Javne isprave

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Francuski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Okvirni popis javnih isprava:

(a) rođenje

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta na skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– potvrda o podrijetlu koju izdaje prefektura (préfet) i kojom se zamjenjuje rodni list kad ne postoji privremeni rodni list, ali postoji zahtjev da rođenje ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

(b) činjenica da je osoba živa

– potvrda kojom se potvrđuje da je određena osoba živa (certificat de vie)

(c) smrt

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o mrtvorođenom djetetu

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– presuda kojom se proglašava smrt osobe

– presuda kojom se proglašava nestanak osobe (déclaration d’absence)

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili smrtni list

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja smrtni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– bilješka „osoba preminula tijekom protjerivanja”

– bilješka „žrtva terorističkog čina”

– bilješka „osoba preminula boreći se za Francusku”

– bilješka „osoba preminula služeći svojem narodu”

– smrtni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(d) ime

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka o posvojenju u okviru koje se potvrđuje ime

– prijepis izreke presude o jednostavnom posvojenju

– odluka o poništavanju postupka jednostavnog posvojenja

zajednička izjava o odabiru imena koju je odobrio matičar

– izjava o neslaganju s imenom prijavljenim matičnom uredu

– izjava o promjeni imena prijavljenog matičnom uredu

– odluka o promjeni imena

– odluka matičara o promjeni imena u skladu sa stranim ispravama o osobnom stanju

– presuda o imenu nakon promjene u odnosu srodstva

(e) brak, među ostalim sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

– vjenčani list

– rodni list

izjava (acte de notoriété) kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– potvrda o sklapanju građanskog braka

– potvrda o slobodnom bračnom stanju koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

odluke iz točke (f), osim onih koje se odnose na poništavanje

– javnobilježnička potvrda o postojanju predbračnog ugovora

– sudska odluka kojom se ispravlja vjenčani list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– vjenčani list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(f) razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

– potvrda o podnošenju ugovora o sporazumnom razvodu sastavljenog u obliku javnobilježničke isprave

– potvrda o podnošenju ugovora o sporazumnom razvodu

– presuda o razvodu

– presuda o rastavi

– presuda o poništenju

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

(g) registrirano partnerstvo, među ostalim sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

ugovor o registriranom partnerstvu (PACS – pacte civil de solidarité) koji je odobrio matičar ili diplomatski ili konzularni službenik (prije tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance))

– ugovor o registriranom partnerstvu u obliku javne isprave

– potvrda o upisu zaključenja/izmjene/razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje javni bilježnik, matičar ili, do 31. listopada 2017., tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance)

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– smrtni list

(h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

– rodni list s upisom razvrgnuća ili poništenja ugovora o registriranom partnerstvu

– potvrda o upisu razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje javni bilježnik, matičar ili, do 31. listopada 2017., tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance)

– presuda o rastavi

– presuda o poništenju ugovora o registriranom partnerstvu

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

(i) roditeljstvo

– izjava o priznavanju roditeljstva pred matičarem

– izjava o priznavanju roditeljstva u obliku javne isprave (acte authentique)

– izjava (acte de notoriété) kojom se potvrđuje prihvaćanje osobnog stanja i koju izdaje prvostupanjski sud u mjestu rođenja ili boravka

– sudska odluka kojom se zamjenjuje potvrda o osobnom stanju

– presuda regionalnog suda (Tribunal de grande instance) o uspostavljanju ili poništavanju roditeljstva

(j) posvojenje

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– presuda o posvojenju

– prijepis izreke presude o jednostavnom posvojenju

– odluka o poništavanju postupka jednostavnog posvojenja

– presuda o posvojenju od strane države (adoption par la Nation)

(k) prebivalište i/ili boravište

– potvrda o boravištu (za francuske državljane u inozemstvu)

– potvrda o promjeni boravišta (za francuske državljane u inozemstvu)

(l) državljanstvo i nacionalnost

– potvrda o francuskom državljanstvu

– ovjerena preslika odluke o naturalizaciji ili reintegraciji u francusko društvo koju izdaje upravno tijelo

– izjava o francuskom državljanstvu, uz potvrdu o podnošenju izjave, koju zaprima direktor registra okružnog suda kad je riječ o izjavama podnesenima u Francuskoj ili upravno tijelo ili francuski konzulat kad je riječ o izjavama podnesenima u inozemstvu, a registrira direktor registra okružnog suda kad je riječ o izjavama podnesenima u Francuskoj ili Ministarstvo pravosuđa kad je riječ o izjavama podnesenima u inozemstvu ili ministarstvo nadležno za naturalizaciju kad je riječ o izjavama koje se podnose na temelju sklapanja braka s francuskim državljaninom

– sudski nalog popraćen potvrdom o tome da nije podnesena žalba

– rodni list s bilješkom u kojoj se navodi neka od prethodnih činjenica

(m) nepostojanje kaznene evidencije, ako javne isprave kojima se potvrđuje ta činjenica građaninu Unije izdaju tijela države članice čije državljanstvo ima taj građanin

– potvrda o dobrom ponašanju na temelju odjeljka br. 3 (Bulletin n°3 du casier judiciaire) u kojoj se navodi nepostojanje kaznene evidencije za određenu osobu.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Obrasci koji se odnose na rođenje (1)

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta u skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– isprava kojom se zamjenjuje rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– potvrda o podrijetlu koju izdaje prefektura (préfet) i kojom se zamjenjuje rodni list kad ne postoji privremeni rodni list, ali postoji zahtjev da rođenje ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

Obrasci koji se odnose na život (2)

– potvrda da je određena osoba živa (za francuske državljane u inozemstvu)

Obrasci koji se odnose na smrt (3)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o mrtvorođenom djetetu

– rodni list

– prijepis operativnog dijela presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– presuda kojom se proglašava smrt osobe

– presuda kojom se proglašava odsutnost osobe

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili smrtni list

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja smrtni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– bilješka „osoba preminula tijekom protjerivanja”

– bilješka „žrtva terorističkog čina”

– bilješka „osoba preminula boreći se za Francusku”

– bilješka „osoba preminula služeći svojem narodu”

– isprava kojom se zamjenjuje smrtni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Obrasci koji se odnose na brak (4)

– rodni list

– vjenčani list

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– prijepis operativnog dijela presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– potvrda o sklapanju građanskog braka

presuda o razvodu ili zakonskoj rastavi

– javnobilježnička potvrda o postojanju predbračnog ugovora

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja vjenčani list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– isprava kojom se zamjenjuje vjenčani list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Obrasci koji se odnose na sposobnost za sklapanje braka (5)

– potvrda o slobodnom bračnom stanju koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

Obrasci koji se odnose na bračno stanje (6)

– vjenčani list

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta na skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– potvrda kojom se zamjenjuje rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– potvrda kojom se izjavljuje da osoba nije u braku i koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

Obrasci koji se odnose na registrirano partnerstvo (7)

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

ugovor o registriranom partnerstvu (PACS – pacte civil de solidarité) koji je odobrio matičar ili diplomatski ili konzularni službenik (prije tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance))

– ugovor o registriranom partnerstvu u obliku javne isprave

– potvrda o upisu zaključenja/izmjene/razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju dostavlja matičar (prije tajnik okružnog suda) ili javni bilježnik

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

Obrasci koji se odnose na sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva (8)

– rodni list (u kojem nema upisa o ugovoru o registriranom partnerstvu): vidjeti točku 5.2. obrasca)

Obrasci koji se odnose na status registriranog partnerstva (9)

– rodni list (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

– presuda kojom se zamjenjuje rodni list (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje SCEC

Obrasci koji se odnose na PREBIVALIŠTE ili BORAVIŠTE (10)

– potvrda o boravištu (za francuske državljane u inozemstvu)

– potvrda o promjeni boravišta (za francuske državljane u inozemstvu)

Obrasci koji se odnose na kaznenu evidenciju (11)

– potvrda o dobrom ponašanju na temelju odjeljka br. 3 (Bulletin n°3 du casier judiciaire) u kojoj se navodi nepostojanje kaznene evidencije za određenu osobu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ovlašteni prevoditelji moraju biti stručnjaci s odobrenjem suda (experts judiciaires). Popisi stručnjaka, pri čemu svaki od njih sadržava odjeljak u kojem se navode (zaprisegnuti) prevoditelji koje je odobrio sud, dostupni su na internetskim stranicama Kasacijskog suda:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Popisi ovlaštenih prevoditelja ažuriraju se svake godine i navode na internetskim stranicama u nastavku:

  • popis stručnjaka s odobrenjem Kasacijskog suda
  • popis stručnjaka s odobrenjem suda sastavlja svih 36 žalbenih sudova, uključujući stručnjake za pitanja prevođenja i tumačenja. Popise sudskih stručnjaka ažuriraju isti žalbeni sudovi koji ih sastavljaju te ih periodično šalju Kasacijskom sudu. Ponekad su na internetskim stranicama pojedinačnih žalbenih sudova dostupni pouzdaniji popisi.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Određene preslike mogu izdavati samo upravna ili pravosudna tijela ili pravosudni stručnjaci. To je slučaj s preslikama sudskih akata ili službenih isprava koje mogu izdati samo sudski registri ili javni službenici (npr. javni bilježnici, sudski izvršitelji, službenici nadležni za registre o osobnom stanju koje sami vode).

Kad je riječ o drugim ispravama, člankom R113-10 Zakonika o odnosima između javnosti i uprave (Code des relations entre le public et l'administration) poništena je obveza ovjeravanja fotokopija isprava koje izdaje određena služba u okviru upravnih postupaka i za koje se u zakonodavstvu već ne dopušta obična fotokopija. Međutim, tim se Zakonikom propisuje da službe moraju i dalje na zahtjev ovjeravati preslike koje zatraže strana tijela. Ne postoji popis tijela koja mogu izdavati ovjerene preslike. Međutim, člankom R2122-8 Općeg zakonika o regionalnim i lokalnim tijelima (Code général des collectivités territoriales) propisuje se da gradonačelnik i općinski službenici s ovlaštenjem gradonačelnika mogu ovjeravati potpise i sukladnost isprava kad se to od njih zatraži.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Način ovjeravanja prijevoda nije propisan zakonom.

Međutim, propisno ovjereni prijevod ima značajke navedene u nastavku.

Glavni i obvezni preduvjet je da prijevod izvrši prevoditelj s popisa stručnjaka koji je odobrio neki francuski žalbeni sud ili Kasacijski sud.

Osim toga, uobičajena je praksa sljedeća:

– u prijevodu se navodi da je riječ o točnom i vjerodostojnom prijevodu izvornika (certifiée conforme à l’original)

– svaka je stranica numerirana i parafira je ovlašteni prevoditelj

– na posljednjoj se stranici nalaze potpis, pečat i ime prevoditelja

– prijevod ima referentni broj (koji navodi ovlašteni prevoditelj – istim su brojem označeni i izvornik i prijevod).

Međutim, nijedna od tih značajki nije obvezna.

Na ovjerene preslike stavljaju se pečat kojim se potvrđuje ovjera te datum i potpis tijela koje ih ovjerava.

Međutim, ovjerene preslike sudskih akata ili službenih isprava može izdati samo tijelo koje čuva izvornik. Na te preslike tijelo koje je izdalo dokument stavlja datum, potpis i, prema potrebi, pečat.

Na preslike i izvatke iz registara osobnog stanja stavlja se pečat gradske vijećnice, diplomatskog ili konzularnog tijela ili matičnog ureda (SCEC) Ministarstva vanjskih poslova, uz datum i potpis matičara koji čuva izvornik.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ovjerene preslike stavljaju se pečat kojim se potvrđuje ovjera te datum i potpis tijela koje ih ovjerava.

Međutim, ovjerene preslike sudskih akata ili službenih isprava može izdati samo tijelo koje čuva izvornik. Na te preslike tijelo koje je izdalo dokument stavlja datum, potpis i, prema potrebi, pečat.

Na preslike i izvatke iz registara osobnog stanja stavlja se pečat gradske vijećnice, diplomatskog ili konzularnog tijela ili matičnog ureda (SCEC) Ministarstva vanjskih poslova, uz datum i potpis matičara koji čuva izvornik.

Posljednji put ažurirano: 23/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.