Javne isprave

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Republika Hrvatska će prihvaćati javne isprave samo na hrvatskom jeziku, odnosno neće prihvaćati javne isprave na drugim službenim jezicima država članica EU.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe:

- rodni list (Prilog I.)

- smrtni list (Prilog III.)

- vjenčani list (Prilog IV.)

- potvrda o slobodnom bračnom stanju (Prilog VI.)

- potvrda o životnom partnerstvu (Prilog VII.)

- uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu (Prilog X.)

- potvrda o nepostojanju kaznene evidencije (Prilog XI.)

Napomena: Izdavanje javnih isprava iz Priloga I.-VII. i XI. u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa i uprave, dok je izdavanje javne isprave iz Priloga X. u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju:

- rodni list (Prilog I.)

- smrtni list (Prilog III.)

- vjenčani list (Prilog IV.)

- potvrda o slobodnom bračnom stanju (Prilog VI.)

- potvrda o životnom partnerstvu (Prilog VII.)

- uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu (Prilog X.)

- potvrda o nepostojanju kaznene evidencije (Prilog XI.)

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Osobe kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda javnih isprava, u skladu s hrvatskim pravom, su sudski tumači.

Link na ažurirani popis sudskih tumača objavljen je na stranicama Sudačke mreže:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Osobe kvalificirane za izradu ovjerenih preslika javnih isprava u skladu sa hrvatskim pravom jesu javni bilježnici, a popis navedenih osoba, točnije Imenik javnih bilježnika vodi Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore te je dostupan na web stranici Komore - http://www.hjk.hr/Uredi

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Sredstvo s pomoću kojeg se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike jest običan vizualni pregled jer svaki prijevod i preslika imaju prateći štambilj i potpis sudskog tumača ili javnog bilježnika kojim se jasno označuje da se radi o prijevodu, odnosno preslici.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Posebno obilježje ovjerene preslike jest upravo štambilj i potpis javnog bilježnika koji je izradio istu presliku.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.