Javne isprave

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Češki, slovački.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

 • Rodni list
 • Vjenčani list
 • Smrtni list
 • Potvrda o registriranom partnerstvu
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva
 • Doslovni izvadak iz matične knjige
 • Potvrda podataka upisanih u matičnu knjigu
 • Potvrda podataka upisanih u knjigu isprava ili u prijepis matične knjige vođene do 31. prosinca 1958.
 • Odluka o dopuštenju promjene imena ili prezimena
 • Potvrda o sklapanju braka
 • Izvod iz kaznene evidencije za fizičke osobe
 • Javnobilježnička potvrda da je osoba živa
 • Dostava podataka iz registra stanovništva fizičkoj osobi
 • Potvrda s potvrdnom izjavom roditelja o očinstvu rođenog ili nerođenog djeteta
 • Potvrda o sklapanju braka (koju je izdalo češko veleposlanstvo ili konzulat)
 • Odluka suda o činjenicama iz članka 2. stavka 1. Uredbe, na primjer:

Odluka suda o utvrđivanju datuma rođenja maloljetnika

Odluka suda o proglašenju osobe mrtvom

Odluka suda o utvrđivanju valjanog datuma smrti

Odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku

Odluka suda o priznavanju pravne sposobnosti maloljetnika

Odluka suda o razvodu

Odluka suda o utvrđivanju očinstva

Odluka suda o utvrđivanju majčinstva

Odluka suda o usvajanju maloljetnika ili o usvajanju punoljetne osobe.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

 • Rodni list (rođenje)
 • Smrtni list (smrt)
 • Vjenčani list (brak)
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka (sposobnost za sklapanje braka)
 • Potvrda o registriranom partnerstvu (registrirano partnerstvo)
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva)
 • Izvod iz kaznene evidencije za fizičke osobe (nepostojanje kaznene evidencije u državi članici državljanstva dotične osobe)
 • Dostava podataka iz registra stanovništva fizičkoj osobi (prebivalište i/ili boravište)

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.
 • Sudski tumači u skladu sa Zakonom br. 36/1967 o sudskim vještacima i tumačima – popis tumača dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Češka veleposlanstva i konzulati – ovjera točnosti prijevoda u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (e) Zakona br. 150/2017 o vanjskim poslovima

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Potvrdu da je isprava ovjerena preslika izvornika (ovjera) mogu dati sljedeća tijela:

 • regionalni uredi
 • općinski uredi općina s proširenim ovlastima
 • općinski uredi, uredi gradskih četvrti ili okružni uredi teritorijalno združenih gradova te uredi četvrti Grada Praga, čiji je popis utvrđen u provedbenom zakonodavstvu (popis općinskih tijela koja provode ovjeru i legalizaciju utvrđen je u Prilogu 1. Provedbenoj odluci br. 36/2006 o ovjeri da je dokument vjerodostojna preslika izvornika i o potvrđivanju autentičnosti potpisa, kako je izmijenjena);
 • vojni uredi
 • nositelj poštanske licence (Češka pošta)
 • Češka gospodarska komora
 • javni bilježnici
 • češka veleposlanstva (konzulati).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Ovjereni prijevodi

1. Ovjereni prijevod sudskog tumača

Sudski tumač na prvoj stranici pisanog prijevoda navodi jezik s kojeg je tekst preveden, a na zadnju stranicu dodaje izjavu o svojoj stručnosti i otiskuje pečat sudskog tumača. Prevedeni dokument ili njegova ovjerena kopija moraju biti pričvršćeni za pisani prijevod na siguran način. Izjava o stručnosti može biti napisana rukom, ispisana ili otisnuta štambiljem.

Izjava o stručnosti sadržava sljedeće elemente:

 • informacije o imenovanju osobe sudski tumačem (informacije o odluci suda o imenovanju sudskog tumača – datum i mjesto izdavanja, referentni broj, informacije o jezicima za koje je tumač ovlašten);
 • potvrdu da prijevod potpuno odgovara tekstu priloženog dokumenta;
 • informacije o ispravcima u prijevodu;
 • redni broj pod kojim je prijevod upisan u knjigu sudskog tumača;
 • mjesto i datum izdavanja izjave o stručnosti;
 • ime, prezime, potpis sudskog tumača, pečat.

Prethodno navedenim obveznim informacijama mogu se dodati adresa sudskog tumača i drugi podaci za kontakt, kao što su broj telefona, adresa e-pošte, identifikator servisa za slanje službenih isprava i broj registracije pri Komori sudskih tumača Češke Republike. Preporučuje se i navođenje broja stranica prijevoda.

Izjava o stručnosti uvijek se sastavlja na ciljnom jeziku.

2. Potvrda o točnosti prijevoda javne isprave koju izdaje češko veleposlanstvo ili konzulat

Izjava o ovjeri kojom se potvrđuje točnost prijevoda sadržava sljedeće:

 • ime veleposlanstva ili konzulata;
 • redni broj pod kojim je ovjera upisana u knjigu ovjera;
 • jezik prevedene isprave;
 • jezik na koji je isprava prevedena;
 • informacije o tome je li prijevod zatražilo veleposlanstvo ili ga je dostavio podnositelj zahtjeva;
 • informacije o tome je li prijevod cjelovit ili djelomičan;
 • prezime, ime i potpis osobe koja ovjerava točnost isprave;
 • službeni pečat i
 • mjesto i datum ovjere točnosti prijevoda.

Ovjerene preslike

Ovjera da je isprava vjerodostojna preslika izvorne isprave (ovjera autentičnosti) sastoji se od štambilja ovjere i službenog pečata koji se otiskuju na izvornik ili na list pričvršćen na izvornik na siguran način. Štambilj ovjere sadržava sljedeće:

 • naziv tijela;
 • redni broj pod kojim je ovjera autentičnosti upisana u knjigu ovjera;
 • informacije o tome da je dokument koji se ovjerava identičan ispravi od koje je izrađen i je li ta isprava izvornik, već ovjerena i legalizirana isprava, dokument nastao ovlaštenom konverzijom isprave, preslika napravljena iz dokumenta ili preslika pisane odluke ili izreke odluke izdane u skladu s posebnim propisima;
 • broj stranica dokumenta;
 • informacije o tome je li dokument koji se ovjerava djelomična ili potpuna preslika ili djelomičan ili potpuni faksimil;
 • informacije o tome sadržava li isprava na temelju koje je dokument koji se ovjerava izrađen vidljivu sigurnosnu značajku koja je dio pravno važnog sadržaja isprave (npr. hologram);
 • datum provedbe ovjere autentičnosti;
 • prezime, ime i potpis osobe koja ovjerava autentičnost dokumenta (tj. službenik, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, djelatnik zaposlen u vojnom uredu, djelatnik nositelja poštanske licence ili Češke gospodarske komore).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Potvrda autentičnosti pričvršćuje se na ovjereni dokument u obliku potvrde autentičnosti na svakom listu ili se listovi dokumenta koji se ovjerava na siguran način spajaju u cjelinu i pečate. Preko pečata se otiskuje službeni pečat s obje strane tako da je dio službenog pečata otisnut na dokument koji se ovjerava.

Ako na dokumentu koji se ovjerava nema dovoljno mjesta za prikaz potvrde autentičnosti, ona se u tom slučaju pričvršćuje na zaseban list papira koji se na siguran način spaja s dokumentom koji se ovjerava, a područje na kojem je potvrda o autentičnosti se pečati (vidjeti prethodno).

Ako se dokument koji se ovjerava sastoji od više listova, a svaki list je otisnut samo s jedne strane, prazne stranice precrtavaju se od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta a potvrda autentičnosti pričvršćuje se na stranicu koja se ovjerava.

Ako u tekstu dokumenta koji se ovjerava ili između potvrde autentičnosti i teksta na dokumentu koji se ovjerava postoji bjelina, osoba koja ovjerava dokument precrtava bjelinu od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta.

Obrazac potvrde autentičnosti utvrđen je u Prilogu 2. Provedbenoj odluci br. 36/2006 o ovjeri da je dokument vjerodostojna preslika izvornika i o potvrđivanju autentičnosti potpisa, kako je izmijenjena.

Potvrda autentičnosti pričvršćuje se na dokument koji se ovjerava na sljedeći način:

 • pečatom iznad kojeg su rukom ispisane prethodno navedene informacije, ili
 • ispisom koji sadržava prethodno navedene informacije i izrađen je s pomoću IT tehnologije; ispis se otiskuje na samoljepljivu naljepnicu, na dokument ili na zaseban list. Naljepnica se pričvršćuje na dokument koji se ovjerava i pečati službenim pečatom tako da je dio službenog pečata otisnut na naljepnici. Ispis potvrde autentičnosti na zasebnom listu pričvršćuje se na siguran način za dokument koji se ovjerava.
Posljednji put ažurirano: 15/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.