Javne isprave

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Prijevod se ne zahtijeva ako je javni dokument sastavljen na bugarskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

  1. Rođenje – rodni list, rodni list u slučaju jednostavnog posvojenja, izvadak iz rodnog lista, potpuna preslika rodnog lista, ovjerena preslika rodnog lista
  2. smrt – preslika smrtnog lista, potpuna preslika smrtnog lista, ovjerena preslika smrtnog lista, sudska odluka
  3. ime – potvrda o identitetu osobe s različitim imenima, sudska odluka
  4. brak, uključujući sposobnost za sklapanje braka, ili bračni status – potvrda o sklapanju građanskog braka, preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, potpuna preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, ovjerena preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, potvrda o sklapanju braka izdana bugarskom državljaninu koji je brak sklopio u inozemstvu, potvrda o bračnom stanju, potvrda o bračnom stanju koja uključuje bračnog druga i djecu
  5. razvod, zakonska rastava ili poništenje braka – sudska odluka, izvadak iz potvrde o sklapanju građanskog braka u kojoj je u rubrici „Bilješke” naveden oblik razvrgnuća braka i datum razvrgnuća
  6. podrijetlo – sudska odluka, potvrda o bračnom stanju, bračnom drugu i djeci, potvrda o bračnom drugu i obiteljskom srodstvu, potvrda o biološkoj djeci majke
  7. posvojenje – sudska odluka, rodni list (za jednostavno posvojenje), preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje), potpuna preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje), ovjerena preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje)
  8. prebivalište i/ili boravište – potvrda o stalnoj adresi, potvrda o trenutačnoj adresi, potvrda o promjeni stalne adrese, potvrda o promjeni trenutačne adrese
  9. državljanstvo – potvrda o postojanju bugarskog državljanstva, potvrda o stjecanju bugarskog državljanstva

10.  nepostojanje kaznene evidencije – potvrda iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da osoba nije osuđivana (obrazac 1. iz Priloga 2. članku 45. stavku 1. Uredbe br. 8 od 26. veljače 2008. o funkcioniranju i ustroju ureda za kaznenu evidenciju).

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Prilog I. može se primjenjivati na rodni list, rodni list u slučaju jednostavnog posvojenja ili izvadak iz rodnog lista.

Prilog III. može se primjenjivati na izvadak iz smrtnog lista.

Prilog IV. može se primjenjivati na potvrdu o sklapanju građanskog braka ili izvadak iz potvrde o sklapanju građanskog braka.

Prilog V. može se primjenjivati na vjenčani list izdan bugarskom državljaninu koji je brak sklopio u inozemstvu.

Prilog VI. može se primjenjivati na potvrdu o bračnom stanju ili potvrdu o bračnom stanju koja uključuje bračnog druga i djecu.

Prilog X. može se primjenjivati na potvrdu o stalnoj adresi i potvrdu o trenutačnoj adresi.

Prilog XI. može se primjenjivati na potvrdu iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da osoba nije osuđivana (obrazac 1. iz Priloga 2. članku 45. stavku 1. Uredbe br. 8 od 26. veljače 2008. o funkcioniranju i ustroju ureda za kaznenu evidenciju).

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ministarstvo vanjskih poslova vodi registar fizičkih osoba koje rade kao prevoditelji, pojedinačno ili u prevoditeljskoj agenciji, i prevode dokumente.

Popis je dostupan samo na bugarskom jeziku na sljedećim internetskim stranicama:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Ovjerene preslike mogu izraditi tijela koja su izdala izvorni dokument.

Točnost preslika službenih dokumenata može ovjeriti javni bilježnik ili pomoćnik javnog bilježnika.

Ovjeru službenih dokumenata mogu vršiti osobe koje nisu javni bilježnici, ali su ovlaštene obavljati javnobilježničke funkcije, i to samo u mjeri u kojoj je to predviđeno zakonom.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

I. Sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi

1. Značajke ovjerenih prijevoda bugarskih dokumenata prevedenih u Republici Bugarskoj i namijenjenih uporabi u inozemstvu.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske ovlašteno je ovjeriti potpis prevoditelja na njegovu prijevodu bugarskih dokumenata na strani jezik namijenjenih uporabi na državnom području strane zemlje.

Ovjeravanje se provodi lijepljenjem pravokutne naljepnice na kojoj su navedeni ime prevoditelja, mjesto i datum ovjeravanja, iznos plaćene pristojbe, jedinstveni identifikacijski broj, potpis, pečat i druge relevantne informacije.

Prijevodi dokumenata mogu biti samo izvorni primjerci, tiskani jednobojno na papiru formata A4. Prevoditelj mora numerirati i parafirati sve stranice prijevoda. Prijevodi su neodvojivo povezani s propisno ovjerenim prevedenim dokumentom dokazane vjerodostojnosti.

Na kraju prijevoda mora biti napisan sljedeći tekst na bugarskom ili odgovarajućem stranom jeziku: „Ja, niže potpisani/a, ..., potvrđujem točnost svojeg prijevoda s ... jezika na ... jezik priloženog dokumenta ... (opisati vrstu dokumenta i njegove značajke – broj, serija, datum, ovjeren i dokazano vjerodostojan). Prijevod se sastoji od ... stranica. Prevoditelj ... (potpis).”

Ime i potpis prevoditelja stavljaju se odmah nakon kraja teksta i ne smiju biti na zasebnoj stranici niti se prije njih smije ostaviti prazan prostor.

Prijevodi koji sadržavaju ispravke, brisanja i umetanja nisu valjani. Nije dopušteno dodavati državnu zastavu ni grb.

2. Značajke ovjerenih prijevoda dokumenata s bugarskog na strani jezik i sa stranog jezika na bugarski izrađenih izvan državnog područja Republike Bugarske.

Izvan Bugarske, kad je riječ o prijevodima isprava i drugih dokumenata s bugarskog na strani jezik i sa stranog jezika na bugarski, potpis prevoditelja na njegovu prijevodu moraju ovjeriti diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske. Prijevod je priložen izvornom dokumentu i na njemu je otisnut pečat diplomatskog/konzularnog predstavništva na trima mjestima na sredini priloženog dijela ili u gornjem kutu dokumenta, koji je presavijen tako da obuhvaća sve stranice dokumenta te je na njemu otisnut pečat.

Ovjeravanje se vrši provjerom vjerodostojnosti potpisa prevoditelja tako da se na dokument otisne pravokutni pečat na kojem se nalaze informacije o imenu i položaju ovlaštene osobe koja je izvršila ovjeru, mjesto i datum ovjere, iznos plaćene pristojbe, referentni broj konzularne ovjere, potpis i pečat.

3. Značajke ovjerenih prijevoda stranih dokumenata prevedenih na bugarski jezik i namijenjenih uporabi u Republici Bugarskoj.

Na temelju članka 21.a Pravilnika o ozakonjenju, ovjeravanju i prevođenju dokumenata i drugih zapisa javni bilježnici u Republici Bugarskoj ovlašteni su za ovjeru potpisa prevoditelja na prijevodu stranih dokumenata na bugarski jezik i namijenjenih uporabi u Republici Bugarskoj.

Ovjeravanje se provodi otiskivanjem pravokutnog pečata na kojem su navedeni ime prevoditelja, mjesto i datum ovjeravanja, iznos plaćene pristojbe, jedinstveni registracijski broj, potpis, pečat i druge relevantne informacije.

II. Sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjerene preslike

1. Na ovjerenoj preslici mora se navesti tijelo koje je ovjerilo tu presliku:

– stavljanjem imena i potpisa službenika i pečata tijela te

– stavljanjem na presliku imena i potpisa javnog bilježnika / pomoćnika javnog bilježnika u skladu s odobrenim predloškom pečata (vidjeti obavijest u sljedećoj točki).

2. Za svako ovjeravanje točnosti preslike službenog dokumenta tijelo izdavatelj unosi odgovarajuću bilješku u svoju evidenciju.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Kad se izdaju preslike dokumenata o osobnom stanju, na preslici se moraju navesti datum izrade te ime i prezime službenika matičnog ureda koji ju je izradio. Službenik matičnog ureda potpisuje dokument i na njega stavlja običan pečat općine.

Kako bi se potvrdila vjerodostojnost preslike službenog dokumenta, izvorni dokument predočuje se javnom bilježniku ili pomoćniku javnog bilježnika. Ovjeravanje se provodi u skladu s Prilogom 6. članku 17. Uredbe br. 32 od 29. siječnja 1997. o službenoj arhivi javnih bilježnika i javnobilježničkih ureda.

Dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ja, javni bilježnik za okrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reg. br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u Javnobilježničkoj komori), potvrđujem vjerodostojnost ovog prijepisa službenog (privatnog) dokumenta koji je izradio/la. . . . . . . . . . . . . . . na temelju izvornika koji mi je dostavio/la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., s prebivalištem u gradu (mjestu) . . . . . . . . . . . . . . . . . , te potvrđujem da u izvorniku nije bilo nikakvih brisanja, dodavanja, ispravaka ni drugih neobičnih obilježja. Reg. br. . . . . . . . . . . . . . . Naplaćena pristojba: . . . . . BGN

Javni bilježnik:

Posljednji put ažurirano: 06/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.