Yleiset asiakirjat

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Saksa

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Soveltamisala

Virallinen asiakirja

syntymä

 • syntymätodistus (Geburtsurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste syntymärekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister)

elossaolo

 • yksinkertainen ote henkilörekisteristä (einfache Meldebescheinigung)
 • laaja ote henkilörekisteristä (erweiterte Meldebescheinigung)

kuolema

 • kuolintodistus (Sterbeurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste kuolinrekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister)

nimi

 • syntymätodistus (Geburtsurkunde)
 • avioliittotodistus (Eheurkunde)
 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Lebenspartnerschaftsurkunde)

avioliiton solmiminen

avioliittokelpoisuus

siviilisääty

 • avioliittotodistus (Eheurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste avioliittorekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister)
 • todistus avioliittokelpoisuudesta (Ehefähigkeitszeugnis)
 • yksinkertainen ote henkilörekisteristä (einfache Meldebescheinigung)
 • laaja ote henkilörekisteristä (erweiterte Meldebescheinigung)

avioero

avioliiton pätemättömyys

 • avioliittotodistus (Eheurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste avioliittorekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister)

rekisteröity parisuhde

kelpoisuus solmia rekisteröity parisuhde

 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Lebenspartnerschaftsurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste rekisteröityjen parisuhteiden rekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister)
 • todistus rekisteröidyn parisuhteen solmimisesta (Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft)

rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Lebenspartnerschaftsurkunde)
 • oikeaksi todistettu tuloste rekisteröityjen parisuhteiden rekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister)

syntyperä

 • oikeaksi todistettu tuloste syntymärekisteristä (beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister)

kotipaikka

asuinpaikka

 • yksinkertainen ote henkilörekisteristä (einfache Meldebescheinigung)

kansalaisuus

 • todistus kansalaisuuden myöntämisestä (Einbürgerungsurkunde)
 • todistus Saksan kansalaisuuden saamisesta ilmoituksen perusteella (Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung)
 • todistus kansalaisuudesta vapauttamisesta (Entlassungsurkunde)
 • todistus kansalaisuudesta luopumisesta (Verzichtsurkunde)
 • lupa Saksan kansalaisuuden säilyttämiseen (Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit)
 • kansalaisuustodistus (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • todistus oikeudellisesta asemasta Saksan kansalaisena (Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher)

adoptio

 • oikeuden päätös (gerichtlicher Beschluss)

merkinnätön rikosrekisteriote

 • rikosrekisteriote (Führungszeugnis)

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Virallinen asiakirja

Käännösapulomake

syntymätodistus (Geburtsurkunde)

Liite I – Syntymä

yksinkertainen ote henkilörekisteristä (einfache Meldebescheinigung)

Liite II – Elossaolo

kuolintodistus (Sterbeurkunde)

Liite III – Kuolema

avioliittotodistus (Eheurkunde)

Liite IV – Avioliiton solmiminen

todistus avioliittokelpoisuudesta (Ehefähigkeitszeugnis)

Liite V – Avioliittokelpoisuus

laaja ote henkilörekisteristä (erweiterte Meldebescheinigung)

Liite VI – Siviilisääty

todistus rekisteröidystä parisuhteesta (Lebenspartnerschaftsurkunde)

Liite VII – Rekisteröity parisuhde

todistus rekisteröidyn parisuhteen solmimisesta (Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft)

Liite VIII – Kelpoisuus solmia rekisteröity parisuhde

laaja ote henkilörekisteristä (erweiterte Meldebescheinigung)

Liite IX – Rekisteröidyn parisuhteen asema

yksinkertainen ote henkilörekisteristä (einfache Meldebescheinigung)

Liite X – Kotipaikka/asuinpaikka

merkinnätön rikosrekisteriote

Liite XI – Merkinnätön rikosrekisteriote

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Hessenin osavaltio ylläpitää osavaltioiden yhteistä tulkkien ja kääntäjien tietokantaa, joka on vapaasti kaikkien saatavilla internetissä osoitteessa http://www.justiz-dolmetscher.de. Tietokanta sisältää myös yksityiskohtaisen hakutoiminnon (esim. osavaltion, tuomioistuimen tai kielen mukaan). Tietokanta sisältää ainoastaan viralliset ja valantehneet tulkit ja kääntäjät. Sivustolla voidaan ilmoittaa myös toimivaltaiset viranomaiset.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Saksan liittotasavallassa kaikilla virallisia asiakirjoja antavilla viranomaisilla (esim. väestörekisteriviranomaiset, maistraatit, tuomioistuimet) ja notaareilla on valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä on merkintä, jossa todetaan, että se vastaa alkuperäistä (esim. tuomiota tai virallista asiakirjaa). Lisäksi siinä on jäljennöksen antavan viranomaisen sinetti tai leima ja oikeaksi todistavan henkilön allekirjoitus (Beurkundungsgesetz (BeurkG) -lain 42 §:n 1 momentti). Oikeaksi todistetuissa käännöksissä on kääntäjän leima tai sinetti ja allekirjoitus.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä on merkintä, jossa todetaan, että se vastaa alkuperäistä (esim. tuomiota tai virallista asiakirjaa). Lisäksi siinä on jäljennöksen antavan viranomaisen sinetti tai leima ja oikeaksi todistavan henkilön allekirjoitus (Beurkundungsgesetz (BeurkG) -lain 42 §:n 1 momentti). Oikeaksi todistetuissa käännöksissä on kääntäjän leima tai sinetti ja allekirjoitus.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.