Javne isprave

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) prihvaćeni su jezici grčki i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2016/1191:

nadležnost Ministarstva pravosuđa:

 • „potvrda o nekažnjavanju”

nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova:

 • potvrda o upisu rođenja, koja se odnosi na činjenicu rođenja i posvojenja odrasle osobe (posvojenje maloljetnog djeteta tajno je i ne evidentira se u upravnom dokumentu)
 • rodni list, koji se odnosi na činjenicu rođenja, da je osoba živa i na ime fizičke osobe
 • smrtni list, koji se odnosi na činjenicu smrti
 • vjenčani list, koji se odnosi na činjenicu braka i razvoda, zakonsku rastavu i poništenje braka
 • potvrda o građanskom stanju, koja se odnosi na građansko stanje, razvod, zakonsku rastavu, poništenje braka, roditeljstvo, državljanstvo, životno partnerstvo i razvrgnuće životnog partnerstva
 • dozvola za brak, koja se odnosi na sposobnost za sklapanje braka
 • potvrda o životnom partnerstvu, koja se odnosi na životno partnerstvo i razvrgnuće životnog partnerstva
 • potvrda o državljanstvu, koja se odnosi na državljanstvo.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Potvrda o registraciji rođenja, rodni list, smrtni list, vjenčani list, dozvola za brak (sposobnost za sklapanje braka), potvrda o građanskom stanju (podaci o braku moraju se navesti u slučajevima sklapanja braka, a podaci o životnom partnerstvu u slučajevima životnog partnerstva), potvrda o životnom partnerstvu, potvrda o državljanstvu.

Kad je riječ o potvrdi o nekažnjavanju, ne postoje standardne rubrike unosa za pojedine zemlje, osim onih koje su sadržane u standardnome dijelu višejezičnih obrazaca koji su zajednički svim državama članicama.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Kad je riječ o državljanstvu i izdavanju dozvole za brak, nadležno općinsko tijelo prihvaća službene prijevode stranih dokumenata:

 1. Službe za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova ili
 2. ovlaštenog stalnog državnog službenika grčkog konzularnog tijela u zemlji izdavanja ili
 3. diplomiranog prevoditelja na Odjelu za strane jezike, prevođenje i tumačenje na Jonskom sveučilištu ili
 4. grčkog odvjetnika koji ispunjava uvjete utvrđene u članku 36. Zakona br. 4194/2013 o kodeksu odvjetnika (Službeni list, Serija I., br. 208).

Inače prema grčkom zakonu ne postoji popis osoba ovlaštenih za obavljanje ovjerenih prijevoda.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Tijela ovlaštena za izradu ovjerenih preslika akata matičnog ureda matičari su koji su ih izdali. Ne postoji uvjet za izdavanje preslika potvrda koje izdaju grčki matični registri jer građani svaki put traže onoliko potvrda koliko su dužni dostaviti različitim tijelima.

Potvrda o nekažnjavanju izdaje se na sljedeći način: i) za osobe rođene u Grčkoj potvrdu izdaje državno odvjetništvo prvostupanjskog suda u mjestu rođenja, konkretno Odjel za kaznenu evidenciju, dok ii) za osobe rođene u inozemstvu ili za osobe čije se mjesto rođenja ne može potvrditi potvrdu izdaje glavni ured Ministarstva pravosuđa, konkretno Odjel za kaznenu evidenciju i pomilovanje.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

i. Da bi se smatrao valjanim, prijevod dokumenta na stranom jeziku mora u privitku sadržavati i izvornik ili ovjerenu presliku dokumenta na stranom jeziku. Dodatno:

A. U slučaju prijevoda od strane Službe za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova prevoditelj mora potvrditi da je predmetni (prevedeni) dokument vjeran prijevod priloženog dokumenta; potpis prevoditelja mora ovjeriti navedena Služba za prevođenje; dokument mora imati pečat Ministarstva vanjskih poslova na mjestu spajanja njegovih stranica. Osim toga, prevedeni dokument mora sadržavati podatke Službe za prevođenje, a posebno riječi „SLUŽBENI PRIJEVOD” na grčkom, engleskom i francuskom jeziku u zaglavlju svake stranice; zaglavlje mora sadržavati i broj pod kojim se dokument čuva u Službi za prevođenje; a podnožje mora sadržavati podatke Službe, i to „HELENSKA REPUBLIKA, MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA PREVOĐENJE”, isto tako na grčkom, engleskom i francuskom jeziku.

B. U slučaju prijevoda od strane odvjetnika mora se potvrditi da je predmetni (prevedeni) dokument vjeran prijevod priloženog dokumenta i da odvjetnik ima odgovarajuće znanje jezika s kojeg prevodi i jezika na koji je preveo dokument; dokument mora imati pečat odvjetnika na mjestu spajanja njegovih stranica.

C. U slučaju prijevoda od strane konzulata ili veleposlanstva dovoljno je da prijevod potječe od tih tijela i da ga oni potvrđuju, bez obzira na identitet prevoditelja i prirodu njihova odnosa s konzulatom ili veleposlanstvom.

ii. Da bi se preslika potvrde o nekažnjavanju smatrala valjanom, dovoljno je da je ispiše certificirani korisnik Nacionalnog informacijskog sustava kaznene evidencije. Vjerodostojnost svake preslike potvrde o nekažnjavanju može se potvrditi unakrsnom provjerom „verifikacijskog broja” (jedinstveni identifikator), referentnog broja i datuma izdavanja preslike s podacima dostupnima na portalu Nacionalne kaznene evidencije na internetskim stranicama http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, a posebno sa „Službom za provjeru kaznene evidencije”.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Samo matičar može izdati ovjerene preslike dokumenata matičnog ureda koji će biti priloženi višejezičnim standardnim obrascima. Te ovjerene preslike moraju imati potpis matičara i pečat općine koja je izdala predmetni dokument.

Posebne su značajke preslika potvrda o nekažnjavanju verifikacijski broj, referentni broj, datum i vodeni žig na obrascu.

Posljednji put ažurirano: 02/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.