Javne isprave

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Grčki i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Ciparska tijela spominju, među ostalim, sljedeće javne isprave:

Rođenje: rodni list

Smrt: smrtovnica

Brak: vjenčani list

Sposobnost za sklapanje braka: potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Registrirano partnerstvo: potvrda o civilnom partnerstvu

Boravište: potvrda o stalnom boravištu

Razvrgnuće registriranog partnerstva: potvrda o upisu zajedničke izjave o razvrgnuću civilnog partnerstva

Nepostojanje kaznene evidencije: potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list

Smrtovnica

Vjenčani list

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Potvrda o civilnom partnerstvu

Potvrda o stalnom boravištu

Potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Evidencija zaprisegnutih pismenih prevoditelja povezana s Uredom za tisak i informacije Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Odjel za matične urede i migracije

Rodni list

Smrtovnica

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Potvrda o civilnom partnerstvu

Potvrda o upisu zajedničke izjave o razvrgnuću civilnog partnerstva

Okružne uprave (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Rodni list

Smrtovnica

Potvrda o stalnom boravištu

Općine

Vjenčani list

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Prema naputku koji je Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tijelo odgovorno za službene prijevode u Republici Cipru, uputilo zaprisegnutim pismenim prevoditeljima i javnosti, sve isprave predane na prijevod zaprisegnutim pismenim prevoditeljima moraju biti vjerodostojne i propisno ovjerene. Preslika isprave predane na prijevod prilaže se prevedenom tekstu, na kraju kojeg zaprisegnuti pismeni prevoditelj stavlja svoj potpis i pečat.

Zaprisegnuti pismeni prevoditelji ne ovjeravaju vjerodostojnost isprave predane na prijevod otiskivanjem posebnog pečata na ispravu, ali je provjeravaju prije nego što je prevedu i ako smatraju da nije vjerodostojna, ne prevode je.

Zaprisegnuti pismeni prevoditelji ovjeravaju vjerodostojnost isključivo svojeg prevedenog teksta ako je od njih zatražena vjerodostojna preslika njihova vlastitog prijevoda.

Za prijevode:

Četvrtasti elektronički žig s natpisom „Pravilan i točan prijevod priložene isprave”

Izvorni okrugli pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja koji mu je izdalo Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja

Vlastoručni potpis zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Ime zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Državni biljeg (državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom)

Za preslike prijevoda:

Izvorni četvrtasti elektronički žig s natpisom „Vjerodostojna preslika prevedene isprave”

Izvorni okrugli pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja koji mu je izdalo Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja

Ime i vlastoručni potpis zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Državni biljeg (državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom)

Za ovjerene isprave:

(Okrugli) pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja plave je boje, a četvrtasti elektronički žig crne

Državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

(Okrugli) pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja plave je boje, a četvrtasti elektronički žig crne

Državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom

Posljednji put ažurirano: 17/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.