Javne isprave

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Poljski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

1) rodni list u skraćenom obliku;

2) rodni list;

3) odluka suda kojom se utvrđuje sadržaj isprave iz matičnih knjiga;

4) potvrda o činjenici života s javnobilježničkom ovjerom;

5) smrtni list u skraćenom obliku;

6) smrtni list;

7) odluka suda o pretpostavki smrti;

8) odluka suda o opozivu pretpostavke smrti;

9) odluka suda o proglašenju smrti;

10) odluka suda o opozivu proglašenja smrti;

11) odluka voditelja matičnog ureda o promjeni imena i prezimena;

12) vjenčani list u skraćenom obliku;

13) vjenčani list;

14) potvrda o osobnom stanju;

15) potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka prema poljskom pravu;

16) odluka suda kojom se ženi mlađoj od 18 godina dopušta sklapanje braka;

17) odluka suda kojom se mentalno bolesnoj osobi ili osobi s poteškoćama u učenju ili osobama u tazbinskom srodstvu dopušta sklapanje braka;

18) odluka suda kojom se utvrđuje postojanje braka;

19) odluka suda kojom se utvrđuje nepostojanje braka;

20) odluka suda o razvodu;

21) odluka suda o zakonskoj rastavi;

22) odluka suda o okončanju postupka zakonske rastave;

23) odluka suda o poništenju braka;

24) odluka suda o posvojenju;

25) odluka suda o poništenju posvojenja;

26) odluka suda o utvrđivanju očinstva;

27) odluka suda o utvrđivanju majčinstva;

28) odluka suda o osporavanju očinstva;

29) odluka suda o osporavanju majčinstva;

30) odluka suda o osporavanju priznavanja djeteta;

31) odluka suda o poništenju priznavanja djeteta;

32) potvrda o prijavi prebivališta;

33) potvrda o prijavi boravišta;

34) potvrda o boravku na određenom mjestu;

35) odluka o priznavanju poljskog državljanstva;

36) odluka o vraćanju poljskog državljanstva;

37) odluka o potvrđivanju poljskog državljanstva;

38) odluka o priznavanju statusa repatrirane osobe;

39) potvrda o nekažnjavanju iz središnje kaznene evidencije koja se izdaje na zahtjev zainteresirane stranke;

40) potvrda koju općinska tijela izdaju poljskim građanima koji borave u drugim državama članicama i koji žele ostvariti svoje aktivno ili pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament ili općinskim izborima u državi članici boravišta u skladu s relevantnim odredbama Direktive Vijeća 93/109/EZ od 6. prosinca 1993. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (SL L 329, 30.12.1993., str. 34.–38.) i Direktive Vijeća 94/80/EZ od 19. prosinca 1994. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (SL L 368, 31.12.1994., str. 38.).

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

1) rodni list u skraćenom obliku;

2) vjenčani list u skraćenom obliku;

3) smrtni list u skraćenom obliku;

4) potvrda o osobnom stanju;

5) potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka prema poljskom pravu;

6) potvrda o prijavi prebivališta;

7) potvrda o prijavi boravišta;

8) potvrda o boravku na određenom mjestu;

9) potvrda o činjenici života s javnobilježničkom ovjerom;

10) potvrda o nekažnjavanju iz središnje kaznene evidencije koja se izdaje na zahtjev zainteresirane stranke.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Poljskoj su za ovjerene prijevode ovlašteni zaprisegnuti pismeni prevoditelji na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja Ministarstva pravosuđa. Popis je dostupan u Biltenu javnih informacija (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

To je u skladu s odredbama Zakona od 25. studenoga 2004. o zanimanju zaprisegnutih pismenih prevoditelja (Službeni list (Dziennik Ustaw) iz 2017., br. 1505).

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U Poljskoj su javni bilježnici ovlašteni za ovjeru vjerodostojnosti službenih preslika, izvadaka i neslužbenih preslika uz predočenje izvornih isprava. To je u skladu s odredbama Zakona o javnim bilježnicima od 14. veljače 1991. (Službeni list iz 2017., br. 2291; Službeni list iz 2018., br. 398, 723 i 1496).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

a) značajke ovjerenih prijevoda: isprava koja sadržava prijevod nosi pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja obrubljen njegovim imenom i prezimenom, a u središtu pečata navedeni su jezici s kojih i na koje je ovlašten prevoditi i prevoditeljev broj unosa na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja. Svi ovjereni prijevodi nose i broj pod kojim su upisani u evidenciju zaprisegnutog pismenog prevoditelja (repertorium). Usto, svaki prevoditelj navodi i je li ovjereni prijevod izrađen na temelju izvorne isprave, prijevoda ili preslike te je li takav prijevod ili preslika ovjeren i tko ga je ovjerio.

b) značajke ovjerene vjerodostojne preslike – javnobilježnička ovjera vjerodostojnosti preslike u odnosu na ispravu koja je predočena javnom bilježniku ima oblik klauzule pričvršćene na ispravu kao pečat ili ispis teksta ili se nalazi na posebnom listu papira. Ako je ovjera pričvršćena kao posebni list papira, on se mora trajno pričvrstiti na ispravu: mora se pričvrstiti na poleđinu isprave, a na spoju listova utiskuje se službeni pečat javnog bilježnika. Klauzula može biti na istom listu kao i preslika isprave koja se ovjerava uz uvjet da je sadržaj klauzule jasno odvojen od sadržaja isprave. Ako isprava koja se ovjerava ima posebne značajke (npr. napomene, ispravke, oštećenja), javni bilježnik to na odgovarajući način naznačava u klauzuli o ovjeri. Svaka klauzula o ovjeri mora sadržavati datum i mjesto ovjere, podatke o javnobilježničkom uredu, javnobilježnički potpis i pečat te, prema potrebi, vrijeme nastanka javnobilježničke isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Značajke ovjerene vjerodostojne preslike – javnobilježnička ovjera vjerodostojnosti preslike u odnosu na ispravu koja je predočena javnom bilježniku ima oblik klauzule pričvršćene na ispravu kao pečat ili ispis teksta ili se nalazi na posebnom listu papira. Ako je ovjera pričvršćena kao posebni list papira, on se mora trajno pričvrstiti na ispravu: mora se pričvrstiti na poleđinu isprave, a na spoju listova utiskuje se službeni pečat javnog bilježnika. Klauzula može biti na istom listu kao i preslika isprave koja se ovjerava uz uvjet da je sadržaj klauzule jasno odvojen od sadržaja isprave. Ako isprava koja se ovjerava ima posebne značajke (npr. napomene, ispravke, oštećenja), javni bilježnik to na odgovarajući način naznačava u klauzuli o ovjeri. Svaka klauzula o ovjeri mora sadržavati datum i mjesto nastanka, podatke o javnobilježničkom uredu, javnobilježnički potpis i pečat te, prema potrebi, vrijeme nastanka javnobilježničke isprave.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.