Yleiset asiakirjat

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Seuraavat kielet ovat hyväksyttyjä:

italia (valtion virallinen kieli)

saksa (31.8.1972 annettu tasavallan presidentin asetus nro 670 ja 15.7.1988 annettu presidentin asetus nro 574) erityisasemassa olevalla Trentino-Etelä-Tirolin (Trentino Alto Adige) alueella

ranska (26.2.1948 annetun perustuslakia täydentävän lain legge costituzionale nro 4 38 §) erityisasemassa olevalla Aostanlaakson (Valle d’Aosta) alueella

sloveeni (23.2.2001 annetun lain nro 38 8 §) erityisasemassa olevalla Friuli-Venezia Giulian alueella.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetty yleisten asiakirjojen luettelo sisältää useita väestötietoihin liittyviä asiakirjoja.

Soveltamisala

Yleiset asiakirjat

Syntymä

 • Syntymätodistus (certificato di nascita)
 • Ote syntymäasiakirjasta (estratto dell’atto di nascita)
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko syntymäasiakirjasta (copia integrale dell’atto di nascita)

Henkilön elossaolo

 • Elossaolotodistus (certificato di esistenza in vita)

Kuolema

 • Kuolintodistus (certificato di morte)
 • Ote kuolemaa koskevasta asiakirjasta (estratto dell’atto di morte)
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko kuolemaa koskevasta asiakirjasta (copia integrale dell’atto di morte)

Nimi

 • Syntymätodistus
 • Ote syntymäasiakirjasta
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko syntymäasiakirjasta

Avioliitto, mukaan lukien oikeus solmia avioliitto, ja siviilisääty

 • Vihkitodistus (certificato di matrimonio)
 • Ote avioliittoasiakirjasta (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko avioliittoasiakirjasta (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Todistus oikeudesta solmia avioliitto (certificato di capacità di contrarre matrimonio) (tai esteettömyystodistus vihkimistä varten, certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Siviilisäätyä koskeva todistus (certificato di stato civile)
 • Ote syntymäasiakirjasta

Avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen

 • Vihkitodistus
 • Ote avioliittoasiakirjasta
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko asumuserosopimuksesta/avioerosopimuksesta (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Ote syntymäasiakirjasta

Rekisteröity parisuhde (unione registrata / unione civile), mukaan lukien oikeus solmia rekisteröity parisuhde ja rekisteröidyn parisuhteen asema

 • Todistus rekisteröidystä parisuhteesta (certificato di unione civile)
 • Ote parisuhteen rekisteröintiä koskevasta asiakirjasta (estratto di costituzione di unione civile)
 • Oikeaksi todistettu jäljennös koko parisuhteen rekisteröintiä koskevasta asiakirjasta (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Todistus oikeudesta solmia rekisteröity parisuhde (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Ote syntymäasiakirjasta

Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

 • Ote parisuhteen rekisteröintitodistuksesta
 • Ote syntymäasiakirjasta

Vanhemmuus

 • Syntymäasiakirjan ote, jossa tiedot vanhemmista (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Koti- ja/tai asuinpaikka

 • Asuinpaikkatodistus (certificato di residenza)

Kansalaisuus

 • Todistus kansalaisuudesta
 • Ote syntymäasiakirjasta

Adoptio

 • Ote syntymäasiakirjasta

Tieto siitä, ettei rikosrekisterissä ole merkintöjä

 • Rikosrekisteriote (certificato del casellario giudiziale)

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Yleiset asiakirjat

Monikieliset vakiolomakkeet

Syntymätodistus

Liite I – Syntymä

Elossaolotodistus

Liite II – Elossaolo

Kuolintodistus

Liite III – Kuolema

Vihkitodistus

Liite IV – Avioliitto

Todistus oikeudesta solmia avioliitto (tai esteettömyystodistus vihkimistä varten)

Liite V – Oikeus solmia avioliitto

Siviilisäätyä koskeva todistus

Liite VI – Siviilisääty

Todistus rekisteröidystä parisuhteesta

Liite VII – Rekisteröity parisuhde

Todistus oikeudesta solmia rekisteröity parisuhde

Liite VIII – Oikeus solmia rekisteröity parisuhde

Rekisteröityä parisuhdetta koskeva todistus (certificato di stato di unione civile)

Liite IX – Rekisteröityä parisuhdetta koskeva todistus

Asuinpaikkatodistus

Liite X – Koti- ja/tai asuinpaikka

Rikosrekisteriote

Liite XI – Merkinnätön rikosrekisteriote

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Saatavilla ei ole julkista luetteloa kääntäjistä ja tulkeista. Yleisillä tuomioistuimilla (tribunali) on kuitenkin käytössään neuvonantajarekistereitä, joihin kääntäjät ja tulkit voivat kirjautua.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Presidentin asetuksen nro 445, annettu 28.12.2000, 18 §:n 2 momentin ensimmäisen kohdan nojalla oikeaksi todistettuja jäljennöksiä voivat antaa

oikeuslaitoksen alainen virkamies (pubblico ufficiale), joka on toimittanut alkuperäiskappaleen, jonka haltuun se on talletettu tai jota varten asiakirja on laadittava

notaari

kirjaaja

kunnansihteeri (segretario comunale) tai muu kunnan virkamies.

Koska väestötietopalveluista väestörekisteri- ja siviilisäätyasiat kuuluvat valtion toimivaltaan, niitä hoitavat kunnanjohtajat (sindaco di comune) hallituksen virkamiehinä sekä näiden valtuuttamat henkilökunnan jäsenet.

Hallituksen virkamiehet antavat väestörekisteriasiakirjoja (presidentin asetuksen nro 223/1989 33 §) ja otteita asiaankuuluviin rekistereihin tallennetuista siviilisäätyä koskevista asiakirjoista (presidentin asetuksen nro 396/2000 106–108 §).

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Jos asiakirjaan liitetään italiankielinen käännös, diplomaatti- tai konsuliviranomaisen tai virallisen kääntäjän tai tulkin on todistettava, että käännös vastaa alkuperäistä. Lisäksi käännöksessä on oltava diplomaatti- tai konsuliviranomaisen tai kääntäjän tai tulkin tiedot ja allekirjoitus tai hänen toimistonsa/virastonsa leima ja välittömästi sen yhteydessä allekirjoitus sekä käännöstä koskeva vastuulauseke.

Oikeaksi todistetun jäljennöksen loppuun on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen lauseke siitä, että jäljennös vastaa alkuperäistä, jäljennöksen laatimispäivämäärä ja -paikka, arkkien lukumäärä, asianomaisen virkamiehen etu- ja sukunimi, virkanimike ja täydellinen allekirjoitus sekä viraston leima. Jos jäljennös käsittää useita arkkeja, viranomainen lisää allekirjoituksensa kunkin välilehden marginaaliin.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Edellä olevasta e alakohdasta on huomattava, että asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen vastaa toimivaltaisen viranomaisen antamaa todistusta jäljennöksen vastaavuudesta.

Toimea, jolla jäljennös todistetaan alkuperäistä vastaavaksi, kutsutaan oikeaksi todistamiseksi, jos toimella on erityisiä oikeusvaikutuksia, jotka tekevät jäljennöksestä samanarvoisen alkuperäisen asiakirjan kanssa. Tällaisia jäljennöksiä kutsutaan oikeaksi todistetuiksi jäljennöksiksi (copia autentica).

Päivitetty viimeksi: 21/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.