Yleiset asiakirjat

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hyväksytyt kielet ovat kreikka ja englanti.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Asetuksen (EU) 2016/1191 soveltamisalaan kuuluvia yleisiä asiakirjoja ovat:

Oikeusministeriön toimivaltaan kuuluvat:

 • merkinnätön rikosrekisteriote (lefko poiniko mitroo)

Sisäministeriön toimivaltaan kuuluvat:

 • syntymätodistus, (liksiarhiki praksi gennisis), syntymän ja aikuisen henkilön adoptoinnin vahvistaminen (alaikäisen lapsen adoptointi on salassa pidettävä, eikä sitä kirjata hallinnolliseen asiakirjaan)
 • virkatodistus, (pistopoiitiko gennisis), syntymän, henkilön elossaolon ja luonnollisen henkilön nimen vahvistaminen
 • kuolintodistus, henkilön kuoleman vahvistaminen
 • vihkitodistus, avioliiton ja avioeron, asumuseron ja avioliiton pätemättömäksi julistamisen vahvistaminen
 • todistus siviilisäädystä, siviilisäädyn, avioeron, asumuseron, avioliiton pätemättömäksi julistaminen, vanhemmuuden, kansalaisuuden, rekisteröidyn parisuhteen ja rekisteröidyn parisuhteen purkamisen vahvistaminen
 • esteettömyystodistus, avioliiton solmimista koskevan kelpoisuuden vahvistaminen
 • todistus rekisteröidystä parisuhteesta, rekisteröidyn parisuhteen ja rekisteröidyn parisuhteen purkamisen vahvistaminen
 • kansalaisuustodistus, kansalaisuuden vahvistaminen

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Virkatodistus, syntymätodistus, kuolintodistus, vihkitodistus, esteettömyystodistus (kelpoisuus solmia avioliitto), todistus siviilisäädystä (avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta koskevat tiedot eriteltyinä tapauksen mukaan), todistus rekisteröidystä parisuhteesta ja kansalaisuustodistus.

Merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskevaa asiakirjaa varten ei ole käytössä erityisiä kansallisia otsakkeita, lukuun ottamatta niitä, jotka sisältyvät kaikkia jäsenmaita koskevaan monikieliseen vakiomuotoiseen osaan.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kansalaisuutta ja esteettömyystodistusta koskevissa tapauksissa kuntien toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ulkomaisten asiakirjojen viralliset käännökset, jotka on laatinut jokin seuraavista tahoista:

 1. ulkoministeriön käännöspalvelu; tai
 2. siinä maassa toimiva Kreikan konsuliviranomaisen valtuutettu vakinainen virkamies, jossa asiakirjat on myönnetty; tai
 3. Joonian yliopiston vieraiden kielten kääntämisen ja tulkkauksen laitokselta valmistunut ammattikääntäjä; tai
 4. kreikkalainen juristi edellyttäen, että juristeja koskevan lain 4194/2013 36 §:ssä (Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 208) säädetyt edellytykset täyttyvät.

Käytössä ei ole erillistä luetteloa henkilöistä, joilla olisi Kreikan lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Samoilla viranomaisilla, jotka myöntävät väestörekisteriasiakirjoja, on myös valtuudet antaa niistä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Väestörekistereistä saatavista todistuksista ei anneta jäljennöksiä, koska kansalaisen on pyydettävä aina se määrä todistuksia, joka hänen on toimitettava eri viranomaisille.

Merkinnättömän rikosrekisteriotteen jäljennös myönnetään seuraavasti: i) Kreikassa syntyneiden osalta jäljennöksen myöntää syntymäpaikan ensimmäisen oikeusasteen yleinen syyttäjävirasto (Eisangelia Protodikon), tarkemmin ottaen rikosrekisteriasioita käsittelevä osasto (Tmima Poinikou Mitroou), ii) ulkomailla syntyneiden tai sellaisten henkilöiden osalta, joiden syntymäpaikkaa voida määrittää, jäljennöksen myöntää oikeusministeriön keskusvirasto, tarkemmin ottaen rikosrekisteri- ja armahdusasioita käsittelevä osasto (Tmima Poinikou Mitroou kai Aponomis Charitos).

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

i. Jotta vieraskielinen asiakirja voidaan katsoa päteväksi, siinä on oltava liitteenä alkuperäinen asiakirja tai vieraskielisen asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös. Lisäksi

A. jos kyseessä on ulkoministeriön käännöspalvelun tekemä käännös, siinä on oltava kääntäjän vahvistus siitä, että kyseinen (käännetty) asiakirja on liitteenä olevan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös, edellä mainitun käännöspalvelun oikeaksi todistama kääntäjän allekirjoitus sekä ulkoministeriön leima asiakirjan sivujen liitoskohdassa. Käännetyssä asiakirjassa on myös oltava käännöspalvelun tunnisteet ja jokaisen sivun ylätunnisteessa on oltava sanat ”VIRALLINEN KÄÄNNÖS” kreikaksi, englanniksi ja ranskaksi sekä käännöspalvelussa säilytettävän asiakirjan numero. Alatunnisteessa on oltava käännöspalvelun tunnisteet eli ”HELLEENIEN TASAVALTA, ULKOMINISTERIÖ, KÄÄNNÖSPALVELU” kreikaksi, englanniksi ja ranskaksi;

B. jos kyseessä on juristin tekemä käännös, siinä on oltava vahvistus siitä, että kyseinen (käännetty) asiakirja on liitteenä olevan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös ja että juristilla on riittävä lähtö- ja kohdekielen taito, minkä lisäksi asiakirjan sivujen liitoskohdassa on oltava käännöksen tehneen juristin leima;

C. jos kyseessä on konsulaatissa tai suurlähetystössä tehty käännös, tiedoksi riittää, että käännös on näiden tahojen laatima ja niiden oikeaksi vahvistama. Kääntäjän henkilöllisyydellä tai tämän ja kyseisten tahojen suhteen luonteella ei ole tässä yhteydessä merkitystä.

ii. Merkinnättömän rikosrekisteriotteen jäljennöksen pätevyyden todistamiseksi riittää, että sen on kansallisen rikosrekisterin integroidussa tietojärjestelmässä todennetun käyttäjän tulostama. Merkinnättömän rikosrekisteriotteen jäljennöksen aitous vahvistetaan vertaamalla siinä olevaa varmennuskoodia, viitenumeroa ja antamispäivää vastaaviin tietoihin, jotka ovat saatavilla kansallisen rikosrekisterin portaalissa http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm ja erityisesti aiempia tuomioita koskevien tietojen todentamispalvelussa (ypiresia epalitheusis Antigrafon Poinikou Mitroou).

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Ainoastaan väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä voi ottaa kopioita väestörekisteriasiakirjoista, joihin liitetään monikieliset vakiolomakkeet. Kopioissa on oltava rekisterinpitäjän allekirjoitus ja sen kunnan leima, jossa kyseinen asiakirja on myönnetty.

Merkinnättömän rikosrekisteriotteen jäljennöksen erityispiirteet ovat asiakirjassa oleva varmennuskoodi, viitenumero, päivämäärä ja vesileima.

Päivitetty viimeksi: 02/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.