Javne isprave

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Estonija prihvaća dokumente na estonskom jeziku.

Razni estonski matični uredi (lokalna tijela i estonska predstavništva u inozemstvu) prihvaćaju i dokumente na engleskom ili ruskom ili dokumente prevedene na te jezike.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rodni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

smrtni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

vjenčani list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o razvodu braka upisana u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o promjeni imena upisana u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o nepostojanju zapreka za sklapanje braka

izvadak iz estonskog popisa stanovništva

izvadak iz kaznene evidencije u kojem se navodi da ne postoji nikakav upis u kaznenoj evidenciji.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

smrtni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

vjenčani list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o nepostojanju zapreka za sklapanje braka

izvadak iz estonskog popisa stanovništva u kojem se potvrđuje da je osoba živa

izvadak iz estonskog popisa stanovništva u kojem se potvrđuje osobno stanje

izvadak iz estonskog popisa stanovništva o boravištu

izvadak iz kaznene evidencije u kojem se navodi da ne postoji nikakav upis u kaznenoj evidenciji.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Estoniji su za izradu ovjerenih prijevoda kvalificirani sudski tumači.

Popis sudskih tumača

Od 1. siječnja 2020. samo su sudski tumači ovlašteni izraditi službene prijevode. Osim prijevoda koje su izradili estonski sudski tumači, estonska nadležna tijela dužna su prihvatiti i prijevode dokumenata koje je ovjerio strani sudski tumač, javni bilježnik ili drugi propisno ovlašteni službenik.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Upravna tijela koja su ovlaštena izdavati službene dokumente ili koja čuvaju dokumente u svojim arhivima mogu izdavati i preslike tih dokumenata ili izvatke iz tih dokumenata te službeno ovjeravati njihovu vjerodostojnost.

Javni bilježnici ovlašteni su izdavati javnobilježnički ovjerene preslike.

Ne izrađuju se ovjerene preslike dokumenata o osobnom stanju, a prevedeni obrasci izdaju se samo za izvorne dokumente.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi mogu se prepoznati prema potpisu i pečatu zaprisegnutog prevoditelja. Zaprisegnuti prevoditelj može izraditi prijevod i u digitalnom obliku. U tom se slučaju potpis i pečat zaprisegnutog prevoditelja zamjenjuju njegovim digitalnim potpisom.

Službeno ovjerene preslike

Kako bi se službeno ovjerila vjerodostojnost preslike, na kraju teksta mora se dodati bilješka o ovjeri koja mora sadržavati sljedeće:

1. izdavatelja dokumenta, datum izdavanja i upućivanje na lokaciju dokumenta u registru

2. potvrdu o tome da je preslika istovjetna izvorniku

3. ako izvornik nije izdalo upravno tijelo koje ovjerava vjerodostojnost preslike, bilješku o tome da je preslika izdana isključivo radi dostavljanja upravnim tijelima navedenima u toj bilješci

4. informacije o bilo kakvim prazninama u dokumentu, tekstu koji je precrtan, umetanjima, nečitkim dijelovima teksta, tragovima brisanja teksta, drugim čimbenicima koji ukazuju na to da je izvorni sadržaj dokumenta promijenjen ili činjenici da je dokument od više stranica razvezan

5. mjesto i datum ovjeravanja, ime i potpis osobe koja je ovjerila presliku i pečat upravnog tijela.

Potpisane bilješke iz kaznene evidencije izdaju se u papirnatom obliku iz kaznene evidencije.

Javnobilježnički ovjerene preslike

Kako bi se određena činjenica javnobilježnički potvrdila, javni bilježnik izdaje javnobilježničku ovjeru koja mora uključivati izjavu javnog bilježnika o činjenicama koje je utvrdio te imati potpis i otisak pečata javnog bilježnika. Na njoj se moraju navesti datum i mjesto ovjere. Javnobilježnička ovjera može se izdati i u digitalnom obliku. U tom se slučaju potpis i otisak pečata javnog bilježnika zamjenjuju njegovim digitalnim potpisom. Digitalna ovjera može se izdati samo za digitalni dokument.

Pri ovjeravanju vjerodostojnosti preslike javni bilježnik napisat će riječ ärakiri (est. preslika) na vrhu prve stranice dokumenta. Taj se zahtjev ne odnosi na javnobilježničke ovjere u digitalnom obliku.

Posljednji put ažurirano: 10/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.