Yleiset asiakirjat

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Romanian kieli.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia yleisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi seuraavat: syntymätodistus, vihkitodistus, kuolintodistus, todistus kansalliseen henkilörekisteriin (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP) kirjatusta kotipaikasta, rikosrekisteritodistus (tai diplomaattiedustuston tai konsulaatin antama todistus, joka on oikeudellisesti samanarvoinen kuin rikosrekisteriote), elossaolotodistus, kansalaisuustodistus, tuomioistuimen päätös henkilö- ja perheoikeudellisesta asemasta (avioero, adoptio jne.).

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Yleiset asiakirjat, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi, ovat seuraavat: syntymätodistus, johon liitetään liitteessä I oleva monikielinen vakiolomake, elossaolotodistus, johon liitetään liitteessä II esitetty monikielinen vakiolomake, kuolintodistus, johon liitetään liitteessä III oleva monikielinen vakiolomake, vihkitodistus, johon liitetään liitteessä IV oleva monikielinen vakiolomake, todistus RNEP:iin kirjatusta kotipaikasta, johon liitetään liitteessä X oleva monikielinen vakiolomake, ja rikosrekisteriote, johon liitetään liitteessä XI oleva monikielinen vakiolomake.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Ajantasainen luettelo auktorisoiduista tulkeista ja kääntäjistä on oikeusministeriön [verkkosivustolla]

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Viranomaiset, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, ovat seuraavat: julkiset notaarit, julkisten notaarien kamarit (kamarit voivat toimittaa jäljennöksiä niiden notaarien laatimista asiakirjoista, jotka toimivat tai ovat toimineet niiden alueella ja joiden arkistot ovat lain nojalla siirtyneet niiden haltuun), ulkomailla sijaitsevat Romanian konsulaatit ja diplomaattiedustustot sekä kunnan- tai kaupunginvaltuustojen sihteeristöt niissä kunnissa ja kaupungeissa, joissa ei ole julkisia notaareja.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

I. Oikeaksi todistetun jäljennöksen (Romanian lainsäädännössä tarkoitettu copia legalizată) tunnistaa seuraavista tiedoista, jotka sisältyvät jäljennöksen oikeaksi todistamista koskevaan todistukseen:

 • numero ja laatimispäivämäärä;
 • julkisen notaarin suku- ja etunimi ja tarvittaessa kyseisen jäljennöksen laatineen notaarin toimiston nimi.

II. Oikeaksi todistetussa käännöksessä on oltava seuraavat tiedot:

II.A. jos käännöksen on tehnyt auktorisoitu tulkki ja kääntäjä, jonka allekirjoituksen julkinen notaari on todistanut oikeaksi:

 • auktorisoidun tulkin ja kääntäjän on merkittävä käännöksen loppuun käännöksen oikeaksi todistamista koskevan todistuksen seuraavanlainen vakioteksti (romaniaksi): ”Allekirjoittanut....................... (auktorisoinnissa mainittu suku- ja etunimi), Romanian oikeusministeriön...... antamalla luvalla nro... auktorisoitu vieraiden kielten tulkki ja kääntäjä todistaa, että kielestä .................. kieleen .................... tehty käännös pitää paikkansa ja teksti on käännetty kokoisuudessaan ilman poisjättöjä, eikä käännös ole vääristänyt sen sisältöä tai merkitystä. Asiakirjassa, josta on pyydetty käännöstä kokonaisuudessaan / osittaista käännöstä, on kaikkiaan .......... sivua, sen nimi/otsikko on ................... ja sen on antanut .................... Asiakirja on esitetty minulle kokonaisuudessaan/osittain. Asiakirjan toimitetussa käännöksessä on ........... sivua ja se on tehty numerolla ...../pp.kk.vvvv kirjatusta kirjallisesta pyynnöstä, jota säilytetään allekirjoittaneen arkistossa. Käännöksestä maksettu palkkio on ..... leuta, ja sen kuitin/tositteen/maksumääräyksen numero on ...../pp.kk.vvvv. AUKTORISOITU TULKKI JA KÄÄNTÄJÄ........................... (allekirjoitus ja leima)”.

Käännökseen on liitettävä jäljennös käännettävästä asiakirjasta. Kahden rinnakkain asetetun arkin marginaalien yhtymäkohtaan on merkittävä auktorisoidun tulkin ja kääntäjän leima ja allekirjoitus, ja kaikki asiakirjan arkit on leimattava samalla tavoin. Arkit on numeroitava ja ne on nidottava, sidottava tai muutoin kiinnitettävä toisiinsa.

 • Julkisen notaarin tai diplomaattiedustuston tai konsulaatin on todistettava auktorisoidun tulkin ja kääntäjän allekirjoitus oikeaksi. Tässä todistuksessa todetaan olennaisten edellytysten täyttyminen ja siinä on oltava päivämäärä (vuosi, kuukausi ja päivä), auktorisoidun tulkin ja kääntäjän suku- ja etunimi, todistus siitä, että hän on käynyt henkilökohtaisesti notaarin toimistossa tai että notaarin toimistossa on talletettuna hänen allekirjoitusnäytteensä, käännettäväksi toimitetun asiakirjan luokittelu lain mukaisesti ja vahvistus, että kääntäjä on allekirjoittanut käännöksen. Lopussa on julkisen notaarin allekirjoitus ja sinetti. Lisäksi julkinen notaari lisää sinettinsä myös kahden rinnakkain asetetun arkin marginaalien yhtymäkohtaan siten, että sinetti tulee asiakirjan kaikille arkeille.

Huomautus: Jos asiakirja käännetään romaniasta vieraalle kielelle tai vieraasta kielestä toiselle, sekä käännöksen oikeaksi todistaminen että notaarin suorittama kääntäjän allekirjoituksen oikeaksi todistaminen tehdään myös sillä vieraalla kielellä, jolle käännös on tehty.

II.B. jos käännöksen tekee julkinen notaari (edellyttäen, että vieras kieli on hänen äidinkielensä tai oikeusministeriö on auktorisoinut hänet tulkiksi tai kääntäjäksi):

 • käännöksen numero ja oikeaksi todistamisen päiväys, käännöksen tehneen notaarin suku- ja etunimi, äidinkieli ja tarvittaessa oikeusministeriön antama auktorisoidun tulkin ja kääntäjän auktorisoinnin numero.

Muut julkisen notaarin tekemien käännösten tiedot ja ominaisuudet:

 • Käännökseen on liitettävä jäljennös käännettävästä asiakirjasta. Kahden rinnakkain asetetun arkin marginaalien yhtymäkohtaan painetaan julkisen notaarin sinetti, joka on lisättävä samalla tavoin kaikille asiakirjan arkeille. Arkit numeroidaan sekä nidotaan, sidotaan tai muutoin kiinnitetään toisiinsa.
 • Käännöksen loppuun on lisättävä laissa nimenomaisesti säädetty käännöksen oikeaksi todistamista koskeva todistus jäljempänä olevan liitteen mukaisesti. Siinä vahvistetaan käännöksen paikkansapitävyys ja se, että käännettäväksi toimitettu teksti on käännetty kokonaisuudessaan ilman poisjättöjä eikä käännös ole vääristänyt asiakirjan sisältöä ja merkitystä. Oikeaksi todistamista koskeva todistus sisältää myös seuraavat maininnat: tulkin ja kääntäjän äidinkieli tai tarvittaessa auktorisoinnin numero, myöntämispäivä ja kieli, käännettäväksi toimitetun asiakirjan luokittelu lain mukaisesti, ym.
 • Lopussa on julkisen notaarin sinetti ja allekirjoitus.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

 • Oikeiksi voidaan todistaa oikeiksi todistetut jäljennökset alkuperäisestä asiakirjasta tai sen kaksoiskappaleesta (jos laissa säädetään, että notaarin laatiman asiakirjan osapuolille annetaan asiakirjoista kaksoiskappaleet, ei alkuperäiskappaleita).
 • Koko asiakirjan tai tapauksen mukaan sen tietyn osan jäljennökset voidaan todistaa oikeiksi (jälkimmäisessä tapauksessa jäljennökseen on ennen asiakirjan sisältöä merkittävä ”EXTRAS” eli ”ote”, ja vastaava merkintä on oltava oikeaksi todistamista koskevassa todistuksessa).
 • Jäljennöksen oikeaksi todistamista koskevassa todistuksessa on lain mukaan oltava seuraavat tiedot: a) vahvistus, että jäljennös vastaa esitettyä asiakirjaa; b) asiakirjan kunto; c) asiakirjan ja jäljennöksen vastaavuuden tarkistaneen sihteerin allekirjoitus; d) asiakirjan nimi sellaisena kuin se annetaan itse asiakirjassa, tai jos sellaista ei ole, kyseisellä asiakirjalla luotua oikeussuhdetta vastaava nimi.
 • Asiakirjan valokopio parafoidaan välittömästi tekstin jälkeen ja lisätään leima, jossa on teksti ”legalizarea pe verso” (”todistetaan oikeaksi kääntöpuolella”) tai ”urmează în continuare legalizarea” (todistetaan oikeaksi seuraavassa).
 • Todistus kirjoitetaan oikeaksi todistetun asiakirjan kääntöpuolelle, jos siinä on vain yksi sivu, tai sen jatkoksi, jos tekstiä myös kääntöpuolella tai useilla arkeilla.
 • Monisivuinen asiakirja sidotaan tai arkit kiinnitetään muulla tavoin toisiinsa (tällöin sekä tilanteessa, jossa todistus lisätään erikseen asiakirjaan, notaarin sinetti painetaan asiakirjan kunkin kahden arkin väliin sekä osittain viimeisen arkin, osittain sitä seuraavan lisäyksen päälle).
 • Notaarin arkistosta toimitetut oikeaksi todistetut jäljennökset ovat voimassa kuusi kuukautta (päätöksessä ilmoitetaan, mistä asiakirja on lähtöisin eli onko se notaarin arkistosta vai asianosaisen esittämä). Asianosaisen esittämän asiakirjan oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei rajoiteta ajallisesti.
 • Oikeaksi todistamista koskevan todistuksen yhteydessä on julkisen notaarin allekirjoitus sekä sen notaarin toimiston sihteerin allekirjoitus, joka on tarkistanut jäljennöksen ja alkuperäiskappaleen vastaavuuden, tai tapauksen mukaan konsulin allekirjoitus.
 • Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on oltava notaarin tai tapauksen mukaan konsulin sinetti sekä koholeima.
Päivitetty viimeksi: 03/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.