinä siitä, että jäljennös vastaa alkuperäistä, sekä todistavan viranomaisen päiväys ja allekirjoitus.

Oikeudellisten tai virallisten asiakirjojen oikeaksi todistettuja tai virallisia jäljennöksiä voivat sen sijaan antaa vain ne viranomaiset, jotka tallettavat asianomaisten asiakirjojen alkuperäiskappaleita. Näissä jäljennöksissä on asianomaisen viranomaisen päiväys ja allekirjoitus ja tarvittaessa leima.

Virkatodistusten otteissa ja jäljennöksissä on kunnanviraston, diplomaatti- tai konsuliviranomaisen tai ulkoministeriön alaisen väestörekisteriasioita käsittelevän keskusviraston leima sekä asiakirjaa tallettavan väestörekisteriviranomaisen päiväys ja allekirjoitus.

Päivitetty viimeksi: 23/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.