Yleiset asiakirjat

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Unkari.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

a) syntymä:

syntymätodistus

b) henkilön elossaolo:

elossaolotodistus

c) kuolema:

kuolintodistus, kuolleeksi olettamista koskeva oikeuden päätös, kuolleeksi julistamista koskeva oikeuden päätös

d) nimi: todistus nimenmuutoksesta

e) avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty:

vihkitodistus, todistus siviilisäädystä

f) avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen:

avioerotuomio, avioliiton mitätöintiä koskeva tuomio, avioliiton pätevyyttä koskeva tuomio, avioliiton olemassaoloa tai sen puuttumista koskeva tuomio

g) rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty:

todistus rekisteröidystä parisuhteesta, todistus siviilisäädystä

h) rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen:

rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskeva notaarin päätös

i) vanhemmuus:

syntymätodistus, isyyden vahvistamista koskeva tuomio, isyysolettaman kumoamista koskeva oikeuden päätös tai tuomio, äitiyden vahvistamista koskeva tuomio

j) adoptio:

adoption vahvistamista koskeva holhousviranomaisen päätös, adoption purkamista koskeva tuomio

k) koti- ja/tai asuinpaikka:

viranomaisen antama kotipaikkatodistus

l) kansalaisuus:

kansalaisuustodistus

m) merkinnätön rikosrekisteri: rikosrekisteriote

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

1) 1. heinäkuuta 2014 jälkeen annetut syntymätodistukset, kuolintodistukset, vihkitodistukset ja rekisteröityä parisuhdetta koskevat todistukset edellyttäen, että todistusten sisältöä ei ole muutettu ennen vakiolomakkeen käyttöönottoa

2) elossaolotodistus

3) todistus siviilisäädystä

4) viranomaisen antama kotipaikkatodistus

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Unkarissa oikeaksi todistettu käännös on sellainen, jonka on laatinut tähän valtuutettu elin.

Laissa tarkoitettuja oikeaksi todistettuja käännöksiä voi Unkarissa laatia yleisesti ottaen ainoastaan Unkarin käännös- ja todentamisvirasto (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., OFFI).

Notaarit, joilla on oikeus laatia asiakirjoja jollakin vieraalla kielellä, voivat myös tehdä oikeaksi todistettuja käännöksiä kyseisellä kielellä virallisista asiakirjoista ja niiden liitteistä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tai voivat vahvistaa tällaisista asiakirjoista tehtyjen käännösten oikeellisuuden. Notaaria, jolla on oikeus toimia myös vieraalla kielellä, voi etsiä seuraavalla verkkosivustolla: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Konsulivirkamies, jonka Unkarin ulkoministeri on valtuuttanut hoitamaan tiettyjä notaarin tehtäviä, voi antaa konsulitodistuksen käännöksen oikeellisuudesta. Konsulivirkamies voi myös itse laatia oikeaksi todistetun käännöksen. Seuraavalla verkkosivustolla on luettelo konsulivirkamiehistä, joilla on oikeus antaa todistuksia: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Oikeaksi todistettuja jäljennöksiä voivat periaatteessa laatia kaikki elimet oman työjärjestyksenä mukaisesti ja omalla vastuualueellaan.

Notaari antaa todistuksen, jossa vahvistetaan, että jäljennös vastaa hänelle esitettyä alkuperäistä asiakirjaa.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

OFFIn laatimat oikeaksi todistetut käännökset:

A. 2. heinäkuuta 2018 alkaen sovelletut periaatteet:

1. OFFI laatii oikeaksi todistetun käännöksen varmuuspaperille, jonka koko on 210 x 297 mm ja jonka reunoissa on giljoshipainatus. Paperi sisältää turvaominaisuuksia, jotka voi nähdä vain moninkertaisesti suurennettuna.

2. Tekstin ympärillä on viininpunainen reunus ja tekstin yläpuolella Unkarin vaakuna, yrityksen nimi ja logo. Asiakirjan yksilöllinen tunniste on ensimmäisellä rivillä viininpunaisen reunuksen sisällä, heti asiakirjan vahvistavan lausekkeen yläpuolella.

3. Erilliselle paperille tulostettu oikeaksi todistettu käännös liitetään käännettyyn alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen nitomalla, ja niitit sinetöidään suorakaiteen muotoisella turvamerkillä, jonka koko on 30 x 25 mm, jossa on OFFIn logo, hologramminauha ja yksilöllinen sarjanumero ja joka muodostaa olennaisen osan oikeaksi todistamista.

4. Jos käännös on tehty vieraasta kielestä unkariin, käännökseen sisällytetään seuraava vahvistuslauseke unkariksi:

”Unkarin käännös- ja todentamisvirasto vahvistaa, että tämä oikeaksi todistettu käännös vastaa kaikilta osin liitteenä olevan asiakirjan tekstiä.

Unkarin käännös- ja todentamisvirasto ei ole vastuussa käännöksen pohjana olevan asiakirjan aitoudesta eikä sisällöstä.”

Lausekkeen jälkeen merkitään paikka ja päiväys, alkuperäinen allekirjoitus sinisellä musteella, allekirjoittajan nimileima ja teksti ”toimitusjohtajan puolesta”.

Kun käännös on tehty unkarista vieraalle kielelle, edellä esitetty vahvistuslauseke sisällytetään käännökseen asianomaisella kielellä.

B. Ennen 2. heinäkuuta 2018 sovelletut periaatteet:

Periaatteet ja vahvistuslausekkeet ovat samat kuin kohdassa A, seuraavin poikkeuksin:

1. Varmuuspaperin takapuolella oikeassa yläkulmassa on viivakoodi ja yksilöllinen tunniste.

2. Erilliselle paperille tulostettu oikeaksi todistettu käännös sidotaan käännettyyn alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen Unkarin lipun värisellä narulla, jonka päät kiinnitetään asiakirjaan OFFIn virallisella merkillä, johon on kiinnitetty OFFIn virallinen pyöreä leima siten, että asiakirjoja ei voi irrottaa toisistaan rikkomatta merkkiä.

3. Jos käännös on tehty vieraasta kielestä unkariin, käännöksessä olevan unkarinkielisen vahvistuslausekkeen jälkeen merkitään paikka ja päiväys, alkuperäinen allekirjoitus sinisellä musteella ja teksti ”toimitusjohtajan puolesta”.

3. OFFIn laatimien sähköisesti oikeaksi todistettujen käännösten ominaisuudet

Käännöksen ulkoasun ja sen oikeaksi todistavan leiman tekstin on oltava samat kuin paperiversiossa.

Sähköisesti oikeaksi todistettu käännös sisältyy OFFIn luomaan kansioon (.es3- tai .dosszie-muodossa), jossa on myös käännettäväksi toimitettu alkuperäinen tiedosto. Kansiossa olevan sähköisesti allekirjoitetun ja oikeaksi todistetun, OFFIn sähköisellä leimalla varustetun (.pdf-muotoisen) käännöksen ohella myös käännettäväksi toimitettu alkuperäinen tiedosto säilyttää edelleen aitoutensa.

Alkuperäinen tiedosto ja käännöksen sisältävä tiedosto on sijoitettu kansioon sillä tavalla, että niitä ei voi erottaa toisistaan tuhoamatta oikeaksi todistamista. Näin ollen yhteenkuuluvat tiedostot on ”liitetty” turvallisesti toisiinsa.

Sähköinen oikeaksi todistaminen osoittaa, että käännöksen on laatinut OFFI, että tiedostojen sisältö ei ole muuttunut oikeaksi todistamisen jälkeen ja että käännöksen teksti on yhdenmukainen käännettäväksi toimitetun tekstin kanssa.

Notaarin laatimat oikeaksi todistetut käännökset:

Notaarien laatimat oikeaksi todistetut käännökset tunnistetaan notaarien asiakirjoissa käytettävien asianumeroiden perusteella. Käännös on tehtävä suoraan alkuperäiseen asiakirjaan tai liitettävä siihen. Notaarit todistavat asiakirjan käännöksen oikeaksi lisäämällä käännöksen loppuun vahvistuslausekkeen.

Konsulivirkamiehen laatimat oikeaksi todistetut käännökset:

Käännös on tehtävä suoraan alkuperäisen asiakirjaan tai liitettävä siihen, ja käännökseen on lisättävä vahvistuslauseke. Käännöksen loppuun on lisättävä lauseke, jossa vakuutetaan, että käännös vastaa alkuperäistä asiakirjaa.

Jos konsulivirkamies liittää käännöksen alkuperäiseen asiakirjaan, liittämisessä on käytettävä Unkarin lipun väristä narua, joka kiinnitetään valkoisella, ympyränmuotoisella itseliimautuvalla etiketillä, jonka kumpikin puoli on leimattu diplomaattiedustuston pyöreällä, numeroidulla leimalla.

Vahvistuslauseke:

Vakuutan, että minulle esitetty / laatimani käännös vastaa kaikilta osin liitteenä olevaa asiakirjaa, joka on laadittu ……………………………………………………………………………. kielellä.-----------------------------------

Asianomainen on maksanut konsulimaksun, jonka suuruus on ...................................................
Asianumero: …………………………………………………………………………..

Päiväys: ……………………….………………………………………………………….

leima

allekirjoitus

Lauseke voi olla myös jossakin muussa muodossa, kunhan sitä ei voida erottaa alkuperäisestä asiakirjasta tai käännöksestä ja se sisältää seuraavat pakolliset osatekijät:

a)    maininta, mistä vieraasta kielestä käännös on tehty,

b)    asianmukaisen vaihtoehdon alleviivaus kohdassa ”minulle esitetty / laatimani käännös” sen mukaan, todistaako konsulivirkamies oikeaksi hänelle toimitetun käännöksen vai onko hän itse laatinut käännöksen,

c)    maksetun konsulimaksun määrä,

d)    asianumero,

e)    päiväys,

f)     diplomaattiedustuston pyöreä, numeroitu leima,

g)    konsulivirkamiehen allekirjoitus ja

h)   maininta allekirjoittajan tehtävästä konsulivirkamiehenä.

Päiväyksessä vuosiluku ja päivämäärä on kirjoitettava myös kirjaimin suluissa.

Käännöksen oikeaksi todistaminen merkitään useimmiten leiman muodossa tai lisäämällä itse asiakirjaan erillinen maininta asiasta taikka erillisellä paperiarkilla, joka kiinnitetään alkuperäiseen asiakirjaan tai käännökseen niin, että sitä ei voida irrottaa.

Tarvittaessa konsulitodistus voidaan laatia myös vieraalla kielellä edellä esitetyin ehdoin, mikäli vastaanottavan maan viranomaiset hyväksyvät tämän.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Notaarin antamat oikeaksi todistetut jäljennökset:

Notaari voi todistaa jäljennöksen oikeaksi, jos alkuperäinen asiakirja on selvästi luettavissa. Notaari vertaa jäljennöstä alkuperäiseen asiakirjaan ja todistaa, että jäljennös vastaa alkuperäistä asiakirjaa, lisäämällä jäljennökseen vahvistuslausekkeen.

Vahvistuslausekkeessa on mainittava,

a) onko jäljennös tehty alkuperäisestä asiakirjasta vai sen virallisesta kaksoiskappaleesta tai jäljennöksestä,

b) onko esitetyssä asiakirjassa veromerkki,

c) jos jäljennös on vain osa alkuperäisestä asiakirjasta,

d) jos alkuperäisessä asiakirjassa näkyy muutoksia, vaurioita tai muita epäilyttäviä seikkoja.

Näitä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin asiakirjoista tai notaarin valvonnassa sähköisistä tietokannoista laadittujen sähköisten jäljennösten tai otteiden oikeaksi todistamiseen sekä sähköisestä asiakirjasta laaditun paperimuotoisen jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiseen. Notaari allekirjoittaa sähköisen jäljennöksen tai otteen varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Oikeaksi todistettuun sähköiseen kaksoiskappaleeseen tai jäljennökseen ei tarvitse lisätä vahvistuslauseketta, jos kaksoiskappale tai jäljennös on laadittu ehjästä paperiasiakirjasta tai sähköisestä notaarin laatimasta asiakirjasta ja se sisältää koko asiakirjan, notaarin varmennetun sähköisen allekirjoituksen ja aikaleiman.

Tuomioistuimen antamat oikeaksi todistetut jäljennökset:

Tuomioistuimen sille toimitetusta asiakirjasta laatiman jäljennöksen tai muualla laaditun ja tuomioistuimelle oikeaksi todistamista varten toimitetun jäljennöksen on sisällettävä seuraavat asiat:

a) sanat ”oikeaksi todistettu jäljennös:”

b) jäljennöksen laatineen henkilön allekirjoitus

c) tuomioistuimen leima

d) päivä, jona jäljennös on laadittu.

Silloin kun asiakirja-aineisto on saatavilla sähköisesti, edellä olevia sääntöjä sovelletaan paperimuodossa olevan jäljennöksen laatimiseen sähköisen asiakirjan tulosteen pohjalta. Jos oikeuden päätös, josta pyydetään paperimuodossa olevaa jäljennöstä, on alun perin annettu sähköisesti, jäljennöksessä on oltava sähköisen asiakirjan aikaleima ja mainittava henkilö, joka on tehnyt sähköisen allekirjoituksen, sekä sähköisen allekirjoituksen luonne.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.