Javne isprave

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Latvijski.

Iznimke su moguće u određenim slučajevima, vrlo precizno definiranima zakonom: u Zakonu o imigraciji (Imigrācijas likums), na primjer, navodi se da se isprave potrebne za odobrenje sponzorstva ili produljenje boravišne dozvole (npr. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije, preslike dokumenata kojima se dokazuje srodstvo ili druge isprave propisane latvijskim zakonodavstvom) mogu podnijeti na latvijskom, engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rođenje: rodni list (dzimšanas apliecība) ili izvod iz matice rođenih (izziņa no dzimšanas reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige (Dzimtsarakstu departaments) Ministarstva pravosuđa; rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao ured za matične knjige (Dzimtsarakstu nodaļa) lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) koji je izdao Ured za građanstvo i migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rodni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Činjenica da je osoba živa: potvrda koju je izdao javni bilježnik (zvērināts notārs); potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Smrt: smrtni list (miršanas apliecība) ili izvadak iz matice umrlih (izziņa no miršanas reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; smrtni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Ime: nalog za promjenu imena i/ili prezimena (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; potvrda koju je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Brak, uključujući sposobnost za sklapanje braka: vjenčani list (laulības apliecība) ili izvadak iz matice vjenčanih (izziņa no laulības reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; vjenčani list koji je izdao svećenik jedne od vjeroispovijedi navedenih u Građanskom zakoniku (Civillikums); izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; vjenčani list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Latvija ne izdaje isprave o sposobnosti osobe za sklapanje braka. Umjesto te potvrde osoba može zatražiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Razvod ili poništenje braka: javnobilježnička isprava (notariāls akts) kojom se potvrđuje razvod (laulības šķiršanas apliecība); sudska odluka (tiesas nolēmums); izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa i u koji je unesen razvod; izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti i u koji je unesen razvod.

Roditeljstvo: sudska presuda; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Posvojenje: sudska odluka; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije.

Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz registra stanovništva koji je izdalo lokalno tijelo.

Državljanstvo: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Nepostojanje kaznene evidencije: izvadak iz kaznene evidencije (izziņa no sodu reģistra) koji je izdao Informativni centar (Informācijas centrs) Ministarstva unutarnjih poslova; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rođenje: rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; rodni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Činjenica da je osoba živa: potvrda koju je izdao javni bilježnik; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Smrt: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; smrtni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Brak: vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; vjenčani list koji je izdao svećenik jedne od vjeroispovijedi navedenih u Građanskom zakoniku; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; vjenčani list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Bračno stanje: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz registra stanovništva koji je izdalo lokalno tijelo.

Nepostojanje kaznene evidencije: izvadak iz kaznene evidencije koji je izdao Informativni centar Ministarstva unutarnjih poslova; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Takav popis ne postoji jer u Latviji prijevod može ovjeriti svaka fizička osoba koja, u skladu s postupkom utvrđenim zakonom, preuzme odgovornost za sve štete nastale zbog pogrešaka u prijevodu dokumenta.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Preslike isprave može ovjeriti javni bilježnik, no ako zakonodavstvom nije propisano da presliku mora ovjeriti javni bilježnik, njezinu točnost može potvrditi i dotična organizacija (članak 6. Zakona o pravnim učincima isprava (Dokumentu juridiskā spēka likuma)).

Točnost preslike isprave može potvrditi i fizička osoba koja je autor dokumenta. Fizička osoba može potvrditi točnost preslike isprave koju je primila od druge fizičke osobe ili organizacije ako zakonodavstvom nije propisano traženje suglasnosti autora.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Prevoditelj ovjerava točnost prijevoda na posljednjoj stranici, ispod teksta, na latvijskom jeziku. Prevoditelj upisuje riječi TULKOJUMS PAREIZS („točan prijevod”) tiskanim slovima te navodi svoje ime, prezime i osobni identifikacijski broj, kao i mjesto i datum ovjere te potpisuje dokument (vidjeti Uredbu Kabineta br. 291 o postupcima za ovjeru prijevoda isprava na službeni jezik (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Slični uvjeti vrijede za ovjerene preslike (vidjeti sljedeću točku).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Riječ KOPIJA („preslika”) mora biti ispisana tiskanim slovima u gornjem desnom kutu prve stranice. Ovjera se sastoji od riječi KOPIJA PAREIZA („točna preslika”) ispisanih tiskanim slovima, pune službene titule službenika koji ovjerava točnost preslike (uključujući puno ime organizacije te, prema potrebi, druge informacije kojima se omogućuje nedvojbeno utvrđivanje identiteta osobe), vlastitog potpisa i čitljivo ispisanog imena i prezimena službenika te datuma ovjere.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.