Javne isprave

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Njemački.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Presude, odluke, izjave i nalozi sudova i javnog tužiteljstva.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. i sljedeće javne isprave:

(a)  rodni list (Geburtsurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – rođenje (Teilauszug Geburt)

(c)  smrtni list (Sterbeurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – smrt (Teilauszug Tod)

(d)  odluka o dopuštenju promjene imena (Namensänderungsbescheid)

(e)  vjenčani list (Heiratsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (Ehefähigkeitszeugnis), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(f)  odluka o razvodu (Scheidungsbeschluss), odluka o poništenju braka (Aufhebungsbeschluss der Ehe), odluka suda kojom se brak proglašava ništavim (gerichtliche Nichtigerklärung)

(g)  potvrda o partnerstvu (Partnerschaftsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(h)  odluka o poništenju registriranog partnerstva (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), sudska odluka kojom se registrirano partnerstvo proglašava ništavim (gerichtliche Nichtigerklärung)

(k)  potvrda o prijavi boravišta (Meldebestätigung)

(l)  potvrda o državljanstvu (Staatsbürgerschaftsnachweis)

(m)  izvadak iz kaznene evidencije (Strafregisterbescheinigung)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

U državnoj upravi, obrasci koji služe za pomoć pri prijevodu mogu se priložiti uz sljedeće javne isprave (u skladu s člankom 7. stavkom 1.):

a)  rodni list (Geburtsurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – rođenje (Teilauszug Geburt)

(c)  smrtni list (Sterbeurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – smrt (Teilauszug Tod)

(e)  vjenčani list (Heiratsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (Ehefähigkeitszeugnis), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(g)  potvrda o partnerstvu (Partnerschaftsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

Nijedan višejezični obrazac nije relevantan u području sudstva.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Austriji su za ovjerene prijevode ovlaštene osobe koje su na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja i sudskih tumača. Popis sudskih tumača (koji se stalno ažurira) dostupan je na:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Ovjereni prijepis (ili ovjerena preslika) isprava je koju kao vjerodostojnu presliku izvornika potvrđuje:

osoba ovlaštena za izdavanje vjerodostojnih isprava (npr. javni bilježnik (Notarin/Notar)),

okružni sud (Bezirksgericht) ili

izdavatelj (ne u svim slučajevima i ne svako nadležno tijelo).

U području sudstva ovjerene preslike izdaju:

(a) sudovi (popis dostupan na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa: https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html).

i

(b) javni bilježnici (popis dostupan na internetskim stranicama austrijske Komore javnih bilježnika: https://www.notar.at/de/).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Ovjereni prijevodi:

U skladu s člankom 190. stavkom 1. Zakona o izvanparničnom postupku (Außerstreitgesetz), vjernost prijevoda u odnosu na izvornik potvrđuje javno zaprisegnuti sudski tumač svojim potpisom i pečatom (članak 14. i članak 8. stavak 5. Zakona o vještacima i tumačima (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Dodatne informacije o obrascu za ovjerene prijevode dostupne su na internetskim stranicama austrijskog Udruženja sudskih tumača (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) na: https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Izdavanje ovjerenih preslika na sudovima:

Sud potvrđuje vjernost

1. elektroničkih ili drugih prijepisa (preslika) u odnosu na javne isprave u papirnatom obliku ili

2. ispisa na papiru u odnosu na javne isprave u elektroničkom obliku

koji se podnose. Moraju biti jasno čitljivi uz pomoć tehničke opreme kojom raspolaže sud.

Potvrda se, ovisno o zahtjevu, unosi na papirnatu presliku, koja se izrađuje ili pažljivo ispituje na sudu, isprave u papirnatom obliku ili na sudu napravljen papirnati ispis elektroničke isprave (ovjerene preslike u papirnatom obliku), ili — ovisno o dostupnosti odgovarajuće tehnologije i osoblja – na elektroničku presliku isprave u papirnatom obliku (ovjerena elektronička preslika).

U potvrdi se u svim slučajevima navodi sljedeće:

1. mjesto i datum izdavanja potvrde;

2. je li predočena javna isprava u papirnatom ili elektroničkom obliku te je li riječ o izvorniku ili ovjerenoj preslici, prijepisu, drugoj preslici ili ispisu;

3. radi li se o preslici, prijepisu ili ispisu cijele isprave ili njezina dijela.

U potvrdi se moraju navesti i sljedeće informacije ako nisu razvidne iz preslike, prijepisa ili ispisa:

1. nosi li javna isprava potpise, sigurnosne značajke ili pečate i, ako je to slučaj, koje;

2. prema potrebi, da je oštećena ili njezin fizički oblik izaziva sumnje;

3. prema potrebi, da su njezini dijelovi očito mijenjani, brisani, dodavani ili upisivani na marginama.

Izdavanje ovjerenih preslika od strane javnih bilježnika:

Javni bilježnik ovlašten je potvrditi da je prijepis u papirnatom ili elektroničkom obliku papirnatog ispisa vjerodostojna preslika javne isprave ako predmetnu ispravu može jasno pročitati. Kako bi javni bilježnik mogao potvrditi da je elektronička, fotografska ili slična preslika javne isprave, plana, slike i slično vjerodostojna preslika, dovoljno je da bude izrađena pod njegovim nadzorom. Ako takva preslika ne daje puni prikaz stranice, na njoj treba navesti dio koji nedostaje. Isto se primjenjuje na papirnate ispise elektroničkih javnih isprava.

Javni bilježnik mora pažljivo usporediti prijepis ili presliku s izvornom javnom ispravom te unijeti svoju izjavu da je riječ o vjerodostojnoj preslici ili papirnatom prijepisu (preslici) ili papirnatom ispisu ili priložiti izjavu da je riječ o vjerodostojnoj preslici elektroničkog prijepisa.

U potvrdi je potrebno navesti i sljedeće informacije:

1. je li predočena javna isprava u papirnatom ili elektroničkom obliku te je li riječ o izvorniku ili ovjerenoj preslici, prijepisu, drugoj preslici ili ispisu;

2. nosi li javna isprava potpise, sigurnosne značajke ili pečate i, ako je to slučaj, koje;

3. radi li se o preslici, prijepisu ili ispisu cijele isprave ili njezina dijela te, ako je to slučaj, kojeg dijela;

4. prema potrebi, da je oštećena ili njezin fizički oblik izaziva sumnje;

5. prema potrebi, da su njezini dijelovi očito mijenjani, brisani, dodavani ili upisivani na marginama. Informacije iz točaka 2. i 5. nisu potrebne ako je riječ o fotografskoj preslici ili preslici izrađenoj na sličan način te su navedene okolnosti vidljive iz preslike.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti pod točkom (f).

Posljednji put ažurirano: 17/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.