Yleiset asiakirjat

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Espanja

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Asetuksen 2 artiklan mukaan asetus kattaa seuraavassa luetellut asiakirjat. Lisäksi mainitaan, mitä todistusasiakirjoja tai menettelyjä niiden saamiseksi tarvitaan: a) syntymä: syntymätodistus, vakiolomake; b) henkilön elossaolo: todistus elossaolosta on asiakirjatodiste henkilön elossaolosta ja hänen henkilö- ja perheoikeudellisesta asemastaan. Väestörekisterinpitäjä (Encargado del Registro Civil) todistaa elossaolon ja sen, onko henkilö siviilisäädyltään naimaton, leski tai eronnut. Todistuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia paikalla. Myös notaari voi todistaa henkilön olevan hengissä asiaa koskevalla notaarin asiakirjalla. Tämä edellyttää henkilökohtaista asiointia notaarin luona. Henkilö voi todistaa olevansa siviilisäädyltään naimaton, leski tai eronnut myös esittämällä valaehtoisen vakuutuksen tai juhlallisen vahvistuksen väestörekisterinpitäjälle tai notaarin antamalla asiakirjalla. Notaarin lisäksi tällaisen todistuksen, jonka edellytyksenä on asianomaisen henkilökohtainen käynti, voi myöntää myös asianomaisen tai hänen edustajansa kotipaikan vastaava väestörekisterinpitäjä ja – valtakirjalla – rauhantuomioistuin; c) kuolema: virkatodistus, vakiolomake; d) nimi: virkatodistus (todistus syntymästä); e) avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty: erillistä todistusta siviilisäädystä ei ole saatavilla, käytetään syntymätodistusta. Avioliitto todistetaan virkatodistuksella. Avioliiton todistamiseksi riittää myös väestörekisteristä annettu vihkitodistus. Todistuksen saaminen kelpoisuudesta solmia avioliitto edellyttää menettelyn aloittamista esteettömyystodistuksen hankkimiseksi (todistuksen myöntää 30. kesäkuuta 2020 asti toimivaltainen väestörekisteri ja tarvittaessa keskusväestörekisteri tai konsulaatti). Jos tapaukseen liittyy ulkomainen ulottuvuus (ulkomaalainen puoliso tai Espanjan ulkopuolella sijaitseva vihkimispaikka), asia voi olla mutkikkaampi; f) avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen: virkatodistus, huomautukset mukaan lukien; g) rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty: rekisteröityjen parisuhteiden rekisteristä vastaavan hallintoelimen todistus ja tarvittaessa notaarin vahvistama asiakirja; h) rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen: rekisteröidyn parisuhteen purkamista ja pätemättömäksi julistamista ei ole määritelty Espanjan siviiliprosessioikeudessa. Rekisteröidyn parisuhteen rekisteröinti tai peruuttaminen todistetaan naimattomien pariskuntien rekisteristä saatavalla todistuksella (rekisteri ei ole yhdenmukaistettu Espanjassa) tai notaarin vahvistamalla asiakirjalla. (30. lokakuuta annettu kuninkaan asetus 8/2015, sosiaalivakuutuslain uudelleen laadittu toisinto, 221 §); i) vanhemmuus: virkatodistus; j) adoptio: väestörekisteriote; k) koti- ja/tai asuinpaikka: todistus rekisteröitymisestä kuntaan kotipaikan todistamista varten ja kunnan antama todistus tai notaarin vahvistama asiakirja asuinpaikan todistamista varten; l) kansalaisuus: väestörekisteriote; m) merkinnätön rikosrekisteri, edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseessä oleva unionin kansalainen on, viranomaiset myöntävät kyseiselle kansalaiselle tällaisia seikkoja koskevia yleisiä asiakirjoja: oikeusministeriön todistus ”Yleiset asiakirjat”, jonka esittämistä voidaan edellyttää unionin kansalaisilta, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, kun tällaiset kansalaiset haluavat äänestää tai asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai kunnallisvaaleissa asuinjäsenvaltiossaan, direktiivissä 93/109/EY ja neuvoston direktiivissä 94/80/EY säädetyin edellytyksin, todistus rekisteröitymisestä kuntaan.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Luettelo Espanjan myöntämistä yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi:

a) väestörekisteriote seuraavista asioista:

syntymä

elossaolo

kuolema

avioliitto

siviilisääty

kelpoisuus solmia avioliitto

b) todistukset merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Ulkoministeriö (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) julkaisee luettelon valantehneistä kääntäjistä, joiden käyttö on pakollista (25. maaliskuuta annetun valtion ulkosuhteita ja ulkoista toimintaa koskevan lain (Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) 2/2014 lisämääräys 16 (viralliset käännökset ja tulkkaukset) http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Notaarit ja rekisterinpitäjät vastaavat Espanjassa kyseisen asetuksen soveltamisesta, oikeaksi todistettujen jäljennösten antamisen osalta, kukin omalla vastuualueellaan.

Oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä viitataan sen viranomaisen oikeaksi todistamiin yleisiin asiakirjoihin, joka antaa tai hyväksyy ne. Notaarin antamat asiakirjat toimitetaan yleensä jäljennöksinä ja oikeudelliset asiakirjat yleensä oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai alkuperäiskappaleena. Tarvittaessa niihin liitetään todiste niiden sitovuudesta (siviiliprosessilaista 7. tammikuuta annetun lain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 134 §, 501 §, 502 § ja 504 §).

Hallinnolliset asiakirjat toimitetaan päätöksen vahvistamisen kautta (julkishallinnon yleisistä hallinnollisista menettelyistä 1. lokakuuta annetun lain 39/2015 (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 52 §).

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Joissakin tapauksissa käytetään lomakkeita (väestörekisteriotteet) mutta kaikkiin tapauksiin ei ole vakiolomaketta. Jos lomaketta ei ole saatavilla, jäljennökseen tai todistukseen on oikeaksi todistettu käännös.

Oikeaksi todistetuista käännöksistä säädetään 25. maaliskuuta annetussa valtion ulkosuhteita ja ulkoista toimintaa koskevan lain (Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) 2/2014 lisämääräyksessä 16 (julkaistu 26. maaliskuuta 2014 valtion virallisessa lehdessä).

Notaarin oikeaksi todistamissa jäljennöksissä käytetään kansallisen rahapajan jokaiselle notaarille antamaa erikoispaperia, johon liitetään (liimataan) notariaattien yleisneuvoston (Consejo General del Notariado) antama erityinen turvamerkki notaarin merkillä varustetun musteleiman, allekirjoituksen ja nimikirjainten lisäksi. Erikoispaperissa on kansallisen rahapajan hologrammi.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Notaarin oikeaksi todistamat jäljennökset on helppo tunnistaa notaarin erikoispaperin perusteella: paperissa on numeroitu leima ja notaarin allekirjoitus. Notaarin musteleiman lisäksi oheen liitetään turvaleima, ja kun kyse on alkuperäisten asiakirjojen jäljennöksistä, erityispiirteenä on myös laillistamisleima (sello de legitimaciones). Notaari allekirjoittaa ja merkitsee nimikirjaimensa hänelle uskottuihin asiakirjoihin. Vaikuttaa siltä, että asetuksessa (EU) 2016/1191 ja tietojen oikeaksi todistamisessa on kyse paperimuotoisista oikeudenkäynti- ja hallinnollisista asiakirjoista, jotka painetaan musteella käyttäen väestörekisterin osalta vakiomalleja (alueellisine muunnelmineen). On kuitenkin syytä ottaa huomioon se, että sähköinen hallinto on laajalti käytössä Espanjassa, minkä ansiosta voidaan varmentaa asiakirjan antajan sähköiseen allekirjoitukseen liittyvät sähköiset koodit, ja niiden käytännön sisällyttäminen sähköistä hallintoa koskeviin eurooppalaisiin periaatteisiin (julkishallinnon yleisistä hallinnollisista menettelyistä 1. lokakuuta annettu laki 39/2015 ja siviiliprosessista 7. tammikuuta annetun lain 1/2000 muuttamisesta 5. lokakuuta annettu laki 42/2015 ).

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.