Yleiset asiakirjat

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Ainoastaan hollanninkieliset asiakirjat hyväksytään.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Kaikki asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa luetellut yleiset asiakirjat, lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka koskevat kelpoisuutta rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvää siviilisäätyä (g alakohta), ja asiakirjoja, jotka koskevat merkinnätöntä rikosrekisteriotetta (m alakohta), koska Alankomaissa ei tunneta tällaisia asiakirjoja. Esimerkkejä asetuksen soveltamisalaan kuuluvista julkisista asiakirjoista ovat asiakirjat, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a) syntymä

b) elossaolo

c) kuolema

d) nimi

e) avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty

f) avioero, asumusero ja avioliiton pätemättömäksi julistaminen

g) rekisteröity parisuhde

h) rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero ja rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen

i) vanhemmuus

j) adoptio

k) koti- ja/tai asuinpaikka

l) kansalaisuus

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Tällaisia asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka koskevat syntymää, elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa, kelpoisuutta solmia avioliitto, siviilisäätyä, rekisteröityä parisuhdetta ja koti- ja/tai asuinpaikkaa.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Kaikki tulkit ja kääntäjät, joilla on tällainen kelpoisuus, löytyvät auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteristä.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

– Kunnat niistä yleisistä asiakirjoista, joita niillä on valtuudet antaa.

– Konsuliedustustot niistä yleisistä asiakirjoista, joita niillä on valtuudet antaa.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetussa käännöksessä on ilmoitus siitä, että sen sisältämät tiedot ovat peräisin alkuperäisestä asiakirjasta tai tietokannasta. Siinä on sen virkamiehen allekirjoitus, jolla on valtuudet antaa asiakirja, sekä antamisen paikka ja päivämäärä. Useimmiten käännöksessä on myös leima.

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on ilmoitus siitä, että se vastaa alkuperäistä asiakirjaa. Siinä on sen virkamiehen allekirjoitus, jolla on valtuudet antaa asiakirja, sekä antamisen paikka ja päivämäärä.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on ilmoitus siitä, että se vastaa alkuperäistä asiakirjaa. Siinä on sen virkamiehen allekirjoitus, jolla on valtuudet antaa asiakirja, sekä antamisen paikka ja päivämäärä.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.