Javne isprave

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Jezici koji se prihvaćaju u Malti su malteški i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U nastavku je naveden okvirni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene te uredbe: rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave kojima se višejezični standardni obrazac može priložiti kao pomoć pri prevođenju su rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije. Isprava kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje braka istovjetna je ispravi kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje životnog partnerstva, a poznata je kao potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Budući da se u Malti prevoditeljima ne priznaje svojstvo stručnih djelatnika koji mogu izdavati jamstva, ne postoji popis osoba koje su kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda. S obzirom na to da pravni okvir za prevoditelje ne postoji, Ministarstvo vanjskih poslova i promicanja trgovine uspostavilo je sustav za evidenciju potpisa osoba koje izrađuju prijevode. Ta baza podataka potpisa nije namijenjena javnoj upotrebi, već se njome služi samo Ministarstvo vanjskih poslova i promicanja trgovine kako bi potvrdilo i usporedilo potpise osoba koje izrađuju prijevode. Više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave isto je tako sastavilo popis tumača i prevoditelja koji je objavljen na sljedećoj poveznici: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx i koji može poslužiti kao referentni popis.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Standardna je praksa da odvjetnici / javni bilježnici izrađuju preslike javnih isprava koje se smatraju ovjerenim preslikama izvornih javnih isprava. Tijelo koje zahtijeva ispravu odlučuje o tome hoće li prihvatiti presliku. Ovjerene preslike drugih javnih isprava mogu izdavati i sudovi.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike. Ovjereni prijevodi sadržavaju datum, potpis i pečat prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike.

Posljednji put ažurirano: 26/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.