Yleiset asiakirjat

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Slovakki ja 6 artiklan 1 kohdan alakohdan soveltamiseksi myös tšekki.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Syntymätodistus, vihkitodistus, kuolintodistus, vahvistus etu- ja sukunimen muutoksesta, päätös etu- ja sukunimen muutoksesta, isyyden tunnustaminen, nimeä koskeva päätös, avioeropäätös, avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva päätös, päätös alaikäisen luvasta solmia avioliitto, päätös isyyden/äitiyden vahvistamisesta, adoptiota koskeva päätös, kuolleeksi julistamista koskeva päätös, todistus Slovakian kansalaisen asuinpaikasta, todistus ulkomaiden kansalaisen asuinpaikasta, todistus Slovakian tasavallan kansalaisuudesta (ainoastaan paperilla), rikosrekisteriote.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Syntymätodistus, vihkitodistus, kuolintodistus, kuolleeksi julistamista koskeva päätös, päätös alaikäisen luvasta solmia avioliitto, avioeropäätös, avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva päätös, todistus Slovakian kansalaisen asuinpaikasta, rikosrekisteriote.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Luettelo kääntäjistä on saatavilla Slovakian oikeusministeriön verkkosivuilla.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Notaarit ja notaarikandidaatit:

– notaarit löytyvät Slovakian notaariyhdistyksen verkkosivuilta (haut voi tehdä slovakin lisäksi englannin, saksan, ranskan ja unkarin kielellä)

– notaarikandidaateista ei ole erillistä luetteloa, työskentelevät notaarien palveluksessa.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

a) Oikeaksi todistetut käännökset:

i) Kääntäjien luetteloon merkityn kääntäjän laatimat oikeaksi todistetut käännökset sisältävät ns. kääntäjälausekkeen (prekladateľská doložka), jossa lain 382/2004 23 §:n 4 momentin mukaisesti on kääntäjän tunnistetiedot, maininta alasta, jolla kääntäjä on valtuutettu kääntämään, käännöksen juokseva numero, jolla käännöstoimeksianto on kirjattu, ja kääntäjän lausunto siitä, että hän on tietoinen tahallisesti virheellisen käännöksen seurauksista. Oikeaksi todistetut käännökset voidaan tunnistaa toimeksiannon 12-numeroisesta tunnistenumerosta Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolla.

ii) Oikeaksi todistetut käännökset laatii tai todistaa oikeaksi diplomaatti- tai konsuliedustusto lain 151/2010 14 e §:n 1 momentin d alamomentin mukaisesti, kun kyseessä on vieraan valtion antaman asiakirjan kääntäminen slovakiksi konsulitehtävien hoitamista varten. Diplomaatti- tai konsuliedustuston virkamies voi kieltäytyä laatimasta tai todistamasta oikeaksi tällaista käännöstä, jos hän ei hallitse tarpeeksi hyvin kieltä, jolla asiakirja on laadittu.

B) Oikeaksi todistetut jäljennökset:

i) Notaarin tai avustavan notaarin oikeaksi todistamissa jäljennöksissä on oltava vahvistuslauseke (osvedčovacia doložka), jossa on lain 323/1992 57 §:n 2 momentin mukaisesti mainittava

a) vastaako jäljennös sanasta sanaan asiakirjaa, josta se on tehty, ja onko kyseinen asiakirja alkuperäinen asiakirja vai oikeaksi todistettu jäljennös ja kuinka monta sivua tai arkkia siinä on

b) jäljennöksen sisältämien sivujen tai arkkien määrä

c) onko kyseessä täydellinen vai osittainen jäljennös

d) onko esitettyyn asiakirjaan tehty muutoksia, lisäyksiä, huomautuksia tai poistoja, jotka voivat heikentää sen luotettavuutta

e) onko jäljennökseen tehty korjauksia, jotta se vastaisi esitettyä asiakirjaa

f) jäljennöksen antamispaikka ja -päivämäärä

g) jäljennöksen oikeaksi todistavan notaarin tai tämän valtuuttaman työntekijän allekirjoitus sekä notaarin virallinen leima.

ii) Slovakian diplomaattiedustustojen oikeaksi todistamissa jäljennöksissä on oltava (slovakinkielinen) vahvistuslauseke, jossa on lain 151/2010 14 e §:n 2 momentin mukaisesti oltava diplomaatti- tai konsuliedustuston pyöreä virallinen leima kansallisine tunnuksineen, halkaisijaltaan 36 mm, sekä diplomaatti- tai konsuliedustuston valtuutetun virkamiehen allekirjoitus. Jos oikeaksi todistettava asiakirja koostuu kahdesta tai useammasta arkista, ne on liitettävä yhteen narulla, narun vapaat päät kiinnitettävä tarralla ja varustettava diplomaatti- tai konsuliedustuston virallisella leimalla.

Vahvistuslausekkeessa, jossa jäljennöksen tai kopion todetaan vastaavan esitettyä alkuperäistä asiakirjaa, on lain 151/2010 14 e §:n 1 momentin a alamomentin mukaisesti oltava

a) juokseva numero, jolla vahvistus kirjataan erityiseen rekisteriin

b) maininta siitä, että asiakirjan jäljennös tai kopio on identtinen esitetyn asiakirjan kanssa

c) jäljennöksen tai kopion sisältämien arkkien ja sivujen määrä sekä maininta siitä, onko kyseessä

asiakirjan täydellinen vai osittainen jäljennös tai kopio

d) oikeaksi todistamisen paikka ja päiväys

e) erikseen säädetyn hallinnollisen maksun suuruus

f) oikeaksi todistavan virkamiehen etu- ja sukunimi, asema ja allekirjoitus.

Vahvistuslausekkeen malli:

Numero ............. Maksu ...............

Täten todistetaan, että tämä täydellinen

(osittainen) jäljennös/kopio, sivumäärältään ........,

vastaa esitettyä

alkuperäistä asiakirjaa, sivumäärältään .....................................

.

Poikkeukset, korjaukset ..............

[...] päivänä [...] kuuta [...]

Leima ........................................................

iii) Aluehallinto- ja kunnanviranomaisten oikeaksi todistamissa jäljennöksissä on oltava vahvistuslauseke, jossa on lain 599/2001 7 §:n 2 momentin mukaisesti

a) maininta siitä, että asiakirjan jäljennös tai kopio on identtinen esitetyn asiakirjan kanssa

b) jäljennöksen tai kopion sisältämien arkkien ja sivujen määrä

c) juokseva numero, jolla vahvistus kirjataan niistä pidettävään rekisteriin

d) oikeaksi todistamisen paikka ja päiväys sekä tarvittaessa ajankohta, jona asiakirja on esitetty.

On syytä huomata, että aluehallinto- ja kunnanviranomaiset eivät lain 599/2001 5 §:n mukaan saa todistaa oikeaksi jäljennöksiä, joita on tarkoitus käyttää ulkomailla.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä (ja valokopioilla) ei notaarin tai notaarikandidaatin vahvistuslausekkeen lisäksi ole muita erityispiirteitä.

Päivitetty viimeksi: 28/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.