Javne isprave

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Portugalski jezik.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Rođenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Činjenica da je osoba živa:

 • potvrde o životu koje sastavljaju javni bilježnici (članak 161. Zakona o javnom bilježništvu) ili župna vijeća

Smrt:

 • izvadak iz matice umrlih

Ime:

 • izvadak iz matice rođenih

Sklapanje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene

Sposobnost za sklapanje braka:

 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Osobno stanje:

 • izvadak iz matice rođenih

Razvod:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnom razvodu braka koju izdaje matični ured
 • potvrda o razvodu braka koju izdaje sud

Zakonska rastava:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnoj zakonskoj rastavi koju izdaje matični ured
 • potvrda koju izdaje sud

Poništenje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene

Roditeljstvo:

 • izvadak iz matice rođenih

Posvojenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Prebivalište i/ili boravište:

 • potvrda o prebivalištu koju izdaje župno vijeće

Državljanstvo:

 • potvrda o državljanstvu

Nepostojanje kaznene evidencije:

 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice umrlih
 • izvadak iz matice vjenčanih
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka
 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Nije primjenjivo.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

 • registarski uredi
 • javni bilježnici
 • župna vijeća
 • osoblje poštanskih ureda
 • valjano priznate trgovačke i industrijske komore
 • odvjetnici
 • pravni službenici.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

– Ovjereni prijevodi:

Uz isprave napisane na stranom jeziku mora se priložiti prijevod. Ispravu može prevesti portugalski javni bilježnik, portugalski konzulat u državi u kojoj je isprava sastavljena, konzulat te države u Portugalu ili prikladni prevoditelj koji pred javnim bilježnikom mora dati izjavu pod prisegom ili svečanu izjavu kojom potvrđuje da je prijevod vjeran izvorniku.

 • Prijevode mogu izrađivati i trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici.

U prijevodu se mora navesti jezik na kojem je napisana izvorna isprava i mora sadržavati izjavu kojom se potvrđuje da je tekst vjerodostojan prijevod koji odgovara izvornom tekstu.

Ako zaprisegnuti prevoditelj u svoj prijevod uvrsti potvrdu ili je priloži prijevodu kao zaseban list, mora naznačiti način na koji je izradio prijevod i navesti prethodno navedene informacije. U prijevodu se moraju navesti i svi pečati ili druge zakonske oznake, biljezi i informacije o plaćanju koje sadržava izvornik te jasno naznačiti sve nepravilnosti ili svi nedostaci utvrđeni u tekstu koji taj akt ili ispravu dovode u pitanje.

– Ovjerene preslike:

Sljedeće se informacije moraju navesti u fotokopiji isprave ili u nju uvrstiti: izjava o sukladnosti s izvornikom, mjesto i datum izdavanja akta, ime i potpis osobe koja ovjerava presliku i službeni pečat ili neka druga oznaka za identifikaciju tijela koje ovjerava presliku, kao što je službeni pečat tijela za izdavanje.

NAPOMENA: Ovjere i prijevodi isprava koje izrađuju trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici moraju se evidentirati u određenom informacijskom sustavu kako bi bili valjani. Stoga oni, osim prethodno navedenih elemenata, moraju sadržavati i identifikacijski broj generiran iz tog informacijskog sustava. – Provedbena odluka ministra (Portaria) br. 657-B/2006 od 29. lipnja 2006.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike moraju sadržavati ime i funkciju osobe koja ovjerava presliku i datum ovjere, a tijelo za izdavanje mora otisnuti pečat preko tih informacija sadržanih u ispravi.

Potvrda o nepostojanju kaznene evidencije sadržava alfanumeričku oznaku i pristupni kod s pomoću kojih se provjerava vjerodostojnost izvornika.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.