Javne isprave

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Mogu se upotrebljavati jezici navedeni u nastavku:

talijanski (službeni jezik države)

njemački u regiji Trentino-Južni Tirol koja ima poseban status (Predsjednički dekret br. 670 od 31. 8. 1972. i Predsjednički dekret br. 574 od 15. 7. 1988.)

francuski u regiji Valle d’Aosta koja ima poseban status (članak 38. Ustavnog zakona br. 4 od 26. 2. 1948.)

slovenski u regiji Furlanija-Julijska krajina koja ima poseban status (članak 8. Zakona br. 38 od 23. 2. 2001.).

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave koje su navedene u članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe posebno uključuju sljedeće isprave iz državnih matica:

Područje primjene

Javne isprave

Rođenje

 • rodni list (certificato di nascita)
 • izvadak iz matice rođenih (estratto dell’atto di nascita)
 • cjelovita preslika upisa u maticu rođenih (copia integrale atto di nascita)

Činjenica da je osoba živa

 • potvrda o životu (certificato di esistenza in vita)

Smrt

 • smrtni list (certificato di morte)
 • izvadak iz matice umrlih (estratto atto di morte)
 • cjelovita preslika upisa u maticu umrlih (copia integrale atto di morte)

Ime

 • rodni list
 • izvadak iz matice rođenih
 • cjelovita preslika upisa u maticu rođenih

Sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

 • vjenčani list (certificato di matrimonio)
 • izvadak iz matice vjenčanih (estratto dell’atto di matrimonio)
 • cjelovita preslika upisa u maticu vjenčanih (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (certificato di capacità di contrarre matrimonio) ili potvrda o dopuštenju sklapanja braka (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • potvrda o osobnom stanju (certificato di stato civile)
 • izvadak iz matice rođenih

Razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

 • vjenčani list
 • sažeti izvadak iz matice vjenčanih (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • cjelovita preslika sporazuma o rastavi/razvodu (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • izvadak iz matice rođenih

Registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

 • potvrda o životnom partnerstvu (certificato di unione civile)
 • izvadak iz registra životnih partnerstava (estratto di costituzione di unione civile)
 • cjelovita preslika upisa u registar životnih partnerstava (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje životnog partnerstva (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • izvadak iz matice rođenih

Poništenje registriranog partnerstva

 • izvadak iz registra životnih partnerstava
 • izvadak iz matice rođenih

Roditeljstvo

 • izvadak iz matice rođenih s imenima oca i majke (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

prebivalište i/ili boravište

 • potvrda o boravištu (certificato di residenza)

Državljanstvo

 • potvrda o državljanstvu (certificato di cittadinanza)
 • izvadak iz matice rođenih

Posvojenje

 • izvadak iz matice rođenih

Nepostojanje kaznene evidencije

 • potvrda iz kaznene evidencije (certificato del casellario giudiziale)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave

Višejezični standardni obrasci

Rodni list

Prilog I. – Rođenje

Potvrda o životu

Prilog II. – Činjenica da je osoba živa

Smrtni list

Prilog III. – Smrt

Vjenčani list

Prilog IV. – Sklapanje braka

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka ili potvrda o dopuštenju sklapanja braka

Prilog V. – Sposobnost za sklapanje braka

Potvrda o bračnom stanju

Prilog VI. – Bračno stanje

Potvrda o životnom partnerstvu

Prilog VII. – Registrirano partnerstvo

Potvrda o sposobnosti za sklapanje životnog partnerstva

Prilog VIII. – Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

Potvrda o životnom partnerstvu

Prilog IX. – Status registriranog partnerstva

Potvrda o boravištu

Prilog X. – Prebivalište i/ili boravište

Potvrda iz kaznene evidencije

Prilog XI. – Nepostojanje kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Nije sastavljen javni popis prevoditelja i tumača. Međutim, prevoditelji i tumači mogu zatražiti da ih se (u svojstvu sudskog savjetnika) uvrsti u direktorije koje vode sudovi.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U skladu s člankom 18. stavkom 2. prvom rečenicom Predsjedničkog dekreta br. 445. od 28. 12. 2000., preslike mogu ovjeravati osobe navedene u nastavku:

javni službenik (pubblico ufficiale) koji je izdao potvrdu ili kod kojeg je pohranjen izvornik ili kojem se isprava mora podnijeti

javni bilježnik (notaio)

tajnik suda (cancelliere)

općinski tajnik (segretario comunale) ili neki drugi službenik kojeg imenuje načelnik općine.

Zadaci koji se odnose na popis stanovništva i osobno stanje odgovornost su države i izvršavaju ih načelnici općina, u svojstvu državnih službenika, i osoblje koje su ti načelnici imenovali.

Državni službenici izdaju potvrde iz popisa stanovništva (članak 33. Predsjedničkog dekreta br. 223/1989) i izvatke iz odgovarajućih registara koji sadržavaju podatke o osobnom stanju građana (članci od 106. do 108. Predsjedničkog dekreta br. 396/2000).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ako se uz ispravu prilaže ovjereni prijevod na talijanski jezik, taj prijevod kao točan prijevod teksta na stranom jeziku ovjeravaju diplomatska ili konzularna tijela ili službeni prevoditelj ili tumač koji pod prisegom potvrđuje da je riječ o točnom prijevodu teksta na stranom jeziku. Diplomatsko ili konzularno tijelo odnosno prevoditelj ili tumač unijet će svoje ime i osobne podatke i potpisati se ili upotrijebiti pečat ureda kojem pripadaju te se potpisati pored otiska pečata. Uz to će dodati i izjavu o odgovornosti koja se odnosi na radnju koju su izvršili.

Preslika se ovjerava dodavanjem izjave na kraj preslike kojom se potvrđuje da je riječ o ovjerenoj vjerodostojnoj preslici izvornika. Tu radnju vrši ovlašteni javni službenik koji mora naznačiti i datum i mjesto izdavanja, broj upotrijebljenih stranica, svoje puno ime i položaj te se potpisati punim imenom i prezimenom i otisnuti pečat ureda. Ako se preslika potvrde ili isprave sastoji od nekoliko listova, javni službenik mora staviti svoj potpis i na marginu svakog prethodnog lista.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Kao što je prethodno navedeno u pogledu članka 24. stavka 1. točke (e), preslike isprava ovjeravaju se putem izjave koju ovlašteni javni službenik sastavlja kako bi potvrdio da preslika u potpunosti odgovara izvornoj ispravi.

Preslika koja se na taj način ovjerava smatra se „autentičnom”(autentica) ako joj ovjera omogućuje da proizvodi iste pravne učinke kao izvornik.

Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.