Javne isprave

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Javne isprave koje se trebaju predočiti tijelima Luksemburga u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) prihvaćaju se na francuskom ili njemačkom jeziku.

Isto tako, za sljedeće se prihvaća i engleski jezik:

– rodni list

– vjenčani list

– potvrda o priznavanju

– smrtni list

– potvrda o promjeni prezimena

– potvrda o promjeni osobnog imena

– javna isprava o promjeni spola i/ili osobnih imena

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

–          rodni listovi

–          potvrde o priznavanju kojima se utvrđuje roditeljstvo

–          vjenčani listovi

–          potvrde o sposobnosti za sklapanje braka

–          smrtni listovi

–          potvrde o mrtvorođenju

–          dekret Velikog Vojvodstva o promjeni prezimena

–          dekret Velikog Vojvodstva o promjeni imena

–          potvrde o sklapanju partnerstva

–          potvrde o raskidu partnerstva

–          potvrde o imovinskom ugovoru u kojima se navode imovinske posljedice partnerstva

–          potvrde kojima se potvrđuje da je određena osoba živa

–          potvrde o boravištu

–          produljene potvrde o boravištu

–          potvrde o registraciji na određenoj adresi

–          ministarske odluke o promjeni spola i/ili osobnih imena

–          sudske odluke o promjeni spola

–          ministarske odluke o državljanstvu

–          potvrde o državljanstvu

–          priznavanje očinstva pred javnim bilježnikom

–          izvadci iz kaznene evidencije (evidencija br. 3, 4 i 5) ako se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

–          potvrda o upisu u registar birača

–          višejezični izvadci iz evidencije o osobnom stanju u skladu s Konvencijom CIEC-a br. 16

–          sudske odluke kojima se proglašava rođenje

–          sudske odluke o jednostavnom posvojenju

–          sudske odluke o potpunom posvojenju

–          sudske odluke o opozivu posvojenja

–          sudske odluke o utvrđivanju roditeljstva (utvrđivanje majčinstva ili očinstva)

–          sudske odluke o osporavanju roditeljstva (osporavanje majčinstva ili očinstva)

–          sudske odluke o razvodu braka

–          sudske odluke o poništenju braka

–          sudske odluke o zakonskoj rastavi

–          sudske odluke kojima se proglašava odsutnost osobe

–          sudske odluke o opozivu posvojenja

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

–          rodni listovi (samo izvadci)

–          potvrda kojom se potvrđuje da je određena osoba živa

–          smrtni listovi (samo izvadci)

–          vjenčani listovi (samo izvadci)

–          potvrde o sklapanju registriranog partnerstva

–          potvrde o raskidu registriranog partnerstva

–          potvrde o boravištu

–          izvadak iz kaznene evidencije (evidencija br. 3, 4 ili 5) ako se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

Ovaj je popis iscrpan, što znači da se višejezični obrazac ne može priložiti nijednoj javnoj ispravi koja nije prethodno navedena.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

Popis sudskih tumača u skladu s nacionalnim pravom može se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Velikog Vojvodstva Luksemburga na sljedećoj poveznici:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Za sastavljanje ovjerenih preslika nadležna je općinska uprava, kojoj se za to plaća pristojba.

U tu je svrhu potrebno odnijeti izvornik javne isprave u Ured za stanovništvo ili tajništvo općinske uprave u mjestu prebivališta.

Ovjerenu presliku na licu mjesta sastavlja općinski službenik koristeći se tim izvornikom.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerene prijevode potpisuje sudski tumač.

Ovjerene preslike sadržavaju pečat općinske uprave, potpis odgovornog općinskog službenika i taksenu marku.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike sadržavaju pečat općinske uprave, potpis općinskog službenika i taksenu marku.

Posljednji put ažurirano: 29/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.