Yleiset asiakirjat

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Portugalin kieli

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Syntymä:

 • Syntymätodistus

Elossaolo:

 • Elossaolotodistus, jonka on laatinut notaari notaariasetuksen 161 pykälän mukaisesti tai paikallishallinnon yksikkö junta de freguesia;

Kuolema:

 • Kuolintodistus

Nimi:

 • Syntymätodistus

Avioliitto:

 • Syntymätodistus, jossa on asianmukainen huomautus

Oikeus solmia avioliitto:

 • Todistus oikeudesta mennä avioliittoon

Siviilisääty:

 • Syntymätodistus

Avioero:

 • Syntymätodistus, jossa on asianmukainen huomautus
 • Vihkitodistus, jossa on asianmukainen huomautus
 • Väestörekisteriviraston (Serviço de registo civil) antama todistus avioerosta, jota puolisot hakivat yhteisesti
 • Tuomioistuimen antama avioerotodistus

Asumusero:

 • Syntymätodistus, jossa on asianmukainen huomautus
 • Vihkitodistus, jossa on asianmukainen huomautus
 • Väestörekisteriviraston antama todistus asumuserosta, jota puolisot hakivat yhteisesti
 • Tuomioistuimen antama asumuserotodistus

Avioliiton mitätöinti:

 • Syntymätodistus, jossa on asianmukainen huomautus
 • Vihkitodistus, jossa on asianmukainen huomautus

Vanhemmat:

 • Syntymätodistus

Adoptio:

 • Syntymätodistus

Koti- ja/tai asuinpaikka:

 • Junta de freguesian antama asuinpaikkatodistus

Kansalaisuus:

 • Kansalaisuustodistus

Merkinnätön rikosrekisteriote:

 • Todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

 • Syntymätodistus
 • Kuolintodistus
 • Vihkitodistus
 • Todistus oikeudesta mennä avioliittoon
 • Todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Ei sovelleta.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

 • Väestörekisterivirastot
 • Notaarit
 • Junta de freguesia -paikallisyksiköt
 • Postitoimistojen henkilöstö (CTT)
 • Asianmukaisesti hyväksytyt kauppa- ja teollisuuskamarit
 • Asianajajat
 • Toimistoasianajajat (solicitadores).

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

- Oikeaksi todistetut käännökset:

Vieraalla kielellä kirjoitetun asiakirjan liitteenä on oltava käännös, jonka on tehnyt portugalilainen notaari, Portugalin konsulaatti siinä maassa, jossa asiakirja on laadittu, kyseisen maan Portugalissa sijaitseva konsulaatti tai kääntäjä, joka on antanut notaarin edessä vakuutuksen, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä.

 • Käännöksen voivat tehdä myös 29. lokakuuta 1992 annetun asetuksen nro 244/92 nojalla hyväksytyt kauppa- ja teollisuuskamarit sekä asianajajat ja toimistoasianajajat.

Käännöksessä on mainittava kieli, jolla alkuperäinen asiakirja on laadittu, ja siihen on sisällyttävä vakuutus siitä, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä.

Jos käännöksen tekee valantehnyt kääntäjä, joka sisällyttää todistuksen tekemäänsä käännökseen tai liittää sen käännökseen erillisenä liitteenä, hänen on ilmoitettava, miten käännös on laadittu, ja annettava edellä mainitut tiedot. Käännöksessä on mainittava myös alkuperäisessä asiakirjassa olevat sinetit tai muut oikeudelliset merkit, leimat tai maksutiedot, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki tekstissä havaitut sääntöjenvastaisuudet ja puutteet, jotka saattavat asiakirjan kyseenalaiseksi.

- Oikeaksi todistetut jäljennökset:

Jäljennettyyn asiakirjaan on sisällytettävä tai liitettävä seuraavat tiedot: todistus siitä, että asiakirja vastaa alkuperäiskappaletta, asiakirjan myöntämispaikka ja -aika, jäljennöksen oikeaksi todistaneen henkilön nimi ja allekirjoitus, oikeaksi todistavan elimen virallinen leima tai jokin muu yksilöivä merkki, kuten myöntävän elimen koholeima.

HUOMAUTUS: Asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset ja käännökset, joita ovat tehneet 29. lokakuuta 1992 annetun asetuksen nro 244/92 nojalla hyväksytyt kauppa- ja teollisuuskamarit sekä asianajajat ja toimistoasianajajat, on rekisteröitävä tietojärjestelmään, jotta ne ovat päteviä. Sen vuoksi edellä mainittujen tietojen lisäksi niihin on lisättävä tietojärjestelmän antama tunnistenumero. – Määräys nro 657-B/2006, 29.6.2006.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on mainittava todistajan nimi ja tehtävänimike ja päivämäärä, jona jäljennös todistettiin oikeaksi. Myöntävän elimen koholeima on lyötävä asiakirjaan näiden tietojen päälle.

Todistus merkinnättömästä rikosrekisteristä sisältää alfanumeerisen todentamis- ja tunnuskoodin, jonka avulla alkuperäisen asiakirjan aitous voidaan tarkastaa.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.