Yleiset asiakirjat

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Puola.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

1) syntymätodistuksen tiivistelmä

2) täydellinen syntymätodistus

3) tuomioistuimen vahvistama väestörekisteriote

4) elossaolotodistus

5) kuolintodistuksen tiivistelmä

6) täydellinen kuolintodistus

7) tuomioistuimen päätös henkilön kuolleeksi julistamisesta

8) tuomioistuimen päätös henkilön kuolleeksi julistamista koskevan päätöksen kumoamisesta

9) tuomioistuimen päätös kuoleman toteamisesta

10) tuomioistuimen päätös henkilön kuolleeksi toteamista koskevan päätöksen kumoamisesta

11) väestörekisteriviranomaisen johtajan päätös etu- ja sukunimen muuttamisesta

12) vihkitodistuksen tiivistelmä

13) täydellinen vihkitodistus

14) todistus siviilisäädystä

15) todistus siitä, että henkilö on Puolan lain mukaisesti avioliittokelpoinen

16) tuomioistuimen päätös, jossa annetaan avioliittolupa alle 18-vuotiaalle naiselle

17) tuomioistuimen päätös, jossa annetaan avioliittolupa psyykkisesti sairaalle tai henkisesti jälkeenjääneelle henkilölle taikka lankoussuhteessa oleville henkilöille

18) tuomioistuimen päätös, jossa todetaan avioliiton olemassaolo

19) tuomioistuimen päätös, jossa todetaan, että avioliittoa ei ole solmittu

20) tuomioistuimen päätös avioeron myöntämisestä

21) tuomioistuimen päätös asumuseron myöntämisestä

22) tuomioistuimen päätös asumuseron lopettamisesta

23) tuomioistuimen päätös avioliiton mitätöinnistä

24) tuomioistuimen päätös adoptiosta

25) tuomioistuimen päätös adoption purkamisesta

26) tuomioistuimen päätös isyyden toteamisesta

27) tuomioistuimen päätös äitiyden toteamisesta

28) tuomioistuimen päätös isyyden kiistämisestä

29) tuomioistuimen päätös äitiyden kiistämisestä

30) tuomioistuimen päätös, jossa vahvistetaan, että lapsen tunnustaminen on pätemätön

31) tuomioistuimen päätös, jossa mitätöidään lapsen tunnustaminen

32) vahvistus kirjautumisesta vakinaiseen asuinpaikkaan

33) vahvistus kirjautumisesta väliaikaiseen asuinpaikkaan

34) asuinpaikkatodistus

35) päätös Puolan kansalaisuuden myöntämisestä

36) päätös Puolan kansalaisuuden palauttamisesta

37) päätös, jossa vahvistetaan henkilön olevan Puolan kansalainen

38) päätös, jossa henkilö todetaan paluumuuttajaksi (repatriant)

39) todistus siitä, että henkilön rikosrekisteriote on puhdas; kansallinen rikosrekisteriviranomainen (Krajowy Rejestr Karny) antaa todistuksen asianomaisen pyynnöstä

40) kunnan antama todistus toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuvalle Puolan kansalaiselle, joka on ilmoittanut haluavansa äänestää tai asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai paikallisvaaleissa asuinjäsenvaltiossaan niiden edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/109/EY (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34) ja niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, 19 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston direktiivissä 94/80/EY (EYVL L 368, 31.12.1994, s. 38).

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

1) syntymätodistuksen tiivistelmä

2) vihkitodistuksen tiivistelmä

3) kuolintodistuksen tiivistelmä

4) todistus siviilisäädystä

5) todistus siitä, että henkilö on Puolan lain mukaisesti avioliittokelpoinen

6) vahvistus kirjautumisesta vakinaiseen asuinpaikkaan

7) vahvistus kirjautumisesta väliaikaiseen asuinpaikkaan

8) asuinpaikkatodistus

9) elossaolotodistus

10) todistus siitä, että henkilön rikosrekisteriote on puhdas; kansallinen rikosrekisteriviranomainen (Krajowy Rejestr Karny) antaa todistuksen asianomaisen pyynnöstä

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Puolan tasavallassa valtuudet laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä on myönnetty auktorisoiduille kääntäjille, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään luetteloon. Luettelo on saatavilla virallistietoa koskevassa julkaisussa Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Edellä esitetty perustuu auktorisoidun kääntäjän ammatista 25. marraskuuta 2004 annettuun lakiin (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Puolan virallinen lehti 2017, 1505 kohta).

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Puolan tasavallassa oikeus todistaa oikeaksi ote tai jäljennös jostakin asiakirjasta on notaareilla. Tämä perustuu notaareista 14. helmikuuta 1991 annettuun lakiin (Prawo o notariacie, Puolan virallinen lehti 2017, kohta 2291, sekä 2018, kohdat 398, 723 ja 1496).

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

a) Oikeaksi todistetun käännöksen ominaisuudet: Kääntäjä merkitsee käännöksen sisältävään asiakirjaan leiman, jonka ulkokehällä mainitaan kääntäjän etu- ja sukunimi ja keskellä kieli, josta hänellä on oikeus tehdä auktorisoituja käännöksiä, sekä rekisteröintinumero auktorisoitujen kääntäjien luettelossa. Kaikkiin oikeaksi todistettuihin käännöksiin merkitään myös numero, jolla käännös on tallennettu oikeaksi todistettujen käännösten rekisteriin. Tämän lisäksi kääntäjä merkitsee käännökseen, onko se laadittu alkukielisestä originaalista vai käännöksestä tai jäljennöksestä, sekä tiedon siitä, onko käännös tai jäljennös todistettu oikeaksi ja jos niin kenen toimesta.

b) Oikeaksi todistetun jäljennöksen ominaisuudet: notaarin antama vahvistuslausuma siitä, että jäljennös on yhtäpitävä alkuperäisen asiakirjan kanssa, merkitään esitettyyn asiakirjaan tai erilliseen korttiin leimana tai tietokoneella tehtynä merkintänä. Jos vahvistus merkitään erilliseen paperiin, tämä paperi on liitettävä pysyvästi asiakirjan taakse (ei sen päälle), ja liitoskohtaan on merkittävä notaarin virallinen leima. Vahvistuslausuma voidaan sijoittaa myös samalle paperille kuin asiakirjan jäljennös siten, että vahvistus ja asiakirja ovat selvästi erillään toisistaan. Jos oikeaksi todistettuun asiakirjaan liittyy erityispiirteitä (lisäyksiä, korjauksia tai vahingoittuneita kohtia), notaari ilmoittaa niistä todistuksessa. Vahvistuslausumaan on merkittävä päiväys ja paikka, rekisterin nimi, notaarin allekirjoitus ja leima sekä pyynnöstä myös laatimisen kellonaika.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetun jäljennöksen ominaisuudet: notaarin antama vahvistuslausuma siitä, että jäljennös on yhtäpitävä alkuperäisen asiakirjan kanssa, merkitään esitettyyn asiakirjaan tai erilliseen korttiin leimana tai tietokoneella tehtynä merkintänä. Jos vahvistus merkitään erilliseen paperiin, tämä paperi on liitettävä pysyvästi asiakirjan taakse (ei sen päälle), ja liitoskohtaan on merkittävä notaarin virallinen leima.Vahvistuslausuma voidaan sijoittaa myös samalle paperille kuin asiakirjan jäljennös siten, että vahvistus ja asiakirja ovat selvästi erillään toisistaan. Jos oikeaksi todistettuun asiakirjaan liittyy erityispiirteitä (lisäyksiä, korjauksia tai vahingoittuneita kohtia), notaari ilmoittaa niistä todistuksessa. Vahvistuslausumaan on merkittävä päiväys ja paikka, rekisterin nimi, notaarin allekirjoitus ja leima sekä pyynnöstä myös laatimisen kellonaika.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.